100si

Vpisano: 13.1.2010 14:11:16

Informacija o posebni odmeri in posebnem odpisu ter pogojih za posebni odpis dohodnine za zavezance, zaposlene pri avstrijskem delodajalcu, za leta 2005, 2006, 2007 in 2008

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2B), ki je začel veljati 30. 12. 2009, določa posebno ureditev za zavezance, ki so bili v letih 2005, 2006, 2007 in 2008 zaposleni pri avstrijskem delodajalcu. V 145. členu ZDavP-2B je določena posebna odmera in posebni odpis ter pogoji za posebni odpis dohodnine za te zavezance.

Posebna ureditev se nanaša na zavezance rezidente Slovenije v davčnem letu, za katero se dohodnina odmerja, ki kumulativno izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da so bili zaposleni pri avstrijskem delodajalcu,
  • da so zaposlitev opravljali oziroma izvajali v Republiki Avstriji,
  • da so v zvezi s to zaposlitvijo v letu 2005, 2006, 2007 ali 2008 prejeli dohodek iz delovnega razmerja (v nadaljevanju: dohodek iz Avstrije) ter
  • da bodo ta dohodek za navedena leta napovedali v Sloveniji najpozneje do 31. 3. 2010.

Dohodnina se odmeri na podlagi napovedi zavezanca. Za napoved se šteje napoved, vložena v skladu z v času vložene napovedi veljavnimi predpisi, dopolnjen informativni izračun dohodnine ter napoved, vložena na podlagi samoprijave.

Zavezanec, ki je vložil napoved za posamezno leto v skladu s tedaj veljavnimi predpisi, je izpolnil obveznost tudi na podlagi navedenega 145. člena ZDavP-2B ter ni dolžan ponovno napovedovati teh dohodkov. Ustrezne obrazce dohodninskih napovedi za posamezno leto najdete na naslednjih spletnih straneh DURS:

http://www.durs.gov.si/si/fizicne_osebe/dohodnina_za_fizicne_osebe_obrazci/odmera_dohodnine/  
in
http://www.durs.gov.si/si/aktualno/arhiv_aktualnih_zadev/.

Zavezanec, ki svoje obveznosti za posamezno leto ni izpolnil ali je ni izpolnil pravilno, lahko svojo obveznost izpolni na podlagi samoprijave najpozneje do 31. 3. 2010 in si s tem ob izpolnjevanju ostalih pogojev, zagotovi posebno obravnavo po tem členu.

Zavezanec lahko predloži davčno napoved na podlagi samoprijave za dohodke iz Avstrije tudi po izdaji odmerne odločbe oziroma po vročitvi sklepa o začetku davčnega inšpekcijskega nadzora oziroma po začetku postopka o prekršku oziroma kazenskega postopka, če predloži davčno napoved najpozneje do 31. 3. 2010.

Poseben odpis se nanaša na dohodnino od dohodka iz Avstrije za posamezno leto, akontacije dohodnine ter pripadajoče dajatve (obresti, stroški postopka pobiranja davka, denarne kazni in globe ter stroški postopka o prekršku), ki jih je odmeril oziroma izrekel davčni organ v zvezi z izpolnjevanjem davčne obveznosti iz naslova dohodka iz Avstrije, prejetega v letih 2005, 2006, 2007 in 2008.

Vrne se samo v Sloveniji plačan delež dohodnine, ki odpade na dohodek iz Avstrije in pripadajoče dajatve. Davčnemu zavezancu obresti ne pripadajo. Če znesek za vračilo presega 200 eurov, se dohodnina in pripadajoče dajatve vrnejo v dveh enakih obrokih, in sicer se prvi obrok vrne najpozneje do 31. 12. 2010, drugi obrok pa najpozneje do 31. 12. 2011.

Dohodnino, poračun dohodnine, odpis dohodnine, vračilo plačane dohodnine od dohodkov iz Avstrije ter pripadajočih dajatev za posamezno leto bo določil davčni organ z odločbo, in sicer po 31. 3. 2010, vendar najpozneje do 31. 12. 2010.

Opozoriti je še, da glede na to, da se posebna ureditev nanaša na leta 2005, 2006, 2007 in 2008, ne pa tudi na nadaljnja odmerna leta; tj. leto 2009, 2010 …, morajo ti zavezanci dohodke iz Avstrije, prejete oziroma dosežene v letu 2009, 2010 itd., napovedati v skladu z veljavno zakonodajo tako v medletnih napovedih za odmero akontacije dohodnine od teh dohodkov kot tudi v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v letni napovedi za odmero dohodnine.

Vir: DURS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4451