100si

Vpisano: 16.7.2010 20:29:53

Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve

Pojasnilo, št. 4230-170/2010-2, 9. 7. 2010

Glede na vsebinske spremembe Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, ki prinašajo spremembe tudi pri izvajanju DDV zakonodaje, je bilo pripravljeno pojasnilo, usklajeno z Ministrstvom za finance, ki spreminja do sedaj objavljena pojasnila Davčne uprave RS in Ministrstva za finance.

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode se ne všteva v davčno osnovo za storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in vode in je zunaj obsega DDV, saj se zaračuna v imenu in za račun občine, ki v tem primeru ne šteje za davčnega zavezanca.

Iz računa, ki ga izdajo izvajalci gospodarske javne službe za opravljene storitve javne službe, na katerem je lahko zaračunana tudi okoljska dajatev, mora biti jasno razvidno, da je okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo zaračunana v imenu in za račun občine.

V skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda – uredba (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10) se okoljska dajatev plačuje za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadne vode. Prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo je občina, kjer zavezanec za komunalno odpadno vodo odvaja komunalno odpadno vodo v javno kanalizacijo, nepretočno greznico, obstoječo greznico ali malo komunalno čistilno napravo.

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je v skladu s prvim odstavkom 11. člena uredbe pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in s tem povzroča obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Drugi odstavek 11. člena uredbe določa, da za zavezanca za komunalno odpadno vodo okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje izvajalec gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode na območju nastajanja komunalne odpadne vode in kjer je določen za izvajanje obveznih storitev odvajanja komunalne odpadne vode oziroma prevzema vsebina ali blata iz nepretočnih greznic, obstoječih greznic in malih čistilnih naprav (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo).

Plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo obračuna okoljsko dajatev zavezancem  za komunalno odpadno vodo vsak mesec za pretekli mesec na podlagi seštevka enot obremenitve na podlagi prejšnjega člena. Za posameznega prejemnika sredstev (občino) pa plačnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo sestavi mesečni obračun okoljske dajatve, ki predstavlja dvanajstino seštevka enot obremenitve na letni ravni iz preteklega koledarskega leta. Podatke mora predložiti carinskemu organu do 25. dne v mesecu po poteku meseca, za katerega je nastala obveznost za obračun.

Po določbi prvega odstavka 36. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 10/10 – UPB-2), pri dobavah blaga ali storitev davčna osnova vključuje vse, kar predstavlja plačilo, ki ga je prejel ali ga bo prejel dobavitelj ali izvajalec od kupca, naročnika ali tretje osebe za te dobave, vključno s subvencijami, ki so neposredno povezane s ceno takih dobav, če ni s tem zakonom drugače določeno.

V davčno osnovo se v skladu s točko a) petega odstavka 36. člena ZDDV-1 vštevajo trošarine in drugi davki, takse, uvozne in druge dajatve.

Na podlagi 7. točke 3. člena uredbe je prejemnik okoljske dajatve za komunalno odpadno vodo občina. Po izrecni zakonski določbi so plačniki okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode izvajalci gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki za zavezanca za komunalno odpadno vodo okoljsko dajatev izračunava, zaračunava in vplačuje. Za prejemnika sredstev sestavi mesečni obračun okoljske dajatve, ki ga predloži carinskemu organu, ki je tudi pristojen za nadzor nad izvajanjem uredbe.

Iz navedenega izhaja, da izvajalec javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode nastopa v imenu in za račun občine, katere prihodek je okoljska dajatev zaradi odvajanja komunalne odpadne vode. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi odvajanja komunalne odpadne vode je pravna ali fizična oseba, ki je uporabnik stavbe, v kateri nastaja komunalna odpadna voda in s tem povzroča obremenjevanje okolja zaradi onesnaževanja okolja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode.

Kot je že navedeno, izvajalci gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode pobirajo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja komunalne in padavinske vode v imenu in za račun občine. Zaradi navedenega se dajatev ne všteva v davčno osnovo za storitev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske vode. Zaračunava se v imenu in za račun občine, ki v tem primeru ne šteje za davčnega zavezanca, zato je zunaj obsega DDV.

Iz računa, ki ga izdajo izvajalci javne službe za storitve javne službe, na katerem je lahko zaračunana tudi okoljska dajatev, mora biti jasno razvidno, da je okoljska dajatev za komunalno odpadno vodo zaračunana v imenu in za račun občine.

Izvajalec gospodarske javne službe lahko pri zaračunavanju okoljske dajatve zaradi odvajanja odpadnih voda uporabi c) točko šestega odstavka 36. člena ZDDV-1, na podlagi katere se v davčno osnovo ne vključijo zneski, ki jih davčni zavezanec prejme od svojega naročnika kot povračilo za izdatke, ki jih je plačal v imenu in za račun naročnika in jih vodi v svojem knjigovodstvu kot prehodne postavke.

Opomba: Z objavo omenjenega pojasnila prenehata veljati pojasnilo: "Obdavčevanje taks za obremenjevanje vode in okolja" in pojasnilo: "Obračunavanje DDV pri zaračunavanju okoljske dajatve"
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4961