100si

Vpisano: 2.3.2008 12:13:17

Davčni bilten

Cestni tovorni promet – neevidentirani prihodki

Pri srednje veliki pravni osebi A, ki je registrirana za cestni tovorni promet, je bil opravljen inšpekcijski nadzor pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov v letu 2003. Istočasno je bil opravljen tudi davčni inšpekcijski nadzor pri podjetju B, ki velja v skladu z določili drugega odstavka 18. člena ZDDPO za povezano osebo.

Predmet davčnega inšpekcijskega nadzora pri obeh zavezancih za davek je leto 2003, v katerem resda ni veljal ZDDPO, ki področja dvojne obdavčitve na področju transfernih cen ni posebej urejal, vendar pa je iz določb 13. člena Zakona od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-1), ki velja od 1. 1. 2005 dalje, to je v času odločitve davčnega organa, razvidno, da ZDDPO-1 vključuje mehanizme, ki dvojno obdavčitev rezidentov na področju prometa blaga in storitev praviloma preprečuje, razen kadar je to izraba ugodnejšega davčnega položaja. Po določbah 13. člena ZDDPO-1 se namreč davčna osnova pri poslovanju povezanih oseb rezidentov ne povečuje, če je zmanjšanje davčne osnove pri enem zavezancu enako povečanju davčne osnove pri drugem zavezancu in če takšno ugotavljanje prihodkov in odhodkov ne povzroči znižanja celotnega davčnega učinka.

Pri opravljanju davčnega inšpekcijskega nadzora obeh zavezancev za davek, ki veljata po določilih ZDDPO za povezani osebi, je bilo ugotovljeno, da sta povezani osebi na svoji davčni osnovi za obračun davka od dobička pravnih oseb vplivali z izkazovanjem dela poslovnih prihodkov, ki so po vsebini prihodki pravne osebe A, med prihodki pravne osebe B.

• Nezaračunane prevozne storitve

Davčni organ je pri preverjanju realnosti izkazanih prihodkov za leto 2003 ugotovil, da zavezanec A v letu 2003 ni izdajal računov za opravljene prevoze po Poljski. Omenjeno je davčni organ ugotovil z iskanjem povezave med prejetimi računi, izdanimi od drugih prevoznikov za prevoze po Poljski, z inšpiciranjem izkazovanja stroškov prevozov pri podjetju A in s primerjavo izdanih računov, s katerimi naj bi se te storitve zaračunale njihovim uporabnikom. Med pregledom je bilo davčnemu organu dano pojasnilo, da so bili ti prevozi zaračunani pri povezanem podjetju B, ki izkazuje torej prihodke iz tega naslova. Davčni organ je preveril zavezančevo trditev v zvezi z izkazovanjem prihodkov iz naslova opravljanja prevozov po Poljski med prihodki povezane osebe B z računalniškim programom ACL. S križnim preverjanjem prejetih računov za storitve prevozov po Poljski (izkazanih na stroških A) in izdanih računov podjetja B za opravljene prevoze po Poljski je bilo ugotovljeno, da so ti izdani računi resnično izkazani na prihodkih povezane osebe B.

• Nezaračunani prihodki od prodaje blaga

Davčni organ je ugotovil, da je zavezanec izkazoval bistveno nižje prihodke iz naslova prodaje blaga od izkazane nabavne vrednosti tega blaga. Zavezanec je bil z dvema sklepoma za dostavo dokumentacije pozvan, da dostavi potrebno dokumentacijo. Kljub izdanim sklepom zavezanec davčnemu organu ni dostavil temeljnic s prilogami, prevzemne dokumentacije in kalkulacij, ki bi jih moral sestaviti v zvezi s prodajo trgovskega blaga, oziroma trgovske knjige, ki bi morala biti vodena v zvezi s prodajo blaga na debelo, in tudi ne prejetih in izdanih računov, vodenih v okviru materialnega poslovanja. Ker zavezanec zahtevane dokumentacije ni dostavil, je davčni organ ocenil prihodke v skladu s 3. in 4. alineo prvega odstavka 39. člena Zakona o davčnem postopku. Na podlagi tega je bilo ocenjeno, da bi moral zavezanec izkazati prihodke vsaj v višini nabavne vrednosti prodanega blaga, ob upoštevanju minimalne dosežene marže, to pa pomeni, da je zavezanec izkazal za 98,1 mio SIT prenizke prihodke oziroma da se na podlagi te ugotovitve zavezančevi prihodki od prodaje blaga povečajo za tolikšen znesek. Glede na to, da je davčni organ v skladu 39. členom ZDavP ocenil, da so prihodki zavezanca za 98,1 mio SIT prenizki, mu je na tej osnovi zaračunal DDV po stopnji 8,5 odstotka v višini 8,3 mio SIT.

• Stroški goriva

Pri preverjanju blagajniške dokumentacije zavezanca za leto 2003 je bilo ugotovljeno, da je zavezanec prek blagajne dvigoval gotovino za plačilo bencina. K blagajniškim izdatkom je bila speta specifikacija porabe glede na prevožene kilometre po posameznih relacijah, ki so bile navedene na tej specifikaciji (navedeni kraj, kilometri, porabljeni bencin v litrih, cena litra v USD in tečaj USD). Na vseh blagajniških izdatkih pa je navedeno »nabava goriva brez računov«. Tako sestavljene knjigovodske listine niso verodostojne v smislu določila SRS 39.21 in v povezavi z 12. členom ZDDPO niso davčno priznani odhodek zavezanca. Zaradi navedenega so se davčno priznani odhodki zavezanca v letu 2003 zmanjšali za 3,7 mio SIT.

• Stroški najemnine za tovornjake

V postopku davčnega nadzora je bilo ugotovljeno, da je podjetje B dalo podjetju A v najem tovorna vozila v skladu s pogodbo o kooperaciji. Na podlagi tega sodelovanja bi morali (pa niso) obračunati stroške najema teh tovornjakov, ki bi bili izkazani pri podjetju B kot prihodek, pri podjetju A pa kot strošek.

Po ugotovitvah davčnega organa, katerih temelj je bila pregledana dokumentacija zavezanca, in ob upoštevanju zavezančeve vloge po zmanjšanju osnove v skladu z 202. členom ZDavP znaša davčna obveznost zavezanca za leto 2003 iz naslova davka od dobička 27,7 mio SIT.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=498