100si

Vpisano: 2.4.2009 12:44:44

Pripojitev družbe in dokončni odbitni delež DDV

Pojasnilo DURS, št. 4230-284/2008, 30. 1. 2009

Davčni zavezanec navaja, da se je družba z omejeno odgovornostjo, ki opravlja le obdavčen promet, v letu 2008 pripojila k drugi družbi, ki opravlja oproščen in obdavčen promet ter pravico do odbitka DDV ugotavlja z izračunavanjem odbitnega deleža po prvem in drugem odstavku 65. člena ZDDV-1. Obračunski dan pripojitve je 1. 1. 2008, sodišče pa je pripojitev vpisalo v sodni register 1. 4. 2008. Na vprašanje v zvezi s tem odgovarjamo:

Ali se v izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2008 v števec in imenovalec iz drugega odstavka 65. člena ZDDV-1 všteva promet prevzete družbe za obdobje od obračunskega dne pripojitve do vpisa v sodni register in posledično popravlja tudi odbitek DDV od tega prometa.

V primeru, da se v izračun dokončnega odbitnega deleža za leto 2008 ne všteva promet prevzete družbe za obdobje od obračunskega dne pripojitve do dne vpisa pripojitve v sodni register, ali sme prevzemna družba ta promet upoštevati v izračunu začasnega odbitnega deleža za leto 2009.

Prevzemna družba v izračun končnega odbitnega deleža ne vključi podatkov družbe, ki se je pripojila. Prevzemna družba v izračun začasnega odbitnega deleža za leto 2009 vključi tudi podatke prevzete družbe za čas pred pripojitvijo.

Za blago in storitve, ki jih davčni zavezanec potrebuje tako za transakcije, pri katerih DDV lahko odbije, kot za transakcije, pri katerih DDV ne sme odbiti, se lahko na podlagi prvega odstavka 65. člena Zakona o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) odbije samo tak delež DDV, ki se pripiše prvim transakcijam.

Prevzemna družba ugotavlja znesek DDV, ki ga lahko odbije z izračunavanjem odbitnega deleža.

Na podlagi petega odstavka 65. člena ZDDV-1 se odbitni delež za tekoče leto začasno določi na podlagi podatkov o transakcijah v preteklem letu. Če v preteklem letu ni bilo takih transakcij ali če so bile transakcije v znesku neznatne, odbitni delež začasno določi davčni organ na podlagi napovedi davčnega zavezanca o predvidenih transakcijah.

Odbitki, opravljeni na podlagi takega začasnega deleža, se morajo popraviti, ko se v naslednjem letu ugotovi oziroma določi končni odbitni delež za preteklo leto.

Prevzeta družba, ki je opravljala le obdavčen promet, je zadnji obračun DDV oddala za mesec marec 2008, prevzemna družba pa je od aprila 2008 naprej uporabljala enak odbitni delež kot pred pripojitvijo prevzete družbe.

V skladu s četrtim odstavkom 105. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – Pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08 in 123/08) davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarski mesec, ustrezno popravi nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža preteklega leta in odbitkom DDV, ki bi se smel odbiti glede na dejanski odbitni delež preteklega leta v davčnem obračunu za mesec februar tekočega leta. Davčni zavezanec, katerega davčno obdobje je koledarsko trimesečje, pa nastale razlike popravi v davčnem obračunu za prvo davčno obdobje tekočega leta.

Deveti odstavek pravilnika določa, da davčni zavezanec, ki preneha opravljati dejavnost, ali davčni zavezanec, ki mu preneha identifikacija za namene DDV na podlagi odločbe davčnega organa med koledarskim letom, v katerem je ugotavljal začasni odbitni delež, ugotovi dejanski odbitni delež na dan, preden je prenehal opravljati dejavnost, oziroma na dan pred prenehanjem identifikacije za namene DDV. Nastale razlike med odbitkom DDV na podlagi začasnega odbitnega deleža in odbitkom DDV, ki bi ga smel odbiti glede na dejanski odbitni delež se upoštevajo v obračunu DDV za davčno obdobje, v katerem je davčni zavezanec prenehal opravljati dejavnost, oziroma v davčnem obdobju, v katerem je davčnemu zavezancu prenehala identifikacija za namene DDV.

Iz navedenih zakonskih določb izhaja, da prevzemna družba v izračun končnega odbitnega deleža ne vključi podatkov družbe, ki se je pripojila, ampak izračuna končni odbitni delež le na podlagi svojih podatkov.

Začasni odbitni delež za tekoče leto se določi na podlagi podatkov o transakcijah v preteklem letu. Glede na to, da se je ena družba v letu 2008 pripojila k drugi, se v izračun začasnega odbitnega deleža prevzemne družbe za leto 2009 vključijo tudi podatki prevzete družbe za čas pred vpisom pripojitve v sodni register.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3539