100si

Vpisano: 9.3.2010 19:44:13

Uradni list RS, št. 107/2009 z dne 24. 12. 2009

Navodilo o spremembah Navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov

1.

V Navodilu o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov (Uradni list RS, št. 7/08 in 8/09) se 1. točka spremeni tako, da se glasi:

»1.

To navodilo določa sestavne dele letnih poročil, roke, način predložitve in sprejemanje letnih poročil ter druge podatke, ki jih morajo gospodarske družbe, zadruge in samostojni podjetniki posamezniki predložiti Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) za javno objavo in za državno statistiko v skladu s prvim in drugim odstavkom 58. člena ter s prvim in drugim odstavkom 59. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09-uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), s četrtim odstavkom 41.a člena Zakona o zadrugah (Uradni list RS, št. 62/07-uradno prečiščeno besedilo in 87/09), s 35. členom Zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) in v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo obveznost pošiljanja podatkov v zvezi z letnimi poročili ter z letnimi programi statističnih raziskovanj.«.

2.

Prvi odstavek 6. točke se spremeni tako, da se glasi:

» (1) Majhne zadruge, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, morajo AJPES predložiti:

a) za državno statistiko:

– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih, in sicer: podatke iz bilance stanja na obrazcu, ki je kot PRILOGA 3A sestavni del tega navodila, podatke iz izkaza poslovnega izida na obrazcu iz PRILOGE 2B in podatke iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube na obrazcu, ki je kot PRILOGA 3B sestavni del tega navodila,

– podatke o opredelitvi družbe, zadruge oziroma podjetnika iz PRILOGE 4;

b) za javno objavo:

– letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom. Sestavni del priloge s pojasnili k izkazom je tudi predlog razporeditve dobička ali obravnavanja izgube in razporeditev dobička ali obravnavanje izgube.«.

3.

V 8. točki se v napovednem stavku besedilo »Zadruge, ki so zavezane za zadružno revizijo« nadomesti z besedilom »Velike in srednje zadruge ter tiste majhne zadruge, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu«.

4.

V tretjem odstavku 25. točke se besedilo »ki niso zavezane za zadružno revizijo« nadomesti z besedilom »s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu«.

5.

Prvi odstavek 26. točke se spremeni tako, da se glasi:

»(1) Družbe, zadruge in podjetniki predložijo podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih izključno prek spletnega portala AJPES (http://www.ajpes.si/):

– z neposrednim vnosom podatkov

ali

– z uvozom XML datoteke, ki jo pripravijo iz Excelove preglednice oziroma jo izdelajo sami v skladu z vzorcem XML datoteke in kontrolne sheme XSD, objavljene na spletnem portalu AJPES.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(5) Podatke iz prvega, drugega in tretjega odstavka te točke morajo družbe, zadruge in podjetniki potrditi:

– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, za katero so AJPES predhodno predložili izpolnjeno in podpisano obvestilo o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil kot določa PRILOGA 7, ki je sestavni del tega navodila

ali

– s kvalificiranim digitalnim potrdilom, vpisanim v Evidenco digitalnih potrdil, ki je del zbirke podatkov Poslovnega registra Slovenije

ali

– z obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše vodja družbe, vodja zadruge ali podjetnik. Obvestilo za AJPES predložijo pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(6) Spletna aplikacija, Excelove preglednice, strukture XML datotek in kontrolne sheme XSD za družbe, zadruge in podjetnike so dosegljive na spletnem portalu AJPES.«.

Osmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»(8) Družbe, zadruge in podjetniki predložijo podatke prek spletnega portala AJPES. Za uporabo spletne aplikacije se morajo na spletnem portalu predhodno brezplačno registrirati oziroma vnesti svoje uporabniško ime in geslo.«.

6.

To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4377