100si

Vpisano: 9.3.2009 12:29:54

Vlada prejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo

Vlada je na seji 5. marca 2009 sprejela pobudo za sklenitev Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo. Sklenitev sporazuma bi pomenila zbliževanje dveh držav in prispevek k izboljšanju medsebojnih odnosov.

Pri sklepanju tega sporazuma je potrebno izhajati iz dejstva, da sta bili obe pogodbenici prej v skupni državi in je zanju na posameznih področjih socialne varnosti veljala ista zvezna zakonodaja. To velja zlasti za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer so za obe strani veljali enaki predpisi o seštevanju pokojninske dobe, obenem pa so bile tudi temeljne pravice enake. Po osamosvojitvi Republike Slovenije je veljala ta zakonodaja na pokojninskem področju vse do 1. aprila 1992, ko je začel veljati nov slovenski Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po njegovi uveljavitvi se največ odprtih vprašanj nanaša na urejanje omenjenega področja z državami, nastalimi na ozemlju nekdanje skupne države, in sicer gre za uveljavljanje pokojninskih in invalidskih dajatev z naslova pokojninske dobe, dopolnjene v drugih republikah v času obstoja skupne države.

Drug pereč problem pa je porazdelitev bremen pokojninske dobe, dopolnjene v nekdanjih republikah SFRJ za osebe, ki so že uveljavile pravico do pokojnine. Z Republiko Srbijo je potrebno na novo urediti tudi izvajanje zdravstvenega zavarovanja in pri tem upoštevati vse kategorije zavarovanih oseb.

Sporazum o socialnem zavarovanju bo pokrival naslednja področja socialne varnosti: pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, poškodbo pri delu ali poklicno bolezen, starševsko nadomestilo in zavarovanje za primer brezposelnosti – seštevanje zavarovalnih dob.

Najpomembnejši del sporazuma se nanaša na ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Le-ta bo omogočila zavarovancem, ki so del zavarovalne dobe plačevali prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v eni od pogodbenic, da ob izpolnjevanju pogojev uveljavljajo sorazmeren del pravic iz tega zavarovanja. Glede na splošno uveljavljen princip seštevanja zavarovalnih dob ima taka oseba prav zaradi tega sporazuma možnost uveljaviti pravico do sorazmernega dela pokojnine v obeh pogodbenicah in pridobiti del pokojnine, za katere so bili plačani prispevki.

Poudarjamo, da je Republika Slovenija povzela sistem, ki je na splošno uveljavljen med državami, tako da bo sklenjeni sporazum omogočal sorazmerno uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja, za katere so bili plačani prispevki v obeh pogodbenicah.

Finančne posledice, ki bodo nastale s sklenitvijo sporazuma, bodo izhajale zlasti iz dejstva, da gre v sporazumu za pravice, za katere so delavci plačevali prispevke in so zato na podlagi vplačanih prispevkov upravičeni do dajatev, če zavarovalni primer dejansko nastopi. Finančne posledice tako ne bodo neposredno obremenile proračuna, temveč gre za obremenitve proračunov pristojnih zavodov, katerim so bili vplačani prispevki.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3424