100si

Vpisano: 6.8.2010 17:53:50

Zavarovanje oseb, ki opravljajo registrirano dejavnost proizvodnje električne energije

Pojasnilo ZPIZS, št. 015-24/2010, 21. 7. 2010

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje nam je poslal pojasnilo glede plačevanja prispevkov za fizične osebe, ki opravljajo dejavnost proizvodnje električne energije v proizvodnji napravi na OVE (obnovljivi viri energije) in SPTE (soproizvodnja toplote in električne energije) z nazivno močjo do 50kW po 5. a členu Energetskega zakona – EZ (Uradni list RS, št. 27/07-UPB2, 70/08, 22/10).

 1. Zavarovanje po 15. členu ZPIZ-1:

  Osebe, ki opravljajo kot edini ali glavni poklic v Republiki Sloveniji katero od taksativno naštetih dejavnosti po prvem odstavku 15. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 (Uradni list RS, št. 109/06-UPB4, 114/06-ZUTPG, 10/08-ZVarDob, 98/09-ZIUZGK) ali drugo dovoljeno dejavnost, se obvezno zavarujejo na podlagi te določbe zakona. V skladu s 33. členom ZPIZ-1 traja obvezno zavarovanja teh oseb od začetka opravljanja dejavnosti na podlagi vpisa v ustrezen register do izbrisa dejavnosti iz takšnega registra.

  EZ kot poseben predpis ne določa izjeme od splošnega načela, zato velja za osebe, ki opravljajo registrirano dejavnost po 5. a členu tega zakona enaka ureditev, kot jo za druge samozaposlene osebe določa 15. člen ZPIZ-1.

 2. Zavarovanje po 27. členu ZPIZ-1:

  Če osebe opravljajo dejavnost na podlagi vpisa v register kot samostojni podjetniki posamezniki ali so za opravljanje dovoljene dejavnosti vpisane v drug predpisan register, vendar niso zavarovane po 15. členu ZPIZ-1, se obvezno zavarujejo za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. To pomeni, da se te osebe, ki so v obdobju registrirane dejavnosti zavarovane na podlagi delovnega razmerja, obvezno zavarujejo po prvem odstavku 27. člena ZPIZ-1 in plačujejo pavšalne prispevke v znesku, kot jih določi Zavod.

  Zavarovanje za posebne primere po tej določbi ni obvezno le v primeru, če samozaposleni izpolnjuje splošne pogoje za upokojitev in po 1. alineji drugega odstavka 18. člena ZPIZ-1 ne opravlja dejavnosti, ker ima za opravljanje te dejavnosti zaposlenega delavca.

 3. Zavarovanje po upokojitvi:

  Če uživalec pokojnine, na območju RS ali v tujini ponovno sklene delovno razmerje, ali je izvoljen oziroma imenovan za nosilca javne ali druge funkcije in prejema plačo ali nadomestilo plače za opravljanje funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere se zavaruje, pridobi lastnost zavarovanca in se v tem času pokojnina ne izplačuje (prvi odstavek 178. člena ZPIZ-1).

  V kolikor upokojenec registrira samostojno dejavnost z vpisom v predpisan register, se obvezno zavaruje po 15. členu ZPIZ-1 in ustavi izplačilo pokojnine.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5018