100si

Vpisano: 18.9.2009 10:58:56

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št.II)

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja. Sofinanciranje predmeta razpisa se izvaja v dveh ločenih sklopih, in sicer:

SKLOP A: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz univerz in raziskovalnih organizacij (raziskovalna organizacija iz RS mora biti neprofitna v smislu, da ni registrirana po Zakonu o gospodarskih družbah, Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 26/07 - ZSDU-B, 33/07 - ZSReg-B in 67/07, in 69/08 - ZTFI, 10/08 in 68/08) - v nadaljevanju: institucij znanja, zaposlili v gospodarstvu (podjetjih) za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela. Kot raziskovalci se v tem sklopu pojmujejo magistri (z znanstvenim magisterijem), doktorji znanosti in mladi raziskovalci v zaključni fazi pridobitve znanstvenega naziva oz. enakovredna stopnja izobrazbe.

SKLOP B: sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev, ki se bodo s prehodom iz velikih podjetij zaposlili v mikro, malih in srednje velikih podjetjih za obdobje 24 mesecev od datuma nastopa dela.

Prijavitelj lahko v okviru tega razpisa prijavi za sofinanciranje zaposlitve več oseb, vendar mora za vsakega posameznika priložiti posebno vlogo. Podjetje se lahko prijavi na oba sklopa, vendar z različnimi raziskovalci (z eno osebo se lahko prijavi na le en sklop).

Pogoji za sodelovanje: Upravičeni prejemniki sredstev razpisa so:

SKLOP A: gospodarske družbe in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja), registrirani po Zakonu o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06, 60/06-popr., 26/07 - ZSDZ-B, 33/07 - ZSReg-B, 67/07- ZTFI, (100/2007 in 69/08 popr.), 10/2008, 68/2008) - v nadaljevanju ZGD-1.

SKLOP B: mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki (v nadaljevanju: podjetja/MSP), registrirani po ZGD-1.

Rok za prejem ponudb: Roki za oddajo vlog so:

  • za prvo odpiranje: 09.06.2009 do 12.00 ure
  • za drugo odpiranje: 28.08.2009 do 12.00 ure
  • za tretje odpiranje: 20.11.2009 do 12.00 ure
  • za četrto odpiranje: 22.02.2010 do 12.00 ure
  • za peto odpiranje: 20.04.2010 do 12.00 ure.

Vrednost razpisa: Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje predmeta javnega razpisa (obeh sklopov), je 4.000.000,00 EUR.

Več: www.japti.si
Vzpostavljeno iz
www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4066