100si

Vpisano: 31.3.2009 20:21:28

Stopnja obdavčitve storitve sečnje dreves z DDV

Pojasnilo MF, št. 423-276/2008/2, 24. 3. 2009

Na vprašanje davčnega zavezanca v zvezi z uporabo nižje stopnje davka na dodano vrednost za storitve sečnje v gozdu Ministrstvo za finance pojasnjuje:

Zakon o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07; v nadaljevanju: ZDDV-1) v prvem odstavku 41. člena določa, da se DDV obračunava in plačuje po splošni stopnji 20 % od davčne osnove, razen za izjeme, ki so določene v drugem in tretjem odstavku istega člena, za katere se DDV obračunava in plačuje po nižji stopnji 8,5 %. Dobave blaga in storitev iz drugega odstavka 41. člena ZDDV-1 so določene v Prilogi I, ki je sestavni del zakona.

12. točka Priloge I določa, da se med dobave blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV, uvrščajo živali za pitanje, semena, sadike, gnojila, fitofarmacevtska sredstva ter storitve, ki so namenjene izključno uporabi v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu.

Skladno z načelno določbo 146. člena ZDDV-1 se za razvrstitev dejavnosti po tem zakonu uporablja standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljevanju: SKD).

Pravilnik o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07 in 21/08 in 123/08; v nadaljevanju: Pravilnik) v tretji alineji šestega odstavka 55. člena določa, da se med storitve za gozdarstvo uvrščajo:

  • gozdarske storitve pod šifro SKD: A/02.40,
  • dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak, ter
  • dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda.

Ob upoštevanju SKD pred spremembo v letu 2008 so se med gozdarske storitve uvrščale storitve pod šifro SKD: A/02.02, kamor so spadale storitve na področju gozdarstva (gozdna inventura, merjenje lesa, varstvo pred požari), storitve pri izkoriščanju gozdov (transport lesa v gozdu, nakladanje, manipulacija z lesom) in gradnja vlak. S pravilnikom pa so bila med gozdarske storitve uvrščena tudi dela pri vzdrževanju gozdnih cest in vlak, ki jih SKD ni posebej določala, ter dela pri gojenju, varstvu in izkoriščanju gozda. Katera dela se štejejo za dela gojenja,varstva in izkoriščanja gozda, so v prejšnji SKD določale prva, druga in peta alineja pod šifro SKD: A/02.010. Peta alineja šifre SKD: A/02.010 je kot dela pri izkoriščanju gozda navajala: sečnjo in pridobivanje gozdnih asortimentov, kot so hlodovina, jamski les, drogovi, drva in podobno.

Glede na navedeno se je do spremembe SKD storitev sečnje štela za delo pri izkoriščanju gozda, kot ga je določala peta alineja šifre SKD: A/02.010 in bila kot taka na podlagi 12. točke Priloge I obdavčena z nižjo 8,5 % stopnjo DDV.

Nova SKD, ki se je na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) začela uporabljati s 1. 1. 2008, je v delu, ki se nanaša na gozdarstvo, prinesla kar precej sprememb. Ne le v spremembah šifer SKD, pač pa tudi v določanju skupin dejavnosti gozdarstva. V povezavi z določitvijo gozdarskih storitev se je nekoliko razširil obseg storitev, ki so zdaj navedene pod šifro SKD: A/02.400, predvsem pa se skupina dejavnosti »Izkoriščanje gozda«, ki je bila prej navedena kot ena od alinej dejavnosti gozdarstva pod šifro SKD: A/02.010, in v katero se je uvrščala sečnja, po novem vsebinsko navaja pod prvo alinejo nove skupine dejavnosti gozdarstva »Sečnja« pod šifro SKD: A/02.200. S tem se je skupina dejavnosti »Izkoriščanje gozda« v bistvu preimenovala v skupino dejavnosti »Sečnja«, v okviru katere se pod prvo alinejo navajajo dela pri izkoriščanju gozda, kot jih je prejšnja SKD določala v peti alineji pod šifro SKD: A/02.010 (pridobivanje gozdnih asortimentov, kot so hlodovina, jamski les, drogovi, drva in podobno), obenem se dejavnost sečnje širi tudi na »oglarjenje v gozdu na tradicionalen način« in na »proizvodnjo drv, nabiranje dračja in gozdnih odpadkov za proizvodnjo energije«.

Glede na navedeno menimo, da se tudi po uveljavitvi nove SKD, skladno z namenom ureditve in skladno z določbo tretje alineje šestega odstavka 55. člena Pravilnika, po kateri se med gozdarske storitve uvrščajo tudi dela pri izkoriščanju gozda, storitev sečnje, v povezavi s pridobivanjem gozdnih sortimentov, šteje za delo pri izkoriščanju gozda in kot taka obdavčuje z nižjo 8,5 % stopnjo DDV.

Za zagotovitev nedvoumnega izvajanja predpisov s področja DDV se bo ob prvi spremembi Pravilnika dodatno uskladila določba tretje alineje šestega odstavka 55. člena z besedilom nove SKD.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3529