100si

Vpisano: 30.8.2009 22:06:20

Stopnja DDV od geodetskih storitev

Pojasnilo DURS, št. 4230-244/2009-2, 25. 8. 2009

Davčni zavezanec navaja, da bo za svoje stranke (fizične osebe) izvajal pogodbeno komasacijo na nezazidanih stavbnih zemljiščih, kot pripravo na samo gradnjo. Ker so stranke lastniki omenjenih zemljišč in tudi nadalje neposredni investitorji gradnje stanovanjskega naselja, ga zanima, ali je od opravljene geodetske storitve možna obdavčitev z DDV po nižji 8,5 % stopnji na podlagi 54. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost ter 11. točke priloge I k ZDDV-1.


V nadaljevanju odgovarjamo:


Od opravljenih geodetskih storitev (komasacija nezazidanih stavbnih zemljišč) se obračuna DDV po splošni 20 % stopnji od davčne osnove.


Stopnjo DDV določa Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) v 41. členu. Tako se DDV obračunava in plačuje od dobav blaga in storitev po splošni 20 % stopnji. Ne glede na navedeno pa se DDV obračunava in plačuje po nižji 8,5 % stopnji od davčne osnove za dobave blaga in storitev iz Priloge I, ki je priloga ZDDV-1, kakor tudi od dobave stanovanj, stanovanjskih in drugih objektov, namenjenih za trajno bivanje (v nadaljevanju: stanovanjski objekti), ter delov teh objektov, ki niso del socialne politike, in vključno z gradnjo, obnovo in popravili teh.


V 54. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) so opredeljeni podrobnejši pogoji za uporabo nižje 8,5 % stopnje pri dobavi stanovanjskih objektov. Tako je med drugim določeno, da se z DDV po nižji 8,5 % stopnji obdavčuje gradnja in dobava stanovanjskih objektov ali njim pripadajočih delov in stanovanjskih objektov za posebne namene ali njim pripadajočih delov ter gradnja, obnova in popravila, kadar so zaračunani neposredno investitorju.


Isti člen pravilnika še določa, da so storitve gradnje, obnove in popravil stanovanjskih objektov storitve, uvrščene pod šifro F/GRADBENIŠTVO standardne klasifikacije dejavnosti (SKD)* 2008.


V skladu s SKD 2008 spadajo geodetske storitve v področje M/STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI, šifra 71.121 – Geofizikalne meritve, kartiranje.


Iz navedenega izhaja, da za uporabo nižje 8,5 % stopnje DDV od opravljenih geodetskih storitev (komasacija na nezazidanih stavbnih zemljiščih) niso izpolnjeni zakonsko predpisani pogoji, zato so takšne storitve obdavčene z DDV po splošni 20 % stopnji.

* Uredba o standardni klasifikaciji dejavnosti – SKD 2008 (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08)
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=4022