100si

Vpisano: 14.9.2009 12:57:09

Uradni list RS, št. 52/2009 z dne 08.07.2009

Pravilnik o vračilu trošarine za komercialni namen

1. člen

Ta pravilnik določa pogoje za vračilo trošarine za plinsko olje iz dvajsetega odstavka 54. člena Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, 25/09 in 41/09; v nadaljnjem besedilu: zakon), ki se dokazljivo porabi kot pogonsko gorivo za komercialni namen, način vračila trošarine, vsebino in obliko pisnega pooblastila iz dvaindvajsetega odstavka 54. člena zakona, vsebino zahtevka za vračilo in vsebino prilog k zahtevku ter evidence, ki jih mora voditi kupec plinskega olja.

2. člen
(upravičenec)

Vračilo plačane trošarine lahko uveljavi pravna ali fizična oseba, ki v zvezi z opravljanjem svoje registrirane dejavnosti uporablja registrirana motorna vozila za namen iz enaindvajsetega odstavka 54. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: upravičenec), nabavlja plinsko olje iz točke 2.1. tretjega odstavka 54. člena zakona (v nadaljnjem besedilu: plinsko olje) in se nanj glasijo računi za nabavo goriva.

3. člen
(računi in evidence)

(1) Količino plinskega olja, za katero uveljavlja vračilo trošarine, upravičenec dokazuje z računi oziroma s kopijami računov o nabavi v Sloveniji, ki jih mora priložiti zahtevku za vračilo trošarine, ter s podatki o namenu porabe, ki jih mora voditi v posebni evidenci.
(2) Razen v primerih iz 4. člena tega pravilnika morajo biti iz računa poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, razvidni predvsem identifikacija bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsta, količina in cena goriva, datum polnjenja ter registrska oznaka vozila, v katero je bilo gorivo točeno.
(3) V posebni evidenci iz dvaindvajsetega odstavka 54. člena zakona mora upravičenec navesti vrsto in število vozil, s katerimi razpolaga, za posamezno vozilo za komercialni namen pa:
– registrsko oznako,
– podatek proizvajalca o velikosti standardnega rezervoarja za pogonsko gorivo in povprečni porabi goriva ter podatek o velikosti in namenu uporabe dodatno nameščenih rezervoarjev na vozilu,
– količino, datum in uro polnitve,
– število prevoženih kilometrov (po polnitvah in datumih),
– ime voznika.

4. člen
(interno pretakališče)

(1) Če ima upravičenec interno pretakališče plinskega olja, mora:
– poleg evidence o polnitvah v posamezno vozilo za komercialni namen iz 3. člena tega pravilnika voditi tudi evidenco o polnitvah v druga vozila in o porabi za drug namen;
– voditi evidenco o nabavi plinskega olja za pogonski namen, ki vsebuje podatke o prostornini rezervoarja na internem pretakališču, datumu in količini prejema plinskega olja, ter evidenco o zalogi – razpoložljivi količini plinskega olja (po datumu nabave in polnitve);
– zagotoviti evidentiranje količin goriva, ki se točijo v vozila, na podlagi umerjenih merilnih naprav.
(2) Upravičenec iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavlja vračilo trošarine le za plinsko olje, za katero lahko dokaže, da ga je polnil in porabil v vozilu za komercialni namen. Za plinsko olje, ki je na zalogi ali je bilo polnjeno v druga vozila ali ni porabljeno za komercialni namen, nima pravice do vračila.
(3) Interno pretakališče mora biti opremljeno z merili za ugotavljanje fizikalnih količin v merskih enotah, predpisanih za plinsko olje. Merila morajo imeti odobritev tipa, overoviti pa jih mora ministrstvo, pristojno za meroslovje.
(4) Iz računa, ki ga zahtevku priloži upravičenec iz prvega odstavka tega člena, morajo biti poleg podatkov, ki jih zahtevajo drugi predpisi, razvidni predvsem naziv in naslov bencinskega servisa oziroma točilnega mesta, vrsta, količina in cena goriva ter datum polnjenja.

5. člen
(upravičenec iz druge države članice EU ali Efta)

(1) Upravičenec iz druge države članice EU ali Efta, ki zahteva vračilo trošarine, mora pristojnemu carinskemu organu predložiti račune in evidence iz 3. člena tega pravilnika, dokazilo o opravljanju dejavnosti in dokazilo o registraciji vozila. Upoštevata se dokazili, ki ju izda pristojni organ, kjer ima sedež.
(2) Upravičenec iz druge države članice EU ali Efta lahko dokazili iz prejšnjega odstavka vloži v enem od uradnih jezikov EU in priloži uradni prevod v slovenščino, razen če se pristojni organ prevodu odpove.
(3) Če upravičenec iz tega člena zahteva vračilo trošarine na račun v tujini, stroški nakazila vračila bremenijo upravičenca.

6. člen
(zahtevek za vračilo)

(1) Upravičenec predloži zahtevek za vračilo trošarine na obrazcu TRO-K iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Zahtevku se priložijo dokazila iz prvega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(2) Upravičenec vloži zahtevek za vračilo trošarine pri pristojnem carinskem organu, kot je določen z Uredbo o določitvi carinskih uradov v Republiki Sloveniji, njihovem sedežu in krajevni pristojnosti (Uradni list RS, št. 111/00, 29/04, 45/04, 96/05, 120/05, 66/06, 31/08, 48/09) do konca tekočega meseca za pretekli mesec.
(3) Upravičenec vloži letni zahtevek najpozneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

7. člen
(pooblastilo)

(1) Upravičenec lahko določi pooblaščenca, ki v njegovem imenu in za njegov račun uveljavlja pravico do vračila trošarine.
(2) Določitev pooblaščenca in odpoved pooblastila mora upravičenec sporočiti organu pisno.
(3) Pooblastilo v pisni obliki mora vsebovati podatke o pooblastitelju, pooblaščencu, obdobju, za katero pooblastilo velja, in o obsegu pooblastila.

8. člen
(prehodna določba)

Upravičenec iz 4. člena tega pravilnika opravi popis zalog plinskega olja na dan uveljavitve tega pravilnika in ga predloži carinskemu uradu hkrati s prvim zahtevkom za vračilo.

9. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Priloga 1: Obrazec TRO-K

 

Uradni list RS, št. 68/2009 z dne 28.08.2009

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vračilu trošarine za komercialni namen

1. člen

(1) V Pravilniku o vračilu trošarine za komercialni namen (Uradni list RS, št. 52/09) se v drugem odstavku 3. člena za besedo »predvsem« doda besedilo »kraj ali druga«.
(2) V tretjem odstavku se v drugi alineji črta beseda »proizvajalca«, v tretji alineji se vejica za besedo »količina« nadomesti z besedo »in« in črta besedilo »in uro«, peta alineja pa se črta.

2. člen

(1) V prvem odstavku 4. člena se v tretji alineji besedilo »umerjenih merilnih naprav« nadomesti z besedilom »meril iz tretjega odstavka tega člena«.
(2) V tretjem odstavku se črta drugi stavek.

3. člen

V prvem odstavku 5. člena se za besedo »račune« doda besedilo »oziroma kopije računov«, besedilo »in evidence iz 3. člena tega pravilnika« pa se nadomesti z besedilom »in evidence oziroma kopije evidenc, ki vsebujejo registrsko oznako vozila, količino in datum polnitve ter število kilometrov pri vsakem polnjenju«.

4. člen

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3844