100si

Vpisano: 7.6.2007 11:33:47

Podatki na računu in izpolnjevanje obrazca DDV-O

Pojasnilo DURS, št. 092-10/2007-1, 15. 2. 2007

Davčni zavezanec je postavil dve vprašanji, na kateri odgovarjamo:

1. Pod katero zaporedno številko obrazca DDV-O se vpiše promet, ki je zaračunan državnim organom oziroma drugim osebam iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1, ki se ne štejejo za davčne zavezance?

DDV, obračunan državnim organom oziroma drugim osebam iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1, ki se ne štejejo za davčne zavezance za DDV, je treba vpisovati v polje št. 31 oziroma št. 32 obrazca DDV-O.

Po 1. točki prvega odstavka 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06) mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je izdan račun za dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec.

Davčni zavezanec, ki izda račun v skladu z 81. členom tega zakona, mora na računu navesti podatke, ki so določeni v 82. členu ZDDV-1.

Po 154. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06) mora davčni zavezanec za davčno obdobje sam ugotoviti davčno obveznost in jo izkazati v obračunu DDV, in sicer na obrazcu DDV-O, ki ga mora predložiti davčnemu organu.

V Navodilu za izpolnjevanje obrazca DDV-O (Uradni list RS, št. 141/06) je določeno, da se v polje št. 31 in št. 32 Obračunani DDV zavezancem za DDV vpisuje skupni znesek DDV, obračunan davčnim zavezancem, ločeno po stopnji 8,5 % (št. 31) in 20 % (št. 32).

Menimo pa, da bi bilo glede na določilo 81. člena ZDDV-1 treba DDV, obračunan državnim organom oziroma drugim osebam iz petega odstavka 5. člena ZDDV-1, ki se ne štejejo za davčne zavezance za DDV, vpisovati v polje št. 31 oziroma št. 32 obrazca DDV-O.

2. Ali lahko, glede na to, da v skladu z 81. členom ZDDV-1 tudi za druge dobave (6. točka prvega odstavka 81. člena) izstavlja račune po 82. členu ZDDV-1, tak promet vpiše v zaporedno št. 32 obrazca DDV-O?

V Navodilu za izpolnjevanje obrazca DDV-O je določeno, da se znesek DDV, obračunan od dobav blaga in storitev končnim potrošnikom, vpisuje v polje št. 33 in št. 34 (Obračunani DDV končnim potrošnikom), in sicer ločeno po stopnji 8,5 % (št. 33) in 20 % (št. 34).

Obveznost izdajanja računov je opredeljena v 81. členu ZDDV-1.

V 1. točki prvega odstavka 81. člena ZDDV-1 je določeno, da mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je izdan račun za dobave blaga ali storitev, ki jih je opravil drugemu davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec. Po 6. točki prvega odstavka 81. člena ZDDV-1 pa mora vsak davčni zavezanec zagotoviti, da je izdan račun za dobave blaga in storitev, ki jih je opravil na ozemlju Slovenije.

Katere podatke mora vsebovati račun, ki ga davčni zavezanec izda v skladu s 1. točko prvega odstavka 81. člena tega zakona, je določeno v 82. členu ZDDV-1.

V 83. členu ZDDV-1 (poenostavljen račun) pa je določeno, katere podatke mora vsebovati račun, ki ga davčni zavezanec izda v skladu s 6. točko prvega odstavka 81. člena tega zakona za opravljeno dobavo blaga ali storitev na ozemlju Slovenije.

Davčnemu zavezancu ali pravni osebi, ki ni davčni zavezanec, mora biti torej izdan račun, ki ima vse sestavine, določene v 82. členu ZDDV-1; vsem ostalim osebam, torej tudi končnim potrošnikom, pa davčni zavezanec izda račun, ki ima podatke, določene v 83. členu ZDDV-1. Navedeno je razvidno tudi iz Obrazložitve k Predlogu Zakona o davku na dodano vrednost z dne 30. 8. 2006.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=528