100si

Vpisano: 25.8.2009 13:03:09

Oprostitev plačila DDV za izobraževanje v kmetijstvu

Pojasnilo DURS, št. 4230-179/2009-2, 31. 7. 2009

Davčni zavezanec je zastavil vprašanje, ki se nanaša na obračunavanje DDV za storitve izobraževanja v kmetijstvu. Navaja, da je izvajalec izobraževanja, ki je financirano s pridobitvijo nepovratnih sredstev na podlagi javnega razpisa za ukrep 111 – usposabljanje za delo v kmetijstvu in gozdarstvu, ki ga je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na podlagi pogojev iz razpisa so predmet podpore programi, ki niso del rednega izobraževanja: usposabljanje oziroma pridobitev certifikata o nacionalni poklicni kvalifikaciji s področja kmetijstva, gozdarstva in živilske dejavnosti ter usposabljanje po delih programov, predmetih oziroma modulih iz področja kmetijstva, gozdarstva in prehrane. Usposabljanje izvajajo osebe, ki imajo verificirane izobraževalne programe pri Ministrstvu za šolstvo in šport ter po katerih se lahko pridobi poklicna kvalifikacija oziroma izobrazba. Upravičenci (vlagatelji) so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki se ukvarjajo s primarno kmetijsko pridelavo kmetijskih proizvodov in lastniki oziroma solastniki zasebnih gozdov, ki se ukvarjajo s primarno pridelavo in predelavo kmetijskih in gozdarskih proizvodov.

Davčni zavezanec še pojasnjuje, da izobraževanje poteka po modulih, ki sestavljajo poklicni standard, s katerim si udeleženec izobraževanja pridobi določen poklic znotraj vzgojno-izobraževalnega programa (poklic poljedelec, živinorejec, konjar, znotraj 3 letnega programa gospodar na podeželju).

V zvezi z navedenim odgovarjamo:

Izobraževanje v kmetijstvu za pridobitev dodatnih poklicnih kvalifikacij, ki ga opravljajo javni zavodi oziroma druge organizacije pod predpisanimi pogoji za opravljanje teh storitev, je oproščeno plačila DDV.

V skladu z določbo 8. točke prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06, 52/07 in 33/09) je plačila DDV oproščena predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Ta določba ZDDV-1 je podrobneje opredeljena v 66. členu Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08; v nadaljevanju: pravilnik). Na podlagi drugega odstavka navedenega člena pravilnika se med usposabljanje iz 8. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, pod pogojem, da jih opravljajo javni zavodi ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji za opravljanje teh storitev, uvrščajo tudi izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe opravljanja poklicev, ki se izvajajo na področju drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.5.

Iz navedb davčnega zavezanca izhaja, da so storitve izobraževanja, ki so predmet vprašanja, povezane z usposabljanjem za pridobitev poklicne kvalifikacije na področju kmetijstva in gozdarstva (na primer poklic poljedelec, živinorejec, konjar), ki se uvrščajo v šifro standardne kvalifikacije dejavnosti P/85.5. Storitev izobraževanja v kmetijstvu, kot je navedena v konkretnem primeru, je zato oproščena plačila DDV, če izobraževanje izvaja javni zavod ali druga organizacija pod predpisanimi (enakimi) pogoji, ki veljajo za javne zavode.

Če pa storitve izobraževanja v kmetijstvu opravlja davčni zavezanec, ki ni naveden v 42. členu ZDDV-1, je lahko storitev tega izobraževanja v kmetijstvu oproščena plačila DDV na podlagi 43. člena ZDDV-1. V tem primeru, mora biti izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:

  • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
  • jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
  • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV;
  • ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo DDV.

Davčni zavezanec ob izpolnjevanju enega ali več pogojev, kot so navedeni, uveljavlja oprostitev na podlagi predhodne priglasitve davčnemu organu.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3987