100si

Vpisano: 12.11.2010 9:22:07

Uradni list RS, št. 85/2010 z dne 29. 10. 2010

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1C)

1. člen

V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo) se v prvem odstavku 1. člena v prvi alineji besedilo »zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2009/69/ES z dne 25. junija 2009 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost glede davčne utaje, povezane z uvozom (UL L št. 175 z dne 4. 7. 2009, str. 12)« nadomesti z besedilom »zadnjič spremenjene z Direktivo Sveta 2010/23/EU z dne 16. marca 2010 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost v zvezi z neobvezno in začasno uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za opravljanje nekaterih storitev, dovzetnih za goljufije (UL L št. 72 z dne 20. 3. 2010, str. 1)«.

V drugem odstavku se druga in tretja alineja spremenita tako, da se glasita:

»– »ozemlje države članice«, »država članica« in »Unija« je ozemlje držav članic in ozemlje Unije, ki je kot tako definirano v predpisih Evropske unije,

– »tretja država« je katerokoli drugo ozemlje, razen ozemlje Slovenije in ozemlja drugih držav članic oziroma Unije,«.

2. člen

V prvem odstavku 3. člena, drugem in tretjem odstavku 4. člena, tretjem odstavku 5. člena, naslovu 2. podpoglavja III. poglavja, prvem in drugem odstavku 11. člena, naslovu in besedilu 12. člena, 13. členu, 18. členu, tretjem odstavku 20. člena, prvem do četrtem odstavku 21. člena, naslovu 2. podpoglavja IV. poglavja, naslovu in besedilu 23. člena, drugem, tretjem, četrtem in šestem odstavku 28. člena, 30. členu, prvem do četrtem odstavku 30.a člena, naslovu in besedilu 30.c člena, naslovu in besedilu 30.d člena, prvem in drugem odstavku 30.e člena, prvem do tretjem odstavku 31. člena, naslovu in besedilu 34. člena, drugem in tretjem odstavku 35. člena, naslovu in besedilu 37. člena, prvem in drugem odstavku 38. člena, četrtem odstavku 39. člena, drugem in tretjem odstavku 40. člena, naslovu 3. podpoglavja VIII. poglavja, 46. členu, prvem odstavku 47. člena, naslovu in besedilu 48. člena, prvem odstavku 49. člena, prvem odstavku 50. člena, prvem odstavku 52. člena, prvem odstavku 55. člena, tretjem odstavku 58. člena, naslovu in besedilu 60. člena, drugem odstavku 61. člena, prvem, drugem in petem odstavku 63. člena, prvem odstavku 64. člena, prvem odstavku 67. člena, prvem odstavku 74.i člena, prvem in drugem odstavku 75. člena, prvem odstavku 76. člena, tretjem in četrtem odstavku 77. člena, tretjem odstavku 78. člena, prvem odstavku 79. člena, drugem odstavku 87. člena, tretjem in četrtem odstavku 88. člena, drugem odstavku 89. člena, prvem odstavku 90. člena, prvem odstavku 91. člena, prvem do sedmem odstavku 93. člena, prvem in drugem odstavku 99. člena, 103. členu, 119. členu, prvem in drugem odstavku 121. člena, naslovu 6. podpoglavja XI. poglavja, 123. členu, drugem odstavku 124. člena, drugem odstavku 125. člena, prvem odstavku 132. člena in prvem odstavku 141. člena se beseda »Skupnost« v različnih sklonih nadomesti z besedo »Unija« v ustreznem sklonu.

3. člen

V prvem odstavku 3. člena se v 2.a) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(4) Za namene 2.c) točke prvega odstavka tega člena se za »trošarinske izdelke« štejejo energenti, alkohol in alkoholne pijače ter tobačni izdelki, kot so določeni z veljavno zakonodajo Unije, ne pa tudi plin, dobavljen po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije, ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom.«.

4. člen

Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(3) Električna energija, plin, energija za ogrevanje ali hlajenje in podobno se štejejo za blago.«.

5. člen

V drugem odstavku 9. člena se v b) točki beseda »osmega« nadomesti z besedo »desetega«.

Točka d) se spremeni tako, da se glasi:

»d) dobave plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobava električne energije ali dobava energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja pod pogoji iz 22. člena tega zakona;«.

6. člen

V petem odstavku 20. člena se v b) točki za besedilom »ki ga določi ta država članica« doda besedilo »in je objavljen na spletni strani Evropske komisije«.

Enajsti odstavek se črta.

7. člen

22. člen se spremeni tako, da se glasi:

»22. člen

(dobava plina po sistemu za zemeljski plin, dobava električne energije in energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja in hlajenja)

(1) Pri dobavi plina, po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobavi električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja, davčnemu zavezancu preprodajalcu se za kraj dobave šteje kraj, kjer ima davčni zavezanec preprodajalec sedež ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno, ali če takega kraja ni, kraj, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.

(2) Za namene prejšnjega odstavka »davčni zavezanec preprodajalec« pomeni davčnega zavezanca, čigar osnovna dejavnost v zvezi z nabavo plina, električne energije, energije za ogrevanje ali hlajenje je preprodaja takega blaga in čigar lastna poraba tega blaga je neznatna.

(3) Pri dobavi plina po sistemu za zemeljski plin, vzpostavljenem na ozemlju Unije ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, dobavi električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja, ki ni zajeta v prvem odstavku tega člena, se za kraj dobave šteje kraj, kjer naročnik dejansko rabi in porabi plin, električno energijo ali energijo za ogrevanje ali hlajenje.

(4) Kadar naročnik iz prejšnjega odstavka ne porabi vsega ali dela plina, električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje, se šteje, da je bilo neporabljeno blago rabljeno in porabljeno v kraju, kjer ima naročnik sedež svoje dejavnosti ali stalno poslovno enoto, za katero je blago dobavljeno. Če takega kraja ni, se šteje, da je naročnik blago rabil in porabil v kraju, kjer ima stalno prebivališče ali običajno prebiva.«.

8. člen

Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Kraj opravljanja storitev v zvezi z vstopninami za kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobne prireditve, kot so sejmi in razstave, vključno s pomožnimi storitvami, povezanimi z vstopninami, ki se opravijo davčnemu zavezancu, je kraj, kjer te prireditve dejansko potekajo.«.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Kraj opravljanja storitev, vključno s pomožnimi, s področja kulture, umetnosti, športa, znanosti, izobraževanja, zabavnih ali podobnih prireditev, kot so sejmi in razstave, vključno s storitvami organizatorjev teh dejavnosti, ki se opravijo osebam, ki niso davčni zavezanec, je kraj, kjer se te dejavnosti dejansko izvajajo.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

9. člen

V prvem odstavku 30.d člena se h) točka spremeni tako, da se glasi:

»h) storitve zagotavljanja dostopa do sistema za zemeljski plin na ozemlju Unije ali do kateregakoli omrežja, povezanega s takim sistemom, do sistema električne energije ali omrežij daljinskega ogrevanja ali hlajenja ali prenos ali distribucija po teh sistemih ali omrežjih in opravljanje drugih s tem neposredno povezanih storitev;«.

10. člen

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi:

»33.a člen

(predplačila pri opravljanju dobav blaga in storitev po 76.a členu ZDDV-1)

(1) Davčni zavezanec, ki je identificiran za namene DDV in je določen kot plačnik DDV na podlagi 76.a člena tega zakona, mora obračunati DDV tudi od danih predplačil na dan izvršitve predplačila.

(2) Za primere, ko je na podlagi prejšnjega odstavka DDV dolžna obračunati oseba, ki predplačilo da, prejemnik tega predplačila ni dolžan obračunati DDV po tretjem odstavku 33. člena tega zakona.«.

11. člen

V prvem odstavku 36.a člena se v prvi, drugi in tretji alineji besedilo »62., 63., 65., 66. in 74.« nadomesti z besedilom »62., 63., 65., 66., 74. in 74.i«.

12. člen

V drugem odstavku 38. člena se za besedilom »V davčno osnovo« doda besedilo »iz prvega in petega odstavka tega člena«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo začasno izvoženo iz Unije na oplemenitenje na podlagi pogodbe o oplemenitenju, potem, ko je bilo zunaj Unije popravljeno, predelano, obdelano oziroma obnovljeno za račun izvoznika, je davčna osnova vrednost popravila, predelave, obdelave oziroma obnove, če je prejemnik blaga oseba, ki je začasno izvozila blago. V ostalih primerih je davčna osnova določena v skladu s prvim odstavkom tega člena.«.

13. člen

Tretji odstavek 41. člena se črta.

14. člen

V prvem odstavku 42. člena se na koncu 16. točke pika nadomesti s podpičjem, za njim pa se doda nova 17. točka, ki se glasi:

»17. izvajanje univerzalne poštne storitve, v celoti ali delno, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja poštne storitve, ter dobava blaga, ki je z njo neposredno povezana. Oprostitev se ne nanaša na storitve in z njimi neposredno povezane dobave blaga, ki jih izvajalci univerzalne poštne storitve opravijo v skladu s pogoji, o katerih je bilo z uporabniki teh storitev posebej dogovorjeno.«.

15. člen

Naslov 43. člena se spremeni tako, da se glasi: »(oprostitve za določene dejavnosti v javnem interesu, ki jih opravijo osebe, ki niso osebe javnega prava)«.

16. člen

V 44. členu se v 3. točki beseda »proizvodnji« nadomesti z besedo »uporabi«.

5. točka se spremeni tako, da se glasi:

»5. dobava kolkov, poštnih znamk po nominalni vrednosti, ki se uporabljajo za poštne storitve na ozemlju Slovenije ter drugih podobnih znamk;«.

17. člen

V prvem odstavku 48. člena se v b) točki za besedilom »12. točko« dodata besedi »prvega odstavka«.

18. člen

V prvem odstavku 50. člena se za 6. točko doda nova 6.a točka, ki se glasi:

»6.a uvoz blaga s strani Evropske unije, Evropske skupnosti za atomsko energijo, Evropske centralne banke, Evropske investicijske banke ali organov, ki jih je ustanovila Unija, za katere se uporablja Protokol z dne 8. aprila 1965 o privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti, in sicer v okvirih in pod pogoji iz navedenega protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«.

7. točka se spremeni tako, da se glasi:

»7. uvoz blaga s strani mednarodnih organizacij, ki niso navedene v prejšnji točki, in članov takih organizacij, z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali sporazumi o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;«.

11. točka se spremeni tako, da se glasi:

»11. uvoz plina po sistemu za zemeljski plin ali po kateremkoli omrežju, povezanim s takim sistemom, ali dovajanje plina v sistem za zemeljski plin s plovila, namenjenega za prevoz plina, ali po pridobivalnem plinovodnem omrežju, električne energije ali energije za ogrevanje ali hlajenje po omrežjih daljinskega ogrevanja ali hlajenja;«.

12. točka se črta.

Dosedanja 13. točka postane 12. točka.

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:

»(2) Uvoz blaga iz 4. točke prejšnjega odstavka je oproščen plačila DDV, če uvozu blaga sledi oproščena dobava blaga v skladu s 1. in 4. točko 46. člena tega zakona, le če uvoznik v trenutku uvoza pristojnemu carinskemu organu zagotovi vsaj naslednje informacije:

a) svojo identifikacijsko številko za DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji ali identifikacijsko številko za DDV svojega davčnega zastopnika, ki je dolžan plačati DDV, ki jo izda davčni organ v Sloveniji;

b) identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga, ki mu je blago dobavljeno v skladu s 1. točko 46. člena tega zakona, izdano v drugi državi članici, ali svojo identifikacijsko številko za DDV, izdano v državi članici, v kateri se odpošiljanje ali prevoz blaga konča, če je blago predmet prenosa v skladu s 4. točko 46. člena tega zakona;

c) dokaz, da je uvoženo blago namenjeno, da se odpelje ali odpošlje iz Slovenije v drugo državo članico.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

19. člen

V prvem odstavku 54. člena se za a) točko doda nova aa) točka, ki se glasi:

»aa) dobave blaga ali storitev Evropski uniji, Evropski skupnosti za atomsko energijo, Evropski centralni banki, Evropski investicijski banki ali organom, ki jih je ustanovila Unija, za katere se uporablja Protokol z dne 8. aprila 1965 o privilegijih in imunitetah Evropske skupnosti, in sicer v okvirih in pod pogoji iz navedenega protokola in sporazumov o njegovem izvajanju ali sporazumov o sedežu ter predvsem le do obsega, ki ne povzroča izkrivljanja konkurence;«.

Točka b) se spremeni tako, da se glasi:

»b) dobave blaga ali storitev mednarodnim organizacijam, ki niso navedene v prejšnji točki, in članom teh organizacij z omejitvami in pod pogoji, ki jih določajo mednarodne pogodbe o ustanovitvi organizacij ali sporazumi o sedežu teh organizacij, ki veljajo za Slovenijo;«.

20. člen

Za 63. členom se doda nov 63.a člen, ki se glasi:

»63.a člen

(nepremičnine)

(1) Davčni zavezanec, ki nepremičnino, ki je del poslovnih sredstev davčnega zavezanca, uporablja za opravljanje njegove dejavnosti in tudi za njegove zasebne namene ali za zasebne namene njegovih zaposlenih ali za druge namene, kot za namene opravljanja njegove dejavnosti, ima pravico da od DDV, ki ga je dolžan plačati za izdatke v zvezi s to nepremičnino, odbije DDV v skladu z 62. členom, prvim in drugim odstavkom 63. člena in prvim in sedmim odstavkom 65. člena tega zakona, samo za del nepremičnine, ki se uporablja za opravljanje njegove dejavnosti.

(2) Ne glede na 15. člen tega zakona se popravek odbitka zaradi spremembe v deležu uporabe nepremičnine iz prejšnjega odstavka opravi v skladu z načeli iz 68., 69. in 70. člena tega zakona.«.

21. člen

V tretjem odstavku 67. člena se besedilo »tretjega odstavka 96. člena« nadomesti z besedilom »četrtega odstavka 95. člena«.

22. člen

71. člen se črta.

23. člen

V 74.e členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Obrazložitev odločbe o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v drugi državi članici lahko vsebuje samo kratko obrazložitev zavezančeve vloge, pravno podlago ter ob zavrnitvi ali delni zavrnitvi razlog za zavrnitev.«.

Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.

24. člen

Na koncu sedmega odstavka 74.i člena se doda besedilo, ki se glasi: »Obrazložitev odločbe o vračilu DDV davčnim zavezancem s sedežem v tretji državi lahko vsebuje samo kratko obrazložitev zavezančeve vloge, pravno podlago, ter ob zavrnitvi ali delni zavrnitvi razlog za zavrnitev.«.

25. člen

Drugi odstavek 76. člena se spremeni tako, da se glasi:

»(2) Če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v drugi državi članici, lahko ta davčni zavezanec imenuje davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV. Če je v skladu s 1. do 5. točko prvega odstavka tega člena plačnik DDV davčni zavezanec, ki v Sloveniji nima sedeža, ima pa sedež v tretji državi ali na tretjem ozemlju, mora tak davčni zavezanec imenovati davčnega zastopnika kot osebo, ki mora plačati DDV, razen v primeru, ko tak davčni zavezanec uporablja posebno ureditev za davčne zavezance, ki nimajo sedeža znotraj Unije, in opravljajo elektronske storitve osebam, ki niso davčni zavezanci.«.

26. člen

V 76.a členu se na koncu d) točke pika nadomesti z besedo »in« ter doda nova e) točka, ki se glasi:

»e) prenos pravic do emisije toplogrednih plinov, kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja varstvo okolja.«.

27. člen

Prvi in drugi odstavek 76.b člena se spremenita tako, da se glasita:

»(1) Vsak davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji, je solidarno odgovoren za plačilo DDV, če iz objektivnih okoliščin izhaja, da je vedel oziroma bi moral vedeti, da sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV.

(2) Če davčni organ ugotovi, da je dobava blaga ali storitev sestavni del transakcij, katerih namen je izogibanje plačilu DDV, davčnega zavezanca, ki sodeluje v teh transakcijah, obvesti o obstoju teh okoliščin in njegovi solidarni odgovornosti za plačilo DDV, če bo še naprej udeležen v takih transakcijah. Od dneva prejema obvestila davčnega organa se šteje, da je davčni zavezanec vedel, da z nakupom sodeluje pri transakcijah, katerih namen je izogibanje plačilu DDV.«.

28. člen

V drugem odstavku 77. člena se za besedama »plačati DDV« doda beseda »najpozneje«.

29. člen

Peti in šesti odstavek 78. člena se spremenita tako, da se glasita:

»(5) Davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, mora predložiti prijavo oziroma zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV v elektronski obliki.

(6) Vsebino in natančnejše pogoje za predložitev zahtevka za izdajo identifikacijske številke za DDV predpiše minister, pristojen za finance.«.

30. člen

V naslovu 78.a člena se za besedama »obveznost prijavljanja« doda besedilo »pričetka in prenehanja opravljanja«.

31. člen

V tretjem odstavku 85. člena se črta besedilo »v skladu s točko c) prvega odstavka 28. člena tega zakona«.

32. člen

V prvem odstavku 96. člena se črta besedilo »davčnim zavezancem v drugo državo članico ali«.

V drugem odstavku se stopnja »4%« nadomesti s stopnjo »8%«.

V tretjem odstavku se besedilo »74. člen« nadomesti z besedilom »74. do 74.g člen«.

33. člen

V drugem odstavku 134. člena se število »208.000« nadomesti s številom »400.000«.

34. člen

V prvem odstavku 141. člena se 8. točka spremeni tako, da se glasi:

»8. ne predloži obračuna DDV na predpisan način oziroma ne predloži obračuna DDV v predpisanem roku oziroma v obračunu DDV ne izkaže predpisanih podatkov (87., 88., 88.a člen);«.

35. člen

V 141.b členu se črta beseda »zamudne«, za besedo »obresti« pa doda besedilo »v skladu z določbami za samoprijavo na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek«.

36. člen

V Prilogi III a se točki (1) in (2) spremenita tako, da se glasita:

»(1) Dobava železnih in neželeznih kovinskih odpadkov, ostankov in rabljenega materiala, vključno s polizdelki od predelave, izdelave ali taljenja železnih in neželeznih kovin ter njihovih zlitin;

(2) dobava pol predelanih izdelkov iz železa in neželeznih kovin ter s tem povezane storitve predelave.«.

Točke (3), (4), (5) in (6) se črtajo.

KONČNI DOLOČBI

37. člen

(podaljšanje roka za oddajo zahtevkov za vračilo iz drugega odstavka 74.d člena zakona in prenehanje veljavnosti e) točke 76.a člena zakona)

(1) Ne glede na drugi odstavek 74.d člena zakona lahko vložnik za leto 2009 zahtevek za vračilo predloži do 31. marca 2011.

(2) Točka e) 76.a člena zakona preneha veljati 30. junija 2015.

38. člen

(začetek veljavnosti)

Ta zakon začne veljati 1. januarja 2011.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5260