100si

Vpisano: 24.3.2010 17:35:52

Oprostitev plačila DDV za opravljanje storitev carinskega zastopanja v postopku vnosa blaga v carinsko skladišče

Pojasnilo DURS, št. 4230-47/2010, 12. 3. 2010

Davčni zavezanec sprašuje, ali je storitev zastopanja (vlaganja carinske deklaracije) v carinskem postopku z ekonomskim učinkom – CP 7100 v celoti oproščena plačila DDV, ne glede na to, da je del blaga kasneje sproščen v prost promet na ozemlju Slovenije in ni ponovno izvožen iz Skupnosti. Sprašuje tudi, ali lahko ne glede na določbo o oprostitvi davčni zavezanec za storitev zastopanja obračuna DDV, prejemnik takega računa pa ta DDV odbija.

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Storitve povezane z vnosom blaga v carinsko skladišče po carinskem postopku 7100 so oproščene plačila DDV, ne glede na to, s katerim carinskim postopkom se zaključi carinsko skladiščenje.

Oprostitev na podlagi 57. člena ZDDV-1 davčnemu zavezancu ne omogoča prostovoljne odločitve za obdavčitev storitev, ki so oproščene plačila DDV na podlagi navedene določbe.

Prejemnik računa ne sme odbiti DDV, ki ga je na računu izkazala oseba, ki ga ne sme izkazati.

Na podlagi določbe prvega odstavka 57. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1-UPB2 (Uradni list RS, št. 10/10) so plačila DDV oproščene naslednje transakcije:

a) dobava blaga, ki se predloži carinskemu organu in v skladu s carinskimi predpisi da v začasno hrambo;

b) dobava blaga, ki se v skladu s carinskimi predpisi vnese v prosto cono ali prosto skladišče;

c) dobava blaga, za katero se v skladu s carinskimi predpisi začne postopek carinskega skladiščenja ali postopek aktivnega oplemenitenja.

V skladu z drugim odstavkom 57. člena ZDDV-1 pa so plačila oproščene plačila DDV tudi storitve, ki so povezane z dobavami blaga po prvem odstavku tega člena.

Carinski postopek 7100 se nanaša na vnos blaga v carinsko skladišče, zato so storitve carinskega zastopanja (vlaganja carinske deklaracije) oproščene plačila DDV. Iz oprostitve niso izvzete storitve v zvezi z blagom, ki je kasneje sproščeno v prost promet na ozemlju Slovenije, zato se oprostitev plačila DDV v celoti uporabi za storitev zastopanja v carinskem postopku skladiščenja blaga po carinskem postopku 7100.

V primeru, da se blago kasneje uvozi, je davčna osnova od uvoza blaga na podlagi prvega odstavka 38. člena ZDDV-1 carinska vrednost, določena v skladu z veljavnimi carinskimi predpisi Skupnosti. Storitev carinskega zastopanja v carinskem postopku 7100 za blago, ki je kasneje sproščeno v prost promet na ozemlju Slovenije, je tako lahko predmet DDV le pri določanju carinske vrednosti.

Davčni zavezanec se ne more samostojno odločati za obdavčitev (ali neobdavčitev) opravljene storitve carinskega zastopanja z DDV, ki je sicer oproščena plačila DDV, ker predpisi tega ne določajo. Uporaba določbe 57. člena ZDDV-1, ki se nanaša na oprostitve plačila DDV za dobave blaga in storitev v carinskih postopkih, je torej obligatorna in ne dopušča odstopanj. Davčni zavezanec na izdanem računu za navedeno storitev zato ne sme obračunati in izkazati DDV.

Če bi davčni zavezanec na izdanem računu kljub temu DDV obračunal, prejemnik računa na podlagi določbe četrtega odstavka 67. člena ZDDV-1 tega DDV ne sme uveljavljati kot odbitek DDV, ker ga je izkazala oseba, ki ga po tem zakonu ne sme izkazati.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4704