100si

Vpisano: 24.3.2009 9:27:29

Metodologija za izpolnjevanje Priloge 5

PODATKI V ZVEZI S POKRIVANJEM DAVČNE IZGUBE
(Zap. št. 15.3 obračuna DDPO)

Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube se izpolnjuje, če ima zavezanec vpisan podatek pod zap. št. 15.3 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih oseb, ali ima nepokrito davčno izgubo iz preteklih davčnih obdobij, ali ima davčno izgubo v davčnem obdobju, za katero se predlaga obračun DDPO (podatek pod zap. št. 14 obračuna). Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, kadar je v davčnem obdobju, za katero se predlaga obračun DDPO, na podlagi davčnega nadzora nastopila sprememba višine davčne izgube, ki zadeva predhodna davčna obdobja, in če je v davčnem obdobju zavezanec upravičen do prenosa izgub zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve. Obrazec se izpolnjuje in predlaga tudi, če je pri zavezancu v dveh letih po spremembi lastništva za več kot 50 odstotkov prišlo do bistvene spremembe dejavnosti in ima zavezanec ostanek nepokrite davčne izgube iz leta spremembe lastništva ali iz preteklih davčnih obdobij ter če zavezanec v skladu s 37. členom ZDDPO-2 izgubi pravico do pokrivanja davčne izgube iz preteklih let v znesku prihodkov, ki se zaradi oblikovanja rezerv ne vključujejo v davčno osnovo. Podatki se vpisujejo v polja za davčna obdobja, ki so enaka ali krajša od 12 mesecev in si sledijo v neprekinjeni vrsti.

Obrazec Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube se izpolnjuje v eurih s centi.

Sprememba lastništva za več kot 50 odstotkov in izpolnjen eden od dodatnih pogojev

Zavezanec za davek obkroži ustrezen odgovor glede na to, ali se mu je ali ni v davčnem obdobju neposredno ali posredno lastništvo delniškega kapitala oziroma kapitalskih deležev ali glasovalnih pravic spremenilo za več kot 50 odstotkov glede na stanje lastništva na začetku davčnega obdobja, in hkrati zavezanec že dve leti pred spremembo lastništva ni opravljal dejavnosti ali pa jo je dve leti pred spremembo lastništva bistveno spremenil, razen če jo je bistveno spremenil zaradi ohranjanja delovnih mest ali sanacije poslovanja. Če zavezanec obkroži DA, lahko pokriva le davčno izgubo, nastalo pred davčnim obdobjem, za katero se je uporabljal ZDDPO-1.

Stolpec 1 – Davčno obdobje

Vpiše se ustrezno davčno obdobje v obliki LLLL ali v obliki DD. MM. LL–DD. MM. LL. Davčno obdobje n pomeni davčno obdobje, za katero se sestavlja davčni obračun.

Stolpec 2 – Nepokrita davčna izguba iz preteklih davčnih obdobij

Vpiše se znesek davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij, ki je zavezanec še ni pokrival in jo ima možnost pokrivati (podatki iz stolpca Ostanek nepokrite izgube iz obrazca Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube iz predhodnega davčnega obdobja). V vrstico n se vpiše davčna izguba z zap. št. 14 obračuna DDPO za davčno obdobje, za katero se predlaga obračun DDPO. Če ima zavezanec pri podatku o spremembi lastništva za več kakor 50 odstotkov obkrožen odgovor DA, se v preglednico vpišejo le podatki o davčni izgubi, nastali v letu 2004 ali prej. V skladu z 89. členom ZDDPO-2 in glede na drugi odstavek 67. člena ZDDPO-1 se na začetku obdavčenja v skupini vsaka izguba članov skupine, ki še ni bila pokrita, zmanjša na nič. Če je zavezanec član skupine, se v preglednico ne vpisuje morebitna nepokrita izguba.

Stolpec 3 – Sprememba višine davčne izgube zaradi odločbe v postopku nadzora

Vpiše se znesek, ki pomeni razliko med davčno izgubo, ugotovljeno v morebitnem davčnem nadzoru, in davčno izgubo, ugotovljeno v obračunu davka. Če je bila v postopku nazora ugotovljena nižja davčna izguba kakor v obračunu zavezanca, se vpiše razlika z negativnim predznakom. Vpisujejo se tiste spremembe, ki so posledica nadzora v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun, in še niso bile vključene v obrazec DDPO – priloga 5 za pretekla obdobja.

Stolpec 4 – Prenos izgub zaradi prenosa premoženja, združitve ali delitve

Vpiše se znesek prenesene izgube v skladu s 40. in 43. členom ZDDPO-2 zaradi prenosa premoženja oziroma v skladu z 49. in 53. členom ZDDPO-2 zaradi združitve ali delitve. Pri prevzemni družbi se v davčnem obdobju, ki sledi obračunskemu dnevu združitve (ali razdelitve ali oddelitve), vpišejo ostanki nepokrite davčne izgube prenosne družbe (prenosnih družb) iz priloge 5 obračuna(-ov) DDPO, sestavljenega na obračunski dan združitve (ali razdelitve ali oddelitve), ki se lahko prenašajo. Pri prenosni družbi se vpišejo podatki v ta stolpec le v primeru, ko prenosna družba po prenosu premoženja ali oddelitvi ne preneha. V tem primeru se vpišejo ostanki nepokrite davčne izgube, ki so se prenesli, z negativnim predznakom v prvem davčnem obračunu, ki sledi obračunskemu dnevu oddelitve oziroma dnevu prenosa premoženja.

Stolpec 5 – Zmanjšanje nepokrite davčne izgube iz drugih razlogov

Vpiše se znesek nepokrite davčne izgube, ki je zavezanec zaradi bistvene spremembe dejavnosti, do katere je prišlo v dveh letih po spremembi lastništva za več kot 50 odstotkov, sprememba dejavnosti pa ni posledica ohranjanja delovnih mest ali sanacije poslovanja, ne sme pokrivati. Znesek se nanaša na nepokrito davčno izgubo iz leta spremembe lastništva in na nepokrito izgubo iz preteklih davčnih obdobij (razen davčne izgube iz leta 2004 ali prej). Če je zavezanec (v celoti ali delno) že uveljavljal davčno izgubo, mora za znesek že uveljavljene davčne izgube povečati davčno osnovo pod zap. št. 12.6 obračuna DDPO.

Zavezanec, ki po 28. členu ZDDPO-2 v davčno osnovo ni vključil prihodkov iz naslova odpisa dolgov v postopku prisilne poravnave, v delu, ki se nanaša na oblikovanje rezerv po zakonu, ki ureja finančno poslovanje podjetij, v ta stolpec vpiše znesek nepokrite davčne izgube iz preteklih let v znesku prihodkov, ki se zaradi oblikovanja rezerv ne vključujejo v davčno osnovo.

Stolpec 6 – Skupaj nepokrita davčna izguba

Vpiše se seštevek stolpcev 2, 3 in 4, zmanjšan za znesek iz stolpca 5, pri tem pa je treba upoštevati morebitni negativni predznak pred zneskoma v stolpcih 3 in 4. Če je seštevek negativen, se vpiše 0.

Stolpec 7 – Pokrivanje davčne izgube v davčnem obdobju, za katero se sestavlja obračun (n)

Vpiše se znesek pokrivanja davčne izgube iz posameznega davčnega obdobja, pri tem pa se najprej pokriva izguba starejšega datuma. Znesek pokrivanja davčne izgube v posameznem letu ne sme biti višji od zneska v stolpcu 6. Skupni znesek pokrivanja davčne izgube mora biti enak znesku pod zap. št. 15.3 obrazca Obračun davka od dohodkov pravnih oseb.

Stolpec 8 – Ostanek nepokrite davčne izgube

Vpiše se razlika med stolpcema 6 in 7.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3501