100si

Vpisano: 14.5.2009 16:09:06

Obračun DDV pri testiranju znanja angleškega jezika

Pojasnilo DURS, št. 4230-94/2009-2-04, 23. 4. 2009

Na vprašanje glede zahteve Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO) za izvajanje testiranje znanja angleškega jezika imetnikov licenc za pilote in kontrolorje zračnega prometa, ki naj bi ga pripravila izobraževalna ustanova iz Avstralije, s katero je ministrstvo sklenilo sporazum z navedeno cena testa, ki jo bo plačal pilot, odgovarjamo:


Če ministrstvo izpolnjuje pogoje iz 43. člena ZDDV-1, je storitev izvajanja testiranja angleškega jezika za pilote in kontrolorje lahko oproščena plačila DDV v skladu z 8. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1.


V skladu z 8. točko prvega odstavka 42. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) so plačila DDV oproščene predšolska vzgoja, šolsko izobraževanje, poklicno usposabljanje in prekvalifikacije, vključno z dobavami blaga in storitev, ki so neposredno povezane z vzgojo in izobraževanjem, poklicnim usposabljanjem oziroma prekvalifikacijami, ki jih v skladu s predpisi opravljajo javni zavodi ali druge organizacije, pod pogoji, predpisanimi za opravljanje teh storitev, če ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – Pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) v drugem odstavku 66. člena med usposabljanja iz 8. točke prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, pod pogojem, da jih opravljajo javni zavodi ali druge organizacije pod predpisanimi pogoji za opravljanje teh storitev, uvršča izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje za potrebe opravljanja poklicev, ki se izvajajo na področju drugega izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja pod šifro standardne klasifikacije dejavnosti: P/85.5. V navedeni določbi je zajeto tisto poklicno oziroma strokovno usposabljanje, ki ni namenjeno pridobitvi javno veljavne izobrazbe v okviru rednega šolskega in univerzitetnega sistema in vključuje izobraževanje, ki je neposredno povezano s poklicem ali stroko, pa tudi izobraževanje, usmerjeno v pridobivanje ali posodabljanje znanja za poklicne namene. Trajanje poklicnega usposabljanja ali preusposabljanja je za ta namen brez pomena.

Iz navedenega izhaja, da je storitev testiranja znanja angleškega jezika imetnikov licenc za pilote in kontrolorje zračnega prometa oproščena plačila DDV, saj je neposredno povezana s poklicem oziroma posodabljanjem znanja za poklicne namene.

Ministrstvo sicer ni ena izmed organizacij, navedenih v 8. točki prvega odstavka 42. člena ZDDV-1, lahko pa ob izpolnjevanju vsaj enega izmed pogojev, določenih v prvem odstavku 43. člena ZDDV-1, izkoristi opcijo, da storitev testiranja znanja angleškega jezika imetnikov licenc za pilote in kontrolorje zračnega prometa opredeli kot oproščeno plačila DDV. Na podlagi prvega odstavka 43. člena ZDDV-1 so namreč dobave blaga in storitev, za katere je oprostitev DDV določena v 1., 6., 7., 8., 11., 12., in 13. točki prvega odstavka 42. člena tega zakona, oproščene plačila DDV tudi, če jih opravijo davčni zavezanci, ki niso omenjeni v prvem odstavku 42. člena tega zakona, če je v vsakem posameznem primeru dobave izpolnjen eden ali več naslednjih pogojev:

  • njihov cilj ni doseganje dobička, če pa dobiček vseeno dosežejo, ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev;
  • jih upravljajo in vodijo večinoma prostovoljci, ki sami ali preko drugih oseb niso posredno ali neposredno udeleženi v rezultatih teh dejavnosti;
  • zaračunavajo cene, ki jih odobrijo pristojni organi, ali cene, ki niso višje od takšnih odobrenih cen, ali za storitve, za katere ni potrebna odobritev cen, cene, ki so nižje, kot jih za podobne storitve zaračunavajo davčni zavezanci, ki obračunavajo DDV;
  • ni verjetno, da oprostitev DDV za te storitve izkrivlja konkurenco, na primer postavlja v slabši položaj davčne zavezance, ki obračunavajo DDV.

Drugi odstavek istega člena ZDDV-1 določa, da osebe iz prvega odstavka tega člena lahko uveljavljajo oprostitev plačila DDV po tem členu na podlagi predhodne priglasitve davčnemu organu.

Če ministrstvo v vsakem posameznem primeru dobave izpolnjuje enega ali več pogojev, navedenih v prvem odstavku 43. člena ZDDV-1, in če o uveljavljanju oprostitve plačila DDV predhodno obvesti davčni organ, je storitev testiranja znanja angleškega jezika imetnikov licenc za pilote in kontrolorje zračnega prometa lahko oproščena plačila DDV.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3641