100si

Vpisano: 12.1.2010 13:06:27

Pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z uveljavljanjem olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (za leto 2009)

1. Kako lahko uveljavljam olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (v nadaljevanju: olajšava)?

Olajšavo lahko uveljavljate z obrazcem Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (v nadaljevanju: vloga).

Obrazec vloge je dostopen na vseh davčnih uradnih in izpostavah, lahko pa se ga natisne s spletne strani davčne uprave.

2. Kaj je osnovna kmetijska in osnovna gozdarska dejavnost?

Po Zakonu o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08 in 20/09) se za osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost šteje pridelava, ki je v celoti ali pretežno vezana na uporabo kmetijskih in gozdnih zemljišč, ustrezno evidentiranih v zemljiškem katastru (razen pridelave sadik, okrasnih rastlin in intenzivnega vrtnarstva), čebelarstvo in pridelava vina in iz lastnega pridelka grozdja.

3. Kdo je upravičen do olajšave?

Do olajšave za investiranje v osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo na kmečkem gospodinjstvu ali v okviru agrarne skupnosti, so upravičeni vsi zavezanci, ki dosegajo dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in so v letu 2009 v okviru gospodinjstva ali agrarne skupnosti vlagali v osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo.

4. Kdo vloži vlogo?

Vlogo za uveljavljanje olajšave za investiranje vloži eden od članov gospodinjstva, katerega člani so v davčnem letu vlagali v osnovna sredstva oziroma opremo v zvezi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo. Če člani kmečkega gospodinjstva vlagajo v različnih agrarnih skupnostih, mrajo vložiti vlogo za vsako posamezno agrarno skupnost.

5. Kolikšna je olajšava?

Olajšava znižuje davčno osnovo od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, in sicer se prizna v višini 30 % investiranja, vendar največ do višine davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Olajšava se deli v enakem znesku vsem članom gospodinjstva, ki dosegajo davčno osnovo iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (to so tisti, ki imajo katastrski dohodek ali davčno osnovo iz naslova pridelave vina ali čebelarstva).

6. Kaj če je znesek investiranja tako velik, da olajšava presega davčno osnovo od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in je ne morem v celoti izkoristiti v letu vlaganja?

Neizkoriščen del olajšave zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih.

7. Do kdaj moram vložiti obrazec vloge, da mi bo olajšava upoštevana že pri izdaji informativnega izračuna dohodnine za leto 2009?

Podpisan obrazec vloge morate najkasneje do 5. februarja 2010 oddati osebno ali po pošti na pristojni davčni urad oziroma izpostavo.

8. Kaj potrebujem za izpolnitev obrazca vloge?

Za izpolnitev obrazca vloge so potrebni predvsem osebni podatki zavezanca (vlagatelja) ter podatki o investiranju oziroma nakupu (računi, odločbe o morebitni odobritvi sofinanciranja vlaganja ipd.). Podrobnejša navodila za izpolnjevanje vloge so sestavni del obrazca.

9. Na čigavo ime mora biti izdan račun, s katerim dokazujem vlaganje v osnovna sredstva?

Račun mora biti izdan na ime enega izmed članov gospodinjstva ali agrarne skupnosti, znotraj katere zavezanci uveljavljajo olajšavo.

10. Ali lahko olajšavo uveljavljam tudi za vlaganja opravljena v letu 2007?

Ne. ZDoh-2B in ZDoh-2C v prehodnih določbah jasno določata, da se prvič uporabita pri odmeri dohodnine za leto 2008. V letu 2008 pa lahko uveljavljate olajšavo zgolj za vlaganja opravljena v letu 2008.

11. Ali lahko v letu 2009 uveljavljam olajšavo za vlaganja v letu 2008 oziroma pred letom 2008 v primeru, da gre z investiranje na podlagi finančnega najema (lizinga) oz. kredita, v letu 2009 pa še vedno plačujem obroke lizinga oz. anuitete kredita?

Ne. Znesek vlaganja je potrebno dokazati z računom (pri tem ni pomemben način plačila). Glede na to, da se v letu 2009 lahko uveljavlja olajšava zgolj za vlaganja opravljena v letu 2009, je mogoče uveljavljati olajšavo samo za račune iz leta 2009 in ne za vlaganja  v letu 2008 oziroma pred letom 2008, čeprav se obroki plačujejo tudi v letu 2009.

12. Zakaj je potrebno vložiti vlogo?

Vlogo je potrebno vložiti zato, da bo olajšavo mogoče upoštevati pri odmeri dohodnine za leto 2009. Olajšavo se namreč upošteva na zahtevo zavezanca. Da bo olajšava upoštevana že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2009, je treba vlogo podati do 5. februarja 2010.

Davčna uprava bo namreč najpozneje do 15. junija 2010 na dom poslala informativne izračune dohodnine, ki bodo ob določenih pogojih postali odločbe. Če takšni zavezanci ne bodo oddali vloge, bodo na dom prejeli informativni izračun dohodnine, v katerem olajšava ne bo upoštevana. Zavezanec, ki bo želel uveljavljati olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost po 5. februarju 2010, bo moral to storiti v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma bo napovedi za odmero dohodnine 2009 (če ne bo prejel informativnega izračuna) priložil tudi vlogo.

13. Ali lahko uveljavljam olajšavo, če je bil moj nakup že kakorkoli subvencioniran?

Zavezanec ne more uveljavljati olajšave za investicije v delu, ki so financirana iz sredstev proračunov samoupravnih lokalnih skupnosti, proračuna RS ali proračuna EU, če imajo ta sredstva naravo nepovratnih sredstev, s čimer se preprečuje možnost dvakratnega financiranja oziroma ugodnosti za isto sredstvo s strani Slovenije, lokalne skupnosti oziroma EU.

14. Za katera vlaganja oziroma investicije je možno uveljavljati olajšavo?

Primeri za katere se lahko uveljavlja olajšava so npr. investicije v:

 • traktorje, pluge, brane,
 • mulčerje, valjarje, freze,
 • sejalnike, sadilnike, škropilnike , trosilnike,
 • kombajne, kosilnice, obračalnike za seno, nakladalce,
 • druge traktorske priključke
 • sortirnike, luščilnike, robkalnike,
 • molzne stroje, hladilnike za mleko, cisterne, sode,
 • krmilnike in napajalnike živine v hlevih in na pašnikih,
 • motorne žage, gozdne transporterje, hidravlična dvigala, vitle,
 • delovno orodje in drugo opremo,
 • gozdne vlake, ceste, namakalne naprave, akumulacije,
 • sadovnjake, vinograde, oljčnike, hmeljnike, gozdove in druge večletne nasade,
 • živino (plemensko in delovno), razen tiste, ki se pita,
 • druga osnovna sredstva v povezavi z osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo.

15. Za katera vlaganja olajšave ni možno uveljavljati?

 • Za nakup zemljišč,
 • za nakup ali gradnjo stavb,
 • za nakup motornih vozil (razen traktorjev in druge kmetijske in gozdarske mehanizacije),
 • za vlaganje v neopredmetena dolgoročna sredstva (mlečne kvote, licence za uporabo računalniških programov, …).

16. Kakšen je način priznavanja olajšave?

Olajšava se priznava v višini 30 % investiranja, vendar največ do višine davčne osnove od dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti. Olajšava se prizna zavezancu v sorazmernem deležu, glede na skupno število zavezancev v kmečkem gospodinjstvu. Neizkoriščen del olajšave lahko zmanjšuje davčno osnovo še v naslednjih petih letih. Priznana olajšava znižuje samo davčno osnovo od dohodka iz osnove kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti.

17. Kdaj bom izvedel, kako je moja vloga rešena?

V kolikor boste obrazec vloge vložili do 5. februarja 2010, bo o olajšavi odločeno že v informativnem izračunu dohodnine za leto 2009, ki vam ga bo davčna uprava poslala na dom najpozneje do 15. junija 2010. Če se z informativnim izračunom ne boste strinjali, boste lahko podali ugovor.

18. Ali si lahko s testnim izračunom dohodnine, objavljenim na spletni strani DURS, pomagamo tudi tisti, ki bomo uveljavljali olajšavo za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost?

Da. To storite tako, da sami izračunate višino olajšave za investiranje in jo odštejete od vaše davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (postavka 3100 – Dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti).

19. Kakšni so stroški oddaje vloge za zavezanca?

Zavezanci lahko obrazec vloge dobijo brezplačno na vseh davčnih uradih ali izpostavah, lahko pa si ga (tudi brezplačno) natisnejo s spletne strani davčne uprave. Vlogo sprejema davčna uprava brezplačno, kar pomeni, da ni potrebno plačati nobene takse. V primeru oddaje vloge po pošti se plača strošek poštnine.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4443