100si

Vpisano: 21.4.2009 9:19:24

Zdravstveno zavarovanje študentov podjetnikov od 14.2.2009 dalje

V spremembah in dopolnitvah Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. list RS, št. 7/2009, dne 30.01.2009 - Pravila), ki so stopila v veljavo dne 14.02.2009, so se spremenili pogoji za obvezno zdravstveno zavarovanje za osebe, ki opravljajo samostojno gospodarsko (samostojni podjetniki posamezniki) ali poklicno dejavnost. Obveznost zdravstvenega zavarovanja iz naslova opravljanja samostojne dejavnosti nastopi z dnem vpisa v predpisan register, razen, če je oseba vključena v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova delovnega razmerja s polnim delovnim časom. Študentje, ki opravljo samostojno dejavnost, so se od 14.2.2009 dalje, dolžni v obvezno zdravstveno zavarovanje vključiti kot samostojni podjetniki. Navedeno pomeni, da študent, ki ima s.p. v obvezno zdravstveno zavarovanje ne more biti vključen kot družinski član -otrok preko enega od staršev, ampak se mora v obvezno zdravstveno zavarovanje vključiti kot "samostojen" zavarovanec in tudi plačevati prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje. Pri tem bi opozorili, da predpisi o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ne poznajo pojma "popoldanski s.p.", temveč je obveznost zdravstvenega zavarovanja vezana le na pridobitev statusa samostojnega podjetnika posameznika. Enako velja, če je študent vpisan v predpisan register za opravljanje samostojne poklicne dejavnosti. Oseba, ki je obvezno zdravstveno zavrovana iz naslova opravljanja samsotojne dejavnosti, plačuje prispevke v skupni višini 13,45 % od osnove, ki je najmanj v višini minimalne plače.

Gre za uskladitev za enim temeljnih načel obveznega zdravstvenega zavarovanja tj. načelom solidarnosti, ki med drugim pomeni, da osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prispevajo po svojih zmožnostih (določen odstotek) od dohodka, ki predstavlja osnovo za preživetje. Tako osebe v obvezno zdravstveno zavarovanje prispevajo različno (prispevek je kot že rečeno določen kot odstotek od prihodkov), nekatere osebe, ki prihodkov nimajo (npr. otroci) pa v obvezno zdravstveno zavarovanje ne prispevajo ničesar in prav tako lahko koristijo pravice. Gre za zelo močno solidarnost med zavarovanimi osebami, ki imajo prihodke in tistimi, ki jih nimajo.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu določa višino do katere so zdravstvene storitve krite iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Otroci, dijaki in študente, ki so v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni kot družinski člani imajo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zdravstvene storitve krite 100%, ostale zavarovane osebe pa v določenem odstotku (odvisno za kakšno storitev gre) Študent, ki opravlja s.p. je v obvezno zdravstveno zvarovanje vključen skladno s 5. točko prvega odstavka ZZVZZ in ne kot družinski član -otrok preko enega od staršev, kar pomeni, da storitev nima kritih 100%.

Študent, ki ima s.p. se lahko za doplačila zavaruje pri eni od zavarovalnic, ki sklepajo prostovoljna zdravstvena zavarovanja ali pa doplačilo krije sam.

Prispevek so pripravili Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3599