100si

Vpisano: 25.8.2009 15:12:54

Izvajanje tretjega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčenja – poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu

Pojasnilo DURS, št. 4217-205/2009, 13. 8. 2009

Delavci iz tujine – nerezidenti Slovenije, ki so zaposleni pri slovenskem delodajalcu kot poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu, pogosto uveljavljajo ugodnosti (oprostitev plačila akontacije dohodnine) na podlagi prvega odstavka 15. člena konvencij o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodka in premoženja (v nadaljevanju: konvencija), ki obravnava dohodke iz zaposlitve*.

Ker se v teh primerih delo (prevozi) opravlja v celoti oziroma pretežno izven Slovenije, se pri določanju pravice do obdavčitve praviloma upošteva prvi odstavek 15. člena posamezne konvencije, v skladu s katerim se dohodek iz zaposlitve obdavči v tisti državi pogodbenici, kjer se zaposlitev dejansko izvaja**.

Tako lahko rezident druge države pogodbenice, ki opravi delo za slovensko podjetje na ozemlju druge države, uveljavlja v Sloveniji oprostitev plačila davka od dohodka iz zaposlitve, na podlagi določbe prvega odstavka 15. člena konvencije (obrazec KIDO 5). V kolikor pa je bil davek od dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji vendarle že obračunan in plačan, lahko nerezident, ki opravi delo za slovensko podjetje na ozemlju druge države, uveljavlja vračilo davka (obrazec KIDO 12).***

Če se delo po pogodbi o zaposlitvi med slovenskim podjetjem in nerezidentom Slovenije izvaja delno v Sloveniji, delno pa izven Slovenije, ima Slovenija pravico do obdavčitve le tistega dela dohodka iz zaposlitve, ki je dosežen z delom v Sloveniji.

V tem primeru lahko nerezident uveljavlja oprostitev plačila akontacije dohodnine le za tisti del dohodka iz zaposlitve, ki je dosežen na ozemlju drugih držav (t.j. izven ozemlja Slovenije). Zaradi lažje določitve deleža dohodka iz zaposlitve, pri katerem je nerezident upravičen do oprostitve, je potrebno zahtevku za oprostitev davka priložiti ustrezno razmejitev doseženega dohodka iz zaposlitve, iz katerega je razvidna višina dohodka iz zaposlitve, ki je bil dosežen na ozemlju Slovenije ter višina dohodka, ki je bil dosežen izven Slovenije.

Pri presoji upravičenosti do ugodnosti iz 15. člena konvencij je treba v obravnavanih primerih (t.j. pri dohodkih iz zaposlitve, ki jih nerezidenti Slovenije, zaposleni pri slovenskem delodajalcu, dosegajo z opravljanjem prevozov v mednarodnem cestnem prometu), natančno preveriti tudi vsebino tretjega odstavka 15. člena konvencije, sklenjene z državo rezidentstva prejemnika dohodka, ki pogosto vsebuje naslednje besedilo:

»(3) Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejemek, ki izhaja iz zaposlitve na ladji, letalu ali cestnem vozilu, s katerim se opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, obdavči v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske uprave podjetja.«

V takšnem primeru ima pravico do obdavčitve dohodkov, ki jih posameznik dosega kot poklicni voznik v mednarodnem cestnem prometu, država sedeža podjetja, za katero se prevozi opravljajo. Takšno (oziroma podobno) določbo vsebujejo konvencije sklenjene z Bosno in Hercegovino, Bolgarijo, Češko republiko, Hrvaško, Luksemburgom, Madžarsko, Makedonijo, Romunijo, Srbijo in Črno goro, Turčijo in Ukrajino****.

Glede na navedeno se pri rezidentih omenjenih držav, ki so zaposleni pri slovenskem podjetju kot poklicni vozniki v mednarodnem cestnem prometu, upošteva tretji odstavek 15. člena konkretne konvencije, v skladu s katerim ima pravico do obdavčitve Slovenija, kot država sedeža podjetja, pri čemer ni pomembno, kje se zaposlitev dejansko izvaja. V teh primerih nerezidenti niso upravičeni do oprostitve plačila davka od dohodkov iz zaposlitve v Sloveniji, na podlagi prvega odstavka 15. člena konvencije.

V kolikor torej konvencija, sklenjena z državo rezidentstva prejemnika dohodka, v tretjem odstavku 15. člena ne zajema prejemkov, ki jih posameznik dosega kot poklicni voznik v mednarodnem cestnem prometu, se upošteva prvi odstavek 15. člena konvencije.

* V nekaterih konvencijah so dohodki iz zaposlitve urejeni v 14. členu.

** Več o izvajanju prvega odstavka 15. člena konvencij najdete v pojasnilu DURS št. 42105-262/2007 z dne 14. 12. 2007, ki je objavljeno na:

Izvajanje prvega odstavka 15. člena mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja/.

*** Obrazce zahtevkov za uveljavljanje ugodnosti iz konvencij v slovenskem jeziku najdete na: Obrazci konvencij o izogibanju dvojnega obdavčevanja

oziroma v angleškem jeziku na: http://www.durs.gov.si/en/angleske_strani/forms/personal_income_tax/.

**** Ta določba je vsebovana tudi v konvenciji z Albanijo, ki se prične uporabljati 1. januarja 2010.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3990