100si

Vpisano: 6.8.2010 17:39:41

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost

Vlada je na 92. redni seji, 22. julij 2010, sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

S predlogom zakona so predvidene naslednje pomembnejše spremembe:

  • spremenjena poimenovanja, ki so posledica uveljavitve Lizbonske pogodbe, ki spreminja Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbo o ustanovitvi Evropske Skupnosti – beseda Skupnost oziroma Skupnosti se nadomešča z besedo Unija;

  • natančneje se pojasnjujejo posebna pravila o kraju dobave in uvoza zemeljskega plina in električne energije – nanašajo se na uvoz in dobavo plina po vseh sistemih za zemeljski plin vzpostavljenih na ozemlju Unije oziroma po vseh omrežjih, povezanih z njimi;

  • oprostitev plačila DDV pri uvozu za zemeljski plin se razširja tudi na uvoz zemeljskega plina s plovili, ki se dovaja v sistem za zemeljski plin ali pridobivalno plinovodno omrežje - do sedaj se je oprostitev nanašala samo na uvoz plina, ki se je uvažal po plinovodih;

  • pravila o kraju obdavčitve za zemeljski plin in električno energijo se razširjajo tudi na energijo za ogrevanje in hlajenje prek omrežij daljinskega ogrevanja in hlajenja;

  • spreminja se kraj opravlja storitev, ki se nanaša na kulturne, umetnostne, športne, znanstvene, izobraževalne, zabavne ali podobe prireditve. Pri vstopninah za te prireditve davčnim zavezancem, se za kraj opravljanja storitev šteje kraj, kjer te prireditve dejansko potekajo, medtem ko se pri drugih storitvah povezanih s temi dejavnostmi uporabi splošno pravilo. Če je prejemnik omenjenih storitev oseba, ki ni davčni zavezanec je kraj opravljanja storitev še nadalje kraj, kjer se te storitve dejansko izvajajo;

  • zaradi poteka prehodnega obdobja Sloveniji (31. december 2010) se odpravlja nižja 8,5% stopnja DDV od stanovanjskih objektov za trg, ki bodo tako po 1. januarju 2011 obdavčeni s splošno, 20% stopnjo. Še naprej pa bodo z nižjo stopnjo obdavčena stanovanja (s površino, ki ne presega 120m2 v večstanovanjskih hišah oziroma 250m2 v enostanovanjskih hišah), za katere se za namene DDV šteje, da so del socialne politike, kot tudi obnova in popravila stanovanjskih objektov za trg. Zaradi povišanja stopnje DDV iz 8,5% na 20% od stanovanjskih objektov, ki niso del socialne politike, se ne pričakuje bistvenih finančnih učinkov, saj se ocenjuje, da je v Sloveniji le manjši delež tovrstnih stanovanj;

  • določa se oprostitev plačila DDV od univerzalnih poštnih storitev in poštnih znamk, ki se uporabljajo za poštne storitve na ozemlju Slovenije. Kot univerzalna storitev se v skladu z Zakonom o poštnih storitvah izvajajo te poštne storitve: sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih pošiljk do mase 2 kg; sprejem, usmerjanje, prevoz in dostava poštnih paketov do mase 10 kg; storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke; prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne. Navedena ureditev se bo začela uporabljati s 1. julijem 2011. Prehodno obdobje je potrebno zaradi prilagoditve sistema informacijske podpore izvajalcev poštnih storitev novemu načinu obračunavanja DDV. Sprememba je nujna, saj je Slovenija v zvezi z veljavno ureditvijo 28.6.2010 že prejela uradni opomin Evropske komisije;

  • določen je sveženj minimalnih pogojev za uporabo oprostitve DDV pri uvoza blaga, ki mu sledi dobava ali prenos tega blaga v drugo državo članico (uvoznik mora za uveljavitev oprostitve v trenutku uvoza carinskemu organu predložiti svojo identifikacijsko številko za DDV ali identifikacijsko številko za DDV svojega davčnega zastopnika, identifikacijsko številko za DDV prejemnika blaga ter dokaz, da je uvoženo blago namenjeno dobavi iz Slovenije v drugo državo članico);

  • predvidena je takojšnja uveljavitev pravice do odbitka pri nakupu nepremičnine oziroma drugih izdatkov v zvezi z nepremičnino samo za tisti del, ki se uporabi za poslovne namene, v kolikor je nepremičnina namenjena tako poslovni kot neposlovni rabi;

  • predvidena je možnost za začasno (do 30. junija 2015) uporabo mehanizma obrnjene davčne obveznosti za prenos pravi do emisije toplogrednih plinov, na podlagi katerega mora DDV namesto dobavitelja plačati davčni zavezanec, na katerega so te pravice prenesene;

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=5016