100si

Vpisano: 4.2.2010 14:34:08

Obresti od denarnih depozitov – davčni odtegljaj

Pojasnilo DURS, št. 4212-4/2010, 28. 1. 2010

Prejeli smo vprašanje, ki se nanaša na pojasnilo GDU št. 4210-246/2009-01031-03 z dne 6. 1. 2010, glede obdavčitve obresti od denarnih depozitov, doseženih pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji. Iz tega pojasnila izhaja, da se pri fizični osebi, ki se pri sklepanju pogodbe izkazuje kot fizična oseba, ki opravlja dejavnost, izplačane obresti na denarne depozite obdavčijo kot dohodek iz dejavnosti. Navedeno je tudi, da mora za fizično osebo, ki ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov, akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, pri izplačilu obresti na denarne depozite, izračunati in odtegniti banka oziroma hranilnica, ki je ustanovljena v skladu s predpisi v RS.

V zvezi s tem pojasnilom zavezanca zanima, kakšno višino normiranih odhodkov mora upoštevati banka oziroma hranilnica pri izplačilu obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in dosegajo dohodke z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti.

V nadaljevanju odgovarjamo:

Banka oziroma hranilnica pri izplačilu obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in dosegajo dohodke z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, upošteva normirane odhodke v višini 25 % izplačanih obresti.

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) v 59. členu določa višino normiranih odhodkov, ki se upošteva pri zavezancih, ki ugotavljajo davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov. Po določbi prvega odstavka tega člena se zavezancem priznajo normirani odhodki v višini 25 % ustvarjenih prihodkov. Nadalje je v drugem odstavku tega člena določeno, da se ne glede na prvi odstavek tega člena, zavezancem, ki dosegajo dohodke z izdelavo ali prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katero imajo pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, upoštevajo normirani odhodki v višini 70 % ustvarjenih prihodkov.

Iz navedenega izhaja, da se v vseh primerih, ko se davčna osnova zavezanca ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, upoštevajo normirani odhodki v višini 25 % ustvarjenih prihodkov, razen izjem, ki so v zakonu posebej določene. Za zavezance, za katere sprašujete, se torej normirani odhodki v višini 70 % ustvarjenih prihodkov upoštevajo le pri dohodkih, ki jih ti zavezanci dosežejo z izdelavo in prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti in sicer pod pogojem, da je zavezanec pridobil pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, iz katerega je razvidno, da gre za izdelke domače in umetnostne obrti, ne pa tudi od dohodkov od obresti, ki jih dosegajo ti zavezanci. Za te zavezance namreč velja, da se tudi v primeru, ko za določen izdelek domače in umetnostne obrti ne pridobijo pozitivnega mnenja pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, od dohodkov, ki so doseženi z izdelavo in prodajo teh izdelkov, lahko upoštevajo normirani odhodki le v višini 25 % ustvarjenih prihodkov.

ZDoh-2 torej določa 70 % normirane odhodke samo za dohodke, ki so doseženi z izdelavo in prodajo izdelkov domače in umetnostne obrti, za katere ima zavezanec pozitivno mnenje pristojne komisije Obrtne zbornice Slovenije, ne določa pa 70 % normiranih odhodkov, če zavezanec te dohodke veže kot depozit pri banki oziroma hranilnici in iz tega naslova prejme obresti. V tem primeru mora banka oziroma hranilnica, glede na določbo prvega odstavka 59. člena ZDoh-2, pri izplačilu obresti na denarne depozite upoštevati normirane odhodke v višini 25 % izplačanih obresti.

Na koncu dodajamo, da mora banka oziroma hranilnica pri izplačilu obresti na denarne depozite upoštevati normirane odhodke v višini 25 % izplačanih obresti tudi v primeru, ko izplača obresti na denarne depozite fizičnim osebam, ki opravljajo dejavnost in dosegajo dohodke z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji. ZDoh-2 v tretjem odstavku 59. člena namreč določa 70 % normirane odhodke le za dohodke, ki so doseženi z opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji, ne predpisuje pa 70 % normiranih odhodkov, če zavezanec dohodke iz kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji veže kot depozit pri banki oziroma hranilnici in iz tega naslova prejme obresti.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4588