100si

Vpisano: 23.3.2009 13:33:05

Plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje obsojencev – od 1. januarja 2009 dalje

Pojasnilo DURS, št. 4252-4/2009, 16. 3. 2009

V zvezi z vprašanjem zavezanca podrobnejše pojasnjujemo plačevanje prispevkov za zdravstveno zavarovanje obsojencev glede na novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ-K (Uradni list RS, št. 76/08).

Navedena novela s 1. januarjem 2009 v 22. točki prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem zavarovanju – ZZVZZ (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08) na novo določa vrste zavarovancev, za katere tudi na specifičen način ureja način obračunavanja in plačevanja prispevkov.


I.

Podrobnejša vsebinska pojasnila v zvezi s plačevanjem prispevkov za navedene zavarovance so razvidna iz naslednje tabele:

 

OPIS

PRAVNA PODLAGA

Zavarovanci

obsojenci ter osebe z izrečenim ukrepom obveznega psihiatričnega zdravljenja (zavarovalna podlaga 056)

22. točka 1. odstavka 15. člena ZZVZZ

priporniki, ki niso zavarovanci iz drugega naslova (zavarovalna podlaga 057)

mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom (zavarovalna podlaga 058)

Zavezanec za obračun in plačilo prispevka

Republika Slovenija

1. alinea 5. točke 48. člena ZZVZZ,

1. alinea 3. točke 49. člena ZZVZZ

Osnova za obračun prispevka

povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta

3. odstavek 54. člena ZZVZZ

Stopnja prispevka

12,92 % - prispevek za zdravstveno zavarovanje (prispevek se plačuje za vse zavarovance)

plačnik prispevka je URSIKS

3. odstavek 55. člena ZZVZZ

 

 

 

0,53 % - prispevek za poškodbe pri delu (prispevek se plačuje le za tiste zavarovance, ki so dejansko vključeni v delo)

plačnik prispevka je javni gospodarski zavod

1. odstavek 16. člena ZZVZZ

 

Način plačevanja prispevka

mesečno; do 15. v mesecu za pretekli mesec

3. odstavek 54. člena ZZVZZ

Znesek prispevkov

se za veljavnost v celem koledarskem letu določi posamično v mesečnem znesku, upoštevaje objavljeno povprečno bruto plačo v RS za mesec oktober[*]

Vplačilni račun za nakazilo prispevkov

Prispevek za ZZ:
01100-3001400029 19 DŠ-08370


Prispevek za poškodbe pri delu:
01100-3001400029 19 DŠ-08370


II.

Obvezne prispevke za socialno varnost zavezanci obračunavajo na predpisanih obrazcih, katere so dolžni predložiti davčnemu organu. To velja tudi za prispevke za zdravstveno zavarovanje zadevnih zavarovancev, ki jih zavezanec Republika Slovenija obračuna na obrazcu REK-1b, katerega se predloži davčnemu organu v obliki in na način kot je to predpisano v Pravilniku o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter o načinu predložitve davčnemu organu (Uradni list RS, št. 37/08 in 64/08).

II. A.

Prispevek za zdravstveno zavarovanje navedenih zavarovancev obračunava in plačuje Uprava RS za izvrševanje kazenskih sankcij do 15. v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku davčnemu organu predlaga obračun tega prispevka na obrazcu REK-1b. Obrazec se predlaga elektronsko preko sistema eDavki, predpisana šifra izplačila 1071.

Na zbirnem delu obrazca REK-1b se število zavarovancev, za katere je prispevek obračunan, vpiše v polje 013 (rezidenti) oziroma 014 (nerezidenti). Polje 013a (število zavarovancev ZZ) se v tem primeru ne izpolnjuje, ker je to polje predvideno za posredovanje podatka o številu tistih obsojencev, za katere se obračunava prispevek za poškodbe pri delu. Skupen znesek obračunanih prispevkov za ZZ se vpiše v polje 402Z.

Na individualnem delu obrazca REK-1b se znesek prispevka za posameznega zavarovanca vpiše v polji A082O in A082P.

II. B

Prispevek za poškodbe pri delu navedenih zavarovancev obračunavajo in plačujejo pristojni javni gospodarski zavodi do 15. v mesecu za pretekli mesec. V enakem roku davčnemu organu predlagajo obračun tega prispevka na obrazcu REK-1b. Obrazec se predlaga elektronsko preko sistema eDavki, predpisana šifra izplačila 1071.

Na zbirnem delu obrazca REK-1b se število zavarovancev, za katere je prispevek obračunan, vpiše v polje 013 (rezidenti) oziroma 014 (nerezidenti). Hkrati je treba v tem primeru število vseh zavarovancev za poškodbe pri delu vpisati v polje 013a (število zavarovancev ZZ). Skupen znesek obračunanih prispevkov za poškodbe pri delu se vpiše v polje 505Z. Znesek ne sme biti vpisan v polje 402Z, ki je predvideno za obračunane prispevke za ZZ (te pa kot izhaja iz točke II. A obračunava in plačuje URSIKS).

Na individualnem delu obrazca REK-1b se znesek prispevka za poškodbe pri delu za posameznega zavarovanca vpiše v polji A085O in A085P (polji A082O in A082P se ne izpolnjujeta – jih izpolnjuje URSIKS).[*] Znesek prispevka za ZZ, ki se mesečno plačuje v letu 2009, znaša 183,99 EUR. Znesek prispevka za poškodbe pri delu, ki se mesečno plačuje v letu 2009, pa znaša 7,55 EUR.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3494