100si

Vpisano: 6.11.2010 15:22:32

Odgovor na poslansko pobudo v zvezi z ustanovitvijo posebnega sklada za poplačilo tujih delavcev v Republiki Sloveniji

Vlada je na 105. redni seji, 28. oktobra 2010, sprejela odgovor na poslansko pobudo Bojana Kontiča za ustanovitev posebnega sklada, iz katerega bi lahko poplačali delavce z začasnim delovnim dovoljenjem in začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji in jim omogočili, da se vrnejo domov, s čimer bi po mnenju poslanca ohranili ugled Slovenije v očeh mednarodne javnosti.

Vlada na prejeto pobudo pojasnjuje, da je na podlagi določb Zakona o zaposlovanju in delu tujcev delavec, državljan tretje države, ki je na podlagi delovnega dovoljenja sklenil pogodbo o zaposlitvi s slovenskim delodajalcem, v delovnem razmerju oziroma ima status delavca tako kot slovenski državljani in ima enake pravice in obveznosti iz delovnega razmerja kot slovenski delavec. Edina razlika med slovenskim delavcem in delavcem, državljanom tretje države je, da mora delavec, državljan tretje države pred zaposlitvijo imeti delovno dovoljenje.

Delavci, državljani tretjih držav lahko na podlagi slovenske zakonodaje in mednarodnih pogodb, če jim delodajalec ne izplačuje plač ali jim izplačuje bistveno zmanjšano plačilo za delo, podajo izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca in imajo ob tem pravico do odpravnine in pravico do odškodnine. Delavcem, ki izredno odpovejo pogodbo o zaposlitvi iz razlogov na strani delodajalca, pa pripada tudi denarno nadomestilo za primer brezposelnosti na podlagi Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.

Pravice tujih delavcev so še: pravice, ki jih izplačuje Javni jamstveni in preživninski sklad RS, pravica do denarnega nadomestila v primeru brezposelnosti in pravica do socialne pomoči. Do teh pravic so delavci, državljani tretjih držav upravičeni pod enakimi pogoji kot slovenski državljani, če mednarodna pogodba ne določa drugače, razen do pravice po Zakonu o socialnem varstvu, kjer so do vseh oblik socialne pomoči upravičeni državljani tretjih držav, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje. Državljani tretjih držav, ki nimajo dovoljenja za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, pa so upravičeni do prve socialne pomoči in do osebne pomoči.

Vlada tako ugotavlja, da so tuji delavci, razen v navedenih primerih, v enakem položaju kot slovenski delavci, ne glede na to ali imajo dovoljenje za stalno prebivanje ali le dovoljenje za začasno prebivanje. Na podlagi navedenih zakonov in pravic se tako ne bi se smelo zgoditi, da ti delavci ne bi imeli dovolj sredstev za vrnitev v svojo državo oziroma da ne bi imeli dovolj sredstev za preživljanje v času bivanja v Republiki Sloveniji do pridobitve teh pravic.

Vlada bo v najkrajšem možnem času posredovala spremembo socialnega sporazuma z Bosno in Hercegovino v ratifikacijo Državnemu zboru RS. Ko bosta spremembo ratificirala parlamenta obeh držav podpisnic, bo zagotovljeno izplačevanje denarnega nadomestila delavcem, državljanom Bosne in Hercegovine, ki so brez svoje volje ali krivde izgubili zaposlitev v Republiki Sloveniji. Hkrati bo Vlada preučila tudi izvajanje veljavnih zakonskih določb, in če se izkaže za potrebno, posamezne zakone tudi spremenila ter tako zagotovila dosledno spoštovanje in izpolnjevanje vseh pravic.

Na podlagi vsega navedenega Vlada ocenjuje, da je ustreznejša rešitev kot ustanovitev sklada, kot ga predlaga poslanec Kontič, ki bi lahko v mednarodni javnosti tudi ustvarila vtis, da Slovenija delavce, državljane tretjih držav postavlja v slabši položaj kot slovenske državljane, da se preučijo potrebe po spremembah zakonodaje, ki bi vodile v učinkovito preprečevanje kršitev delovnopravne zakonodaje in s katerimi bi delavcem, državljanom tretjih držav, zagotovili tudi učinkovitejše uveljavljanje njihovih pravic.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5256