100si

Vpisano: 7.5.2009 14:04:42

Koledar poročanja v maju 2009

Datum predložitve in / ali plačila,
obrazci in pojasnila

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Priloge

Zakonske podlage

PLAČILO in DOPLAČILO

Do 8.5. (MESEČNI)

AKONTACIJA DAVKA IZ DEJAVNOSTI

Davčni zavezanec, če v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, ugotavlja davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti, na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov.

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PLAČILO in DOPLAČILO

Do 8. 5. (MESEČNI)

AKONTACIJA DAVKA OD DOHODKOV PRAVNIH OSEB

Zavezanci za DDPO

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb – ZDDPO-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 56/08, 76/08)

PREDLOŽITEV

Do 8.5.

OP: Če zamudite rok, bo izplačilo lahko v 45. dneh od 10. dne v mesecu predložitve

Zahtevek za izplačilo subvencije

(povezava)

Delodajalci, ki imajo z Zavodom RS za zaposlovanje sklenjeno pogodbo o subvencioniranju

ZRSZ

Zakon o delnem subvencioniranju polnega delovnega časa

(Uradni list RS, št.5/09)

PREDLOŽITEV

Do 8.5.

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve (dohodek iz drugega pogodbenega razmerja)

Pojasnila DURS

Samo rezidenti Republike Slovenije, kadar dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka

DURS-u

Ustrezna dokazila, s katerimi potrjuje podatke o dohodku iz zaposlitve (pogodba o avtorskem delu in podobno).

Ustrezna dokazila (računi), ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov, če jih zavezanec uveljavlja.

Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine in o obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

PREDLOŽITEV

Do 8.5.

Obrazec

RP-O

Rekapitulacijsko poročilo

Pojasnila DURSA

Vsak davčni zavezanec, identificiran za DDV, če je dobavil osebam (ident.za DDV) blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. člena ZDDV-1, in če je osebam (ident. za DDV) dobavil blago, ki mu je bilo dobavljeno na način pridobitve blaga znotraj Skupnosti v skladu s četrtim odstavkom 23. člena ZDDV-1

DURS-u

eDavki

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Do 10.5.

Program SFR

POJASNILA

Vse institucionalne enote, ki so uvrščene v sektorje 11, 12 in 13 in v skladu s Sklepom o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov, ki velja od 1.1.2008 dalje, izpolnjujejo kriterije za presojo obveznosti poročanja

AJPES-u

Sklep o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. l. RS 113/2007)

Navodilo za izvajanje sklepa o poročanju podatkov za namene statistike finančnih računov (Ur. l. RS, št. 113/2007)
Uredba o standardni klasifikaciji institucionalnih sektorjev (Ur.l. RS, št. 13/2006)

PLAČILO IN OBRAČUN:

Do 15.5.

OBRAČUNI ZA TRIMESEČJA

Obrazec

Obračun požarne takse za obdobje (_)

Pojasnila DURS

Vse zavarovalnice ter zastopniki oziroma posredniki tujih zavarovalnic, ki opravljajo zavarovalne posle na območju Republike Slovenije.

Obračuni: Agenciji za javna plačila in Ministrstvu za finance.

Plačilo: Agenciji za javna plačila

Uredba o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06)

PREDLOŽITEV

Do 15.5.

Obrazec

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU.

INTRASTAT

Poročevalske enote, ki jih določi in preverja SURS vsaj enkrat

letno, obvesti jih

Carinski urad Nova Gorica.

Obveznost poročanja traja do prejema obvestila o prenehanju obveznosti

poročanja.

Carinski urad Nova Gorica

Oddelek za Intrastat

Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba

SI-5290 Šempeter pri Gorici

Slovenija

Zakon o državni statistiki
Regulation (EC) No 638/2004 of the European Parliament and of the Council
Uredba Komisije (ES) št. 1982/2004
Commision Regulation (EC) No 1982/2004
Uredba Komisije (ES) št. 1214/2007 (Kombinirana nomenklatura za 2008)
Uredba Komisije (ES) št. 1031/2008 (Kombinirana nomenklatura za 2009)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Do 15.5.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike za mesec (_)

Pojasnila DURS

Zasebniki, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo PIZ, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS-u

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št.

126/08 )

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS )

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Do 15.5.

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače za mesec (_)

Pojasnila DURS

Lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

DURS-u

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost (Uradni list RS, št.

126/08 )

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Do 18.5.

OZIROMA

Na dan izplačila dohodkov

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-1

Pojasnila DURS

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodek iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo dejavnost

DURS-u

eDavki

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Do 18.5.

Nakazilo na dan predložitve obračuna

Obrazec

Obračun dodatne koncesijske dajatve za mesec (_)

Pojasnila DURS

Organizacije, ki opravljajo dejavnost posredovanja začasnih in občasnih del dijakom in študentom, predložijo obračun.

DURS-u

eDavki

Zakon o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 24/07-UPB1)

Navodilo za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06)

PREDLOŽITEV

Do 20.5.

Obrazec

Obrazec DVP

Poročilo o kupljenih/ prodanih tujih dolžniških VP1 mimo domačih

Vsi rezidenti pravne osebe (razen druge denarne finančne institucije (sektor S.122)) in samostojni podjetniki posamezniki, ki imajo s posli dolžniških VP tujih izdajateljev, začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 evrov .

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

PREDLOŽITEV

Do 20.5.

Obrazec

Obrazec SN 11T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije

Rezidenti – pravne osebe in s.p. ter investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem mesecu lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske sklade v tujini, ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oziroma posedujejo nepremičnino v tujini.
- za naložbe vzajemnih skladov in investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov v lastniške deleže v tujini, ki so večji ali enaki 10 % poročajo njihovi upravljavci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice …).
- rezidenti – pravne osebe in s.p., ki so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini, vlagatelji v investicijske družbe in vzajemne sklade v tujini, oziroma posedujejo nepremičnino v tujini razen v primerih naložb, ki jih opravijo rezidenti – banke, borznoposredniške družbe, zavarovalnice, pokojninske družbe, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni skladi, vzajemni pokojninski skladi, Kapitalska družba, Slovenska odškodninska družba in Sklad za razgradnjo NEK za svoj in za tuj račun.
.

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

PREDLOŽITEV

Do 20.5.

Obrazec

Obrazec SN 22T

Mesečno poročilo o kapitalskih naložbah rezidentov v tujini – transakcije

Rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki 10 ali več % deleža v kapitalu ali delnic, ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so)ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlju Republike Slovenije, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe.
- rezidenti, v katerih so na katerikoli dan v poročevalskem mesecu nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki manj kot 10 % deleža v kapitalu ali delnic, ali lastniki investicijskih kuponov oziroma delnic investicijske družbe. razen v primerih naložb s tistimi vrednostnimi papirji, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi
.

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

PREDLOŽITEV

Do 20.5.

Obrazec

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/ kapitalskih transferih z nerezidenti

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti .

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

PREDLOŽITEV

Do 20.5.

Obrazec

Obrazec KRD

Poročilo o prejetih in danih kreditih ter depozitih z nerezidenti

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti .

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Do 29.5. (MESEČNI)

Obrazec

Obrazec DDV-O

Pojasnila DURSA

Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV.

DURS-u

eDavki

Od 1.1.2009 samo še elektronsko

Predložiti tudi podatke (oblika ni predpisana) o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določeni v pravilniku

Obrazec

Priloga A k obrazcu DDV-O

Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani realizaciji

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Do 29.5.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

POJASNILA

Poročajo pravne osebe javnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7) in ostali predpisi na njegovi podlagi

PREDLOŽITEV

Do 29.5.

(Ob vsakokratnem izplačilu plač najpozneje do zadnjega v mesecu)

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

POJASNILA

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7) in ostali predpisi na njegovi podlagi

PREDLOŽITEV

Do 29.5.

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z nerezidenti

Določi Banka Slovenije in o tem obvesti

Banki Slovenije (elektronsko)

Navodilo o izvajanju sklepa o obveznosti poročanja o poslovanju s tujino

(Uradni list RS, št. 108/2008)

POROČANJE KADARKOLI V LETU OZ. OB NASTANKU DOGODKA (DATUMI NISO DOLOČENI)

Datum predložitve in / ali plačila,
obrazci, pojasnila

Kdo poroča / plačuje

Komu poročati / plačati

Priloge

Zakonske podlage

PREDLOŽITEV

Zadnji dan naslednjega meseca po mesecu naravne nesreče (če je bila škoda povzročena v juliju 2008 je rok za vlogo 31.8.2008). Zamuda NE POMENI, da zavezanec ne sme kasneje uveljavljati pravic iz tega naslova.

Obrazec

Vloga za odlog oziroma obročno odplačilo davka, zaradi naravne nesreče

PojasnilaDURS

Pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost:

DURS-u

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

101 čl. ZDavP-2 (Ur.l.RS, št. 117/06 in 24/08 ZDDKIS)

38.čl. Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št.141/06, 46/07 in 102/07)

PREDLOŽITEV

Zadnji dan naslednjega meseca po mesecu naravne nesreče (če je bila škoda povzročena v juliju 2008 je rok za vlogo 31.8.2008). Zamuda teh rokov NE POMENI, da zavezanec ne sme kasneje uveljavljati pravic iz tega naslova.

Obrazec

Vloga za odlog plačila, odpis, delni odpis oziroma obročno plačilo davka, zaradi naravne nesreče v mesecu (_) leta (_)

Pojasnilo DURS

Vsi davčni zavezanci, ki so jim naravne nesreče povzročile škodo, ki so jo prijavili oz. je bila ugotovljena s strani pristojnega organa.

DURS-u

K prijavi je treba priložiti vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

101 čl. ZDavP-2 (Ur.l.RS, št. 117/06 in 24/08 ZDDKIS)

38.čl. Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Ur.l.RS, št.141/06, 46/07 in 102/07)

PREDLOŽITEV

V 8 dneh po vpisu v Poslovni register Slovenije

oz. 8 dni po začetku opravljanja dejavnosti[1]

Obrazec

OBRAZEC DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register

Pojasnila DURS

Samostojni podjetnik posameznik in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije

Druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije

DURS-u

Vstopna točka VEM (samo s.p.)

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra (Uradni list RS, št. 31/05, 120/07)

Zakon o davčni službi – ZDS-1 (Uradni list RS, št. 1/07-UPB2)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Na dan izplačila dohodkov

Oblika in način predložitve podatkov

Tehnična navodila

REK-2

Pojasnila DURS

Plačnik davka, ki izplača dohodek, ki ni dohodek iz delovnega razmerja:

-dohodki iz drugega pogodbenega razmerja,

-dohodki iz dejavnosti,

-dohodki iz oddajanja premoženja v najem,

-dohodki iz prenosa premoženjske pravice,

-drugi dohodki (104. člen ZDoh-2),

-obresti in dividende.

DURS-u

eDavki

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Predložitev na dan izplačila

Plačilo davka najpozneje 3 dni po izplačilu dohodka.

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Pojasnila DURS

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in izplačujejo z Zakonom o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP določene prejemke

DURS-u

Pravilnik o obrazcu za obračun posebnega davka na določene prejemke (Uradni list RS, št. 140/04)

Zakon o posebnem davku na določene prejemke – ZPDDP (Uradni list RS, št. 72/93, 22/94, 45/95, 12/96, 82/97 – odl. US)

Zakon o dohodnini - ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

Zakon o dohodnini – ZDoh-1 (Uradni list RS, št. 59/06 – UPB4 in 69/06 – odločba US)

PREDLOŽITEV IN PLAČILO

Na dan izplačila

Obrazec

REK-1a

Pojasnila DURS

Vsi plačniki davka, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

DURS-u

eDavki

Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08, 64/08)

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV

Kadarkoli

Obrazec

Obvestilo

o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pojasnila DURSA

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, ki davčno osnovo od dohodka iz dejavnosti ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov

Davčni zavezanec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS-u in izplačevalcu dohodka

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV

Kadarkoli

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uporabe znižane stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

Pojasnila DURSA

Davčni zavezanec-normiranec, ki se odloči spremeniti stopnjo akontacije, predloži novo obvestilo o znižani stopnji akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV Kadarkoli

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Obrazec

Obvestilo o poklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka, rezident, ki:

- samostojno opravlja specializiran poklic na področju kulturne dejavnosti in je vpisan v razvid samozaposlenih v kulturi, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti,

ali

- samostojno opravlja novinarski poklic in je vpisan v razvid samostojnih novinarjev, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in ne opravlja druge dejavnosti

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV Kadarkoli

Obrazec

Obvestilo uveljavljanju posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Obrazec

Obvestilo o preklicu

uveljavljanja posebne osebne olajšave za

samostojne poklicne športnike

Pojasnila DURS

Obvestilo vloži davčni zavezanec oziroma davčna zavezanka , rezident, ki:

- samostojno opravlja športni poklic in je vpisan v razvid poklicnih športnikov, pod pogojem, da nima sklenjenega delovnega razmerja in da ne opravlja druge dejavnosti

DURS-u

Zakon o davčnem postopku – ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Zakon o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08))

PREDLOŽITEV

V 15 dneh od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva.

Obrazec

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificiran za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-NPS-P2

Pojasnila DURSA

Oseba, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo, če ni namenjeno nadaljnji prodaji

DURS-u

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

V roku 6 mesecev od dneva izdaje obrazca

Obrazec

Zahtevek za vračilo DDV

DDV VP

Pojasnila DURS

Kupec, ki v Skupnosti nima niti stalnega niti začasnega prebivališča in iznese blago, kupljeno v Sloveniji, vključno z nadomestnimi deli, ki so zaradi popravila ali servisiranja vgrajeni v motorna vozila, plovila ali zrakoplove, registrirana zunaj davčnega območja Skupnosti[2]

PRODAJALCU ALI DRUGI OSEBI, ki jo je prodajalec pooblastil za vračilo DDV

(Prodajalec na zahtevo kupca izda obrazec DDV-VP, ki ga overi carinski organ)

Overjeni izvirniki računov

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Po preteku meseca, v katerem je prodajalec ali druga oseba vrnila DDV kupcu

Obrazec

DDV Evidenca o vračilu DDV kupcem iz 75. člena ZDDV

Obrazec DDV-VE

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec prodajalec ali od prodajalca pooblaščena oseba za vračilo DDV, ki pri davčnem organu uveljavlja vračilo DDV v potniškem prometu v skladu s 75. členom ZDDV-1.

DURS-u

Obrazec DDV-VE

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani znesek 25.000 EUR.

PROSTOVOLJNA -KADARKOLI[3]

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P2

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec predloži zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV
Davčni zavezanec se lahko odloči, da se bo identificiral za namene DDV, čeprav vrednost njegovega obdavčljivega prometa verjetno ne bo presegla 25.000 eurov, vendar mora v tem primeru svojo izbiro uporabljati najmanj 60 mesecev.

DURS-u

eDavki

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Najpozneje 15 dni, preden bo opravil obdavčljivo dobavo

Obrazec

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

DDV-P3

Pojasnila DURS

Davčni zavezanec, ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčljivo dobavo blaga oziroma storitev na ozemlju Slovenije.

DURS-u

eDavki

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi, ali izpis iz sodnega ali drugega registra, ki dokazuje, da opravlja dejavnost v državi, kjer ima sedež, in pogodbo ali predpogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Ob pridobitvi

Obrazec

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

DDV-RPS

Pojasnila DURS

Oseba, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo.

DURS-u

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08)

Zakon o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

NAVODILO

Zavezanci, ki že imajo identifikacijsko številko za namene DDV in že delujejo kot zavezanci za DDV po splošni ureditvi ter želijo preiti na posebno ureditev po plačani realizaciji.

DURS-u

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.

117/06)

·

PREDLOŽITEV

Ob

predložitvi zahtevka za izdajo identifikacijske številke za namene DDV.

Obrazec

Obvestilo o začetku uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

NAVODILO

Zavezanci, ki predložijo zahtevek za identifikacijo za namene DDV.

DURS-u

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.

117/06)

PREDLOŽITEV

Zadnji dan katerega koli svojega davčnega obdobja

Obrazec

Obvestilo o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji

NAVODILO

Zavezanci, ki bodo želeli prenehati uporabljati posebno ureditev.

DURS-u

131. do 137. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št.

117/06)

PREDLOŽITEV

V 15 dneh po nastanku davčne obveznosti (na dan sklenitve pogodbe)

Obrazec

Napoved za odmero davka na promet nepremičnin

Pojasnila DURS

Zavezanec je prodajalec ali prodajalka nepremičnine.[4]

DURS-u

Listine, na podlagi katerih se prenaša lastninska pravica na nepremičninah. Če nepremičnina še ni vpisana v zemljiško knjigo, mora napovedi priložiti tudi dokazilo o načinu pridobitve te nepremičnine.

Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 138/06)

Zakon o davku na promet nepremičnin - ZDPN-2 (Uradni list RS, št. 117/06)

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

Kadarkoli

Obrazec

Zahteva za vpogled v davčno evidenco

Pojasnila DURS

Zavezanec, ki zahteva vpogled v davčno evidenco, oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec.

DURS-u

Pravilnik o vpogledu v davčne evidence (Uradni list RS, št. 84/05)

PREDLOŽITEV

Po ugotovitvi davčne obveznosti

NI OBRAZCA

Vloga za dovolitev plačila davka v največ 12 mesečnih obrokih ali odlog za največ 12 mesecev

Pojasnila DURS

Katerikoli zavezanec, ki predloži zavarovanje, ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register

DURS-u

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

PREDLOŽITEV

V rokih, ki bodo davčnemu organu omogočali pravilno evidentiranje prejetih plačil v davčnem knjigovodstvu

Obrazec

Podatki v zvezi s predložitvijo obračuna davka na podlagi samoprijave

Pojasnila DURS

Zavezanci za davek, ki davčnemu organu sporočijo samoprijavo

DURS-u

.

Obračun davka oziroma popravljen obračun davka

PREDLOŽITEV

Po ugotovitvi davčne obveznosti

Obrazec

Vloga za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davka

Pojasnila DURS

Fizična oseba, tudi samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ampak samo za davke, ki se ne nanašajo na opravljanje dejavnosti

DURS-u

Vsa dokazila, ki dokazujejo resničnost navedb v njej, če jih davčni organ ne more pridobiti iz javnih evidenc.

Zakon o davčnem postopku - ZDavP-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 24/08-ZDDKIS)

ZDavP-2a (Ur.l. RS, 125/08)

Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07)

PREDLOŽITEV

Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust

Obrazec

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

POJASNILA

Pravne osebe javnega in zasebnega sektorja

AJPES-u

Navodilo za predlozitev, preverjanje, obdelavo, posredovanje in objavljanje podatkov o izplacanih placah in regresu za letni dopust pri pravnih osebah v Republiki Sloveniji.pdf

Letni program statističnih raziskovanj 2008 (Uradni list RS, št. 117/2007)
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Ur.l. RS, št. 95/2007, uradno prečiščeno besedilo-UPB7) in ostali predpisi na njegovi podlagi[1] Velja za fizično osebo, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga predpisana evidenca

[2] Pri vračilu DDV iz prejšnjega odstavka morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

- da je vrednost kupljenega blaga z vključenim DDV na enem računu, izdanem istemu kupcu pri istem prodajalcu, višja od 50 eurov;

- da je prodajalec za prodano blago izpolnil in izdal obrazec DDV-VP ali drug dokument, katerega vsebina ustreza obrazcu DDV-VP (v nadaljevanju: obrazec DDV-VP). Obrazcu mora biti priložen izvirnik računa oziroma računov iz prejšnje alineje;

- da je kupec iznesel blago iz Skupnosti pred pretekom tretjega meseca, ki sledi mesecu nakupa. Kot iznos blaga se šteje tudi pošiljanje blaga po pošti ali na drug primeren način pod pogojem, da kupljeno blago zapusti carinsko območje Skupnosti;

- da je kupljeno blago dano na vpogled mejnemu carinskemu organu, ki po pregledu overi izvirnik obrazca DDV-VP in izvirnike priloženih računov in vpiše datum iznosa blaga iz Skupnosti.

[3]

[4] Napoved vloži zavezanec za davek na promet nepremičnin:

- pri prodaji prodajalec oziroma prodajalka nepremičnine (pri prodaji idealnih deležev nepremičnine je davčni zavezanec vsak prodajalec posebej);

- pri ustanovitvi stavbne pravice je davčni zavezanec ustanovitelj ali ustanoviteljica;

- pri prenosu stavbne pravice pa prenositelj ali prenostiteljica stavbne pravice;

- pri zamenjavi nepremičnine je davčni zavezanec vsak udeleženec v zamenjavi za vrednost nepremičnine, ki jo odtuji;

- pri finančnem najemu je davčni zavezanec najemodajalec;

- pri pridobitvi lastninske pravice na podlagi priposestvovanja je davčni zavezanec priposestvovalec.

Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil pri prenosu lastninske pravice na nepremičninah obračunan davek na dodano vrednost.
Napovedi za odmero davka na promet nepremičnin ni potrebno vložiti, če je bil od ustanovitve ali prenosa stavbne pravice plačan davek na dodano vrednost.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3613