100si

Vpisano: 19.6.2009 12:53:04

Sprememba Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Vlada je na redni seji 30. aprila 2009 sprejela spremembo Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. Sprememba uredbe se nanaša na novo porazdelitev sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest med občinami. Nova porazdelitev je nastala predvsem zaradi spremembe dolžin gozdnih cest po posameznih občinah. Zadnja sprememba uredbe in z njo tudi prilagoditev razdelilnika za razporejanje zbranih sredstev pristojbin na občine je bila zadnjič izvedena leta 2007. Zaradi novogradenj, posodobitve evidence gozdnih cest in tudi vračanja gozdov v postopkih denacionalizacije so se spremenile dolžine gozdnih cest po sektorjih lastništva gozdov. Tako stari razdelilnik ni več ustrezal dejanskemu stanju.

V skladu z Zakonom o gozdovih so gozdne ceste sestavni del gozda in javnega značaja. Zakon določa, da vsi lastniki gozdov plačujejo pristojbino za vzdrževanje gozdnih cest. Pristojbina se lastnikom zasebnih gozdov obračunava po stopnji 9,4 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč, Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pa po stopnji 12,8 odstotkov od katastrskega dohodka gozdnih zemljišč v lasti Slovenije, s katerimi ta sklad gospodari.

Pristojbine lastnikov gozdov, ki predstavljajo 60 odstotkov zbranih sredstev namenjenih vzdrževanju gozdnih cest, se zbirajo na enotnem računu in se nato v skladu z določbami Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest razdelijo po občinah. Občine v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije poskrbijo za izvedbo potrebnih vzdrževalnih del. Zaradi javnega pomena gozdnih cest 40 odstotkov sredstev za vzdrževanje prispeva tudi država. V letu 2008 je bilo za izvedbo programa vzdrževanja gozdnih cest porabljenih približno 2 mio EUR iz zbranih sredstev pristojbin ter dobrih 1,3 mio EUR proračunskih sredstev. V letu 2009 se za vzdrževanje gozdnih cest predvideva 2 mio EUR iz sredstev pristojbin in približno 1,2 mio EUR iz sredstev slovenskega proračuna.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3740