100si

Vpisano: 31.7.2009 9:16:33

Posebni dodatek za socialno ogrožene bo večini izplačan že avgusta

V soboto, 25. julija 2009, je v veljavo stopil Zakon o posebnem dodatku za socialno ogrožene, na podlagi katerega bo za izboljšanje socialne varnosti državljank in državljanov Republike Slovenije ter tujk in tujcev, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji, posebni dodatek za socialno ogrožene v višini od 80,00 do 200,00 evrov večini upravičencev izplačan že v avgustu, in ne v septembru, kot je bilo sprva predvideno. Na pobudo Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve je bil zakon sprejet po nujnem postopku, v veljavo pa je stopil v najkrajšem možnem času.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo z namenom izboljšanja socialne varnosti najbolj ogroženih prebivalcev Republike Slovenije zagotovilo izplačilo posebnega dodatka za socialno ogrožene že v mesecu avgustu. Predvideva se, da bo večina upravičencev sredstva dejansko prejela 31. avgusta, in ne v septembru, kot je bilo napovedano. Dodatek bodo izplačali centri za socialno delo, Zavod RS za zaposlovanje oziroma Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, ki bodo po uradni dolžnosti preverili, kdo izmed prejemnikov prejemkov, ki jih ti zavodi izplačujejo, je upravičen do posebnega dodatka za socialno ogrožene. Na podlagi ugotovitve o upravičenosti bodo zavodi izplačali navedeni dodatek. Upravičencem za izplačilo tega dodatka ni treba oddajati nikakršne vloge.

Do posebnega dodatka za socialno ogrožene je sicer upravičen posameznik ali družina, ki je v mesecu uveljavitve tega zakona upravičena do denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu. Do posebnega dodatka so upravičene tudi osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so:

 • uživalci oziroma uživalke pokojnin in pokojnin z varstvenim dodatkom, razen delnih pokojnin in polovice pokojnin,
 • uživalci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki so brezposelni,
 • uživalci državnih pokojnin po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
 • uživalci pokojnin po predpisih o starostnem zavarovanju kmetov,
 • uživalci pokojnin po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev,
 • uživalci dodatkov k pokojninam po predpisih o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje Jugoslavije,
 • prejemniki oziroma prejemnice nadomestila za invalidnost po predpisih o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,
 • prejemniki denarnega nadomestila po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,
 • prejemniki porodniškega nadomestila,
 • prejemniki nadomestila za nego in varstvo otroka,
 • prejemniki posvojiteljskega nadomestila ter
 • prejemniki starševskega dodatka,

če njihov prejemek v mesecu uveljavitve tega zakona ne presega 313,00 evrov.

Če je do denarne socialne pomoči upravičena družina, bo ta prejela 200,00 evrov dodatka, če je upravičenec do denarne socialne pomoči posameznik, bo prejel 160,00 evrov. Za vse druge upravičence pa velja, da bodo, če njihovi prejemki ne presegajo 268,00 evrov, prejeli 120,00 evrov dodatka, če pa so njihovi prejemki višji od 268,00 evrov, vendar ne presegajo 313,00 evrov, pa bodo prejeli 80,00 evrov dodatka.

Vir: Ministrstvo za delo
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3913