100si

Vpisano: 7.6.2010 16:26:01

Uradni list RS, št. 43/2010 z dne 31. 5. 2010

Pravilnik o načinu ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih izdajo davčni organi

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen

Ta pravilnik določa način ravnanja ponudnikov plačilnih storitev v zvezi z izvrševanjem sklepov o izvršbi oziroma zavarovanju, ki jih v skladu s svojimi pristojnostmi izdajo davčni organi.

 

2. RAVNANJE PONUDNIKA PLAČILNIH STORITEV PO PREJEMU SKLEPA O DAVČNI IZVRŠBI

a) Splošno

2. člen

(1) Takoj ko ponudnik plačilnih storitev prejme sklep o davčni izvršbi, zarubi denarna sredstva (v nadaljnjem besedilu: sredstva) na vseh dolžnikovih računih, ki jih vodi, do višine dolga, navedenega v sklepu o davčni izvršbi.

(2) Ponudnik plačilnih storitev, ki je v sklepu o davčni izvršbi naveden na prvem mestu (v nadaljnjem besedilu: primarni ponudnik plačilnih storitev), prenese sredstva z dolžnikovega računa na predpisane račune.

3. člen

Ponudnik plačilnih storitev izvrši sklep o davčni izvršbi iz sredstev na dolžnikovih računih, in sicer iz vseh sredstev v vseh valutah, pri čemer sredstva v tuji valuti preračuna v eure po svojem nakupnem tečaju na dan prenosa.

4. člen

Po prejemu sklepa o davčni izvršbi ponudnik plačilnih storitev preveri, ali ima dolžnik pri njem odprt račun. Če ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da ne vodi računa dolžnika oziroma je račun ukinjen ali da vodi le dolžnikov plačilni račun, ki se uporablja izključno za namen izvrševanja plačilnih transakcij v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, lahko ugovarja, da dolžnik pri njem nima računa in vrne sklep o davčni izvršbi davčnemu organu.

5. člen

Ponudnik plačilnih storitev zarubi sredstva na računih dolžnika, in sicer najprej eurska sredstva v breme transakcijskega računa. Če na tem računu ni sredstev v višini, navedeni v sklepu o davčni izvršbi, pa še v breme drugih računov dolžnika ali iz sredstev iz naslova pogodb o vezavi sredstev s ponudnikom plačilnih storitev.

b) Več ponudnikov plačilnih storitev

6. člen

(1) Ponudniki plačilnih storitev prenesejo zarubljena sredstva na dolžnikov transakcijski račun, odprt pri primarnem ponudniku plačilnih storitev, takoj ko od primarnega ponudnika plačilnih storitev pridobijo podatek o višini manjkajočih sredstev za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi.

(2) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od primarnega ponudnika plačilnih storitev podatek iz prejšnjega odstavka takoj po rubežu sredstev in ob vsakem prilivu sredstev na račun, in sicer vse do obvestila iz četrtega odstavka tega člena.

(3) Če eurska sredstva pri primarnem ponudniku plačilnih storitev in prenesena eurska sredstva drugih ponudnikov plačilnih storitev ne zadoščajo za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi, se dolg poplača tudi iz sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik na računu, odprtem pri primarnem ponudniku plačilnih storitev, oziroma če ta ne zadoščajo, tudi iz sredstev v tujih valutah, ki jih ima dolžnik na računih, odprtih pri drugih ponudnikih plačilnih storitev.

(4) Sredstva ponudnikov plačilnih storitev se prenašajo na transakcijski račun dolžnika pri primarnem ponudniku plačilnih storitev vse do obvestila primarnega ponudnika plačilnih storitev, da prenosi sredstev niso več potrebni.

7. člen

(1) Če je v sklepu o davčni izvršbi navedenih več ponudnikov plačilnih storitev in primarni ponudnik plačilnih storitev ugotovi, da ne vodi računa dolžnika oziroma je račun ukinjen ali da vodi le dolžnikov plačilni račun, ki se uporablja izključno za namen izvrševanja plačilnih transakcij v skladu z zakonom, ki ureja plačilne storitve in sisteme, o tem obvesti vse ostale v sklepu o davčni izvršbi navedene ponudnike plačilnih storitev.

(2) Od prejema obvestila iz prejšnjega odstavka se kot primarni ponudnik plačilnih storitev šteje naslednji v sklepu o davčni izvršbi navedeni ponudnik plačilnih storitev.

(3) Ponudniki plačilnih storitev pridobijo od novega primarnega ponudnika plačilnih storitev podatek o številki transakcijskega računa dolžnika, ki ga ima le-ta odprtega pri njem, in podatek o višini sredstev, potrebnih za poplačilo dolga po sklepu o davčni izvršbi.

8. člen

Primarni ponudnik plačilnih storitev:

– zarubi sredstva do višine dolga po sklepu,

– obračunava zamudne obresti in izvrši njihov prenos na predpisane račune,

– izvršuje prenose sredstev na predpisane račune,

– obvesti druge ponudnike plačilnih storitev, ko sredstva na transakcijskem računu primarnega ponudnika plačilnih storitev zadoščajo za poplačilo dolga z zamudnimi obrestmi, da prenehajo z nakazili zarubljenih sredstev.

9. člen

Primarni ponudnik plačilnih storitev po izvršenem prenosu sredstev s strani drugih ponudnikov plačilnih storitev izvaja prenose sredstev v višini dolga po sklepu o davčni izvršbi z obračunanimi zamudnimi obrestmi do popolne izvršitve sklepa. Če sredstva na računih pri primarnem ponudniku plačilnih storitev zadoščajo za pokritje dolga, primarni ponudnik plačilnih storitev obvesti vse druge v sklepu o davčni izvršbi navedene ponudnike plačilnih storitev, da sredstva zadoščajo in naj prenehajo z nakazili sredstev na transakcijski račun dolžnika, odprt pri primarnem ponudniku plačilnih storitev.

c) Ustavitev in zadržanje izvrševanja sklepov o davčni izvršbi

10. člen

Ponudniki plačilnih storitev prenehajo izvrševati sklep o davčni izvršbi takoj po prejemu sklepa o ustavitvi postopka davčne izvršbe oziroma sklepa o zadržanju davčne izvršbe.

d) Vrstni red izvrševanja sklepov in poplačila obveznosti

11. člen

(1) Če prejme ponudnik plačilnih storitev v izvršitev več sklepov o davčni izvršbi, se ti sklepi izvršijo po vrstnem redu, kot so prispeli.

(2) Pri vrstnem redu poplačila obveznosti se upošteva prednostni vrstni red, določen z zakonom, ki ureja davčni postopek.

12. člen

(1) Če ponudnik plačilnih storitev izvršuje sklepe o davčni izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja davčni postopek, in sklepe o izvršbi, izdane na podlagi zakona, ki ureja o izvršbo in zavarovanje, imajo davčni dolg in stroški davčne izvršbe pri poplačilu prednost pred ostalimi dolgovi dolžnika, razen pred dospelimi obveznostmi iz naslova zakonite preživnine, odškodnine za škodo, nastalo zaradi porušenega zdravja, odškodnine zaradi izgube delovne zmožnosti ali odškodnine zaradi smrti preživljavca.

(2) Če s sklepom o davčni izvršbi davčni organ izterjuje druge denarne nedavčne obveznosti, ki jih ni odmeril davčni organ (denarna kazen, globa, upravna terjatev, obresti, stroški tega postopka), temveč jih davčni organ na podlagi zakona izterjuje za druge državne organe, samoupravne lokalne skupnosti ali nosilce javnih pooblastil, imajo pri poplačilu prednost v skladu s prejšnjim odstavkom samo stroški davčne izvršbe ne pa tudi druge denarne nedavčne obveznosti.

13. člen

Ponudnik plačilnih storitev nakazuje zarubljena sredstva po sklepu o davčni izvršbi na predpisane račune tako, da se obveznosti poplačajo po naslednjem vrstnem redu:

1. stroški izvršbe,

2. obresti,

3. davek,

4. denarne kazni in globe ter stroški tega postopka.

 

3. RAVNANJE PONUDNIKA PLAČILNIH STORITEV PO PREJEMU SKLEPA ZA ZAVAROVANJE IZPOLNITVE DAVČNE OBVEZNOSTI

14. člen

Ponudnik plačilnih storitev začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti izvrši takoj po prejemu.

15. člen

Ponudnik plačilnih storitev izvrši začasni sklep za zavarovanje izpolnitve davčne obveznosti s smiselno uporabo določb 3., 4., 5., 6. in 7. člena tega pravilnika.

 

4. POROČANJE O DOSPELIH NEPORAVNANIH OBVEZNOSTIH

16. člen

O stanju zarubljenih sredstev ponudnik plačilnih storitev obvesti pristojni davčni organ na dan prejema sklepa o davčni izvršbi, zatem pa ob vsaki spremembi stanja, vendar ne več kot enkrat na dan.

17. člen

Ponudnik plačilnih storitev obvesti davčni organ o neporavnanih zneskih po posameznem sklepu o davčni izvršbi ob vsaki spremembi zneskov, vendar ne več kot enkrat na dan. V obvestilu za vsak sklep posebej navede zneske po posameznih računih, določenih s Pravilnikom o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov (Uradni list RS, št. 138/06, 117/07, 120/07, 11/08, 41/08, 76/08, 124/08, 32/09, 58/09 – ZPlaSS, 112/09 in 25/10).

 

5. KONČNA DOLOČBA

18. člen

Ta pravilnik začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4889