100si

Vpisano: 27.9.2010 12:46:46

Vlada RS sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja

Vlada RS je na seji 23. septembra 2010 sprejela Pregled ukrepov za spodbujanje aktivnega staranja. Sprejeti dokument predstavlja informacijo o ukrepih s področja aktivnega staranja in je nadgradnja Strategije varstva starejših do leta 2010 (solidarnost, sožitje in kakovostno staranje prebivalstva), ki jo je Vlada RS sprejela septembra 2006.

V okviru posameznih ukrepov je zajeta ciljna populacija, starejša od 45 let, saj je za učinkovito ter predvsem uspešno vlaganje v delovno silo in v višjo produktivnost pomembna pravočasna vključitev v nadgradnjo znanja za dolgoročno konkurenčnost na trgu dela. Zaradi ukrepov, vezanih na evropska sredstva (operativni program razvoja človeških virov) so ti začrtani v okviru časovnega obdobja 2009-2013.

Temeljni namen in cilj ukrepov sta dvig povprečne stopnje zaposlenosti starejših v starostni skupini od 55 do 64 let v letu 2013 na 43,5 %, kot je začrtano v Operativnem programu razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013 ter hkrati približevanje cilju strategije Europa 2020: strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast. Slednja si do leta 2020 zastavlja cilj 75-odstotno stopnjo zaposlenosti žensk in moških v starosti med 20 in 64 let, tudi z večjo zaposljivostjo starejših delavcev.

Dokument je sestavljen iz treh delov, ki zajemajo naslednje ukrepe:

  • ukrepi, namenjeni brezposelnim, starejšim od 45 let - med ključnimi programi za hitrejšo aktivacijo starejših brezposelnih so vključevanje v javna dela, subvencioniranje zaposlitev, programi pomoči pri iskanju zaposlitve, institucionalno usposabljanje in uvajanje v delo pri delodajalcu, subvencioniranje samozaposlitve ter predvideno zaposlovanje starejših brezposelnih v preostale programe aktivne politike zaposlovanja; dodaten ukrep predvideva ključne dejavnosti boljše, hitrejše in učinkovitejše obravnave starejših brezposelnih na Zavodu RS za zaposlovanje
  • ukrepi, namenjeni starejšim zaposlenim, zajemajo ukrepe usposabljanja in izobraževanja ter ukrepe za izboljševanje delovnih razmer, zdravja pri delu in prilagoditev pri delu; cilj ukrepa usposabljanja in izobraževanja je večja usposobljenost in konkurenčnost starejših na trgu dela. Največ starejših zaposlenih se bo vključilo v program Usposabljanje za zaposljivost v obdobju 2009–2010, približno 4.000 oseb pa bo do leta 2011 vključenih v intervencijski ukrep delnega povračila nadomestila plače. Program Znanje uresničuje sanje je namenjen večji usposobljenosti starejših zaposlenih, 30 % vseh predvidenih mentorskih shem in 30 % vseh predvidenih krožnih zaposlovanj v letu 2010 bo namenjenih starejšim. Ključni cilj slednjih je predvsem spodbujanje hitrejšega prilagajanja podjetij in zaposlenih razmeram na trgu dela. Med pomembne ukrepe usposabljanja in ozaveščanja spada promocija kulture preventive in zdravja pri delu.
  • ukrepi spreminjanja odnosa delodajalcev in širše javnosti do starejših so horizontalni ukrepi za spodbujanje aktivnega staranja in vključujejo komunikacijsko strategijo in izvedbeni načrt Zavoda RS za zaposlovanje za promocijsko kampanjo za zaposlovanje starejših, ki bosta usmerjeni v ozaveščenost delodajalcev do zaposlovanja starejših, večjo usposobljenost zaposlenih na Zavodu RS za zaposlovanje za svetovanje starejšim iskalcem zaposlitve, informacijske kampanje za mala in srednja podjetja, vpliv na ozaveščenost širše javnosti do starejših v družbi ter v ukrepe izboljšane samopodobe starejših.

Med dodatne ukrepe so vključeni ukrepi tako imenovanega osebnega dopolnilnega dela, malega dela in ključni poudarki modernizacije pokojninske zakonodaje, ki je pomembna sestavina aktivnega staranja.

Povezave:
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5136