100si

Vpisano: 17.2.2009 9:54:20

Vlada sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev

Vlada je na seji 12. februarja 2009 sprejela Predlog zakona o začasnem znižanju plač funkcionarjev in se odločila, da državnemu zboru predlaga, da predlog zakona obravnava na izredni seji in ga sprejme po nujnem postopku.

S predlaganim zakonom se znižuje plače plačne skupine A (funkcionarji), ki je urejena v Prilogi 3 ZSPJS, razen plače predsednika Državnega zbora, podpredsednikov Državnega zbora, poslancev in generalnega sekretarja Državnega zbora, ki jih bo urejal poseben zakon. Predloženi zakon znižuje plače funkcionarjev tako, da se jim od plače odšteje znesek v višini 4% njihove osnovne plače. Na ta način se ohranijo plačna razmerja med vsemi funkcionarji v enakem razmerju, kot so določena v veljavnem zakonu. Ker so funkcionarji nekaterih vej oblasti zaradi zaostrenih gospodarskih in finančnih razmer svoje plače že znižali za en plačni razred je po mnenju vlade predlog zakona primeren in uravnotežen. Predlagani varčevalni ukrepi so začasne narave, za obdobje dvanajst mesecev od začetka uporabe predlaganega zakona. S predlaganim zakonom sistem določanja plač funkcionarjev ostaja nespremenjen in se z njim še ne izvršuje odločb Ustavnega sodišča Republike Slovenije št. U-I-159/08 z dne 11.12.2008 ter št. U-I-60/06, U-I-214/05 in U-I-228/06 z dne 7.12.2006, na podlagi katerih so bila ugotovljena nesorazmerja med plačami funkcionarjev različnih vej oblasti, zlasti področje ustavne skladnosti plač sodnikov in jih mora Državni zbor v skladu z zadnjo odločbo Ustavnega sodišča št. U-I-159/08 odpraviti v roku šestih mesecev po objavi te odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, torej še v letu 2009.

Vlada predlaga znižanje funkcionarskih plač zaradi zagotovitve stabilnosti javnih financ v letu 2009. Predlagana sprememba je po njeni oceni v razumnem sorazmerju z zasledovanim ustavno dopustnim ciljem. Pri ustavnosodni presoji Zakona o ukinitvi pravice do regresa za letni dopust (Odločba U-I-260/98 z dne 09.11.2000) je Ustavno sodišče že zapisalo, da so varčevalni ukrepi kot del ekonomske politike države (zmanjšanje obsega javnih financ oziroma njihova uskladitev z realnimi možnostmi) dopustni. Obseg javnofinančnih odhodkov se bo zaradi znižanja plač funkcionarjev v obdobju dvanajstih mesecev od uveljavitve tega zakona znižal za 2,51 mio EUR bruto/bruto. Varčevalni ukrepi države v letu 2009 in 2010 so nujni tako z javnofinančnega vidika, kot tudi z vidika zagotovitve večje skladnosti predvidenih makroekonomskih gibanj, zlasti razmerja med rastjo plač v javnem sektorju in rastjo produktivnosti dela ter zmanjšanja zelo velikih razlik v predvideni rasti plač v zasebnem in javnem sektorju v tem in prihodnjem letu.

Poglavitna rešitev predlaganega zakona je znižanje plač vsem funkcionarjem za obdobje dvanajstih mesecev od uveljavitve predlaganega zakona. Ocenjeno znižanje plač funkcionarjev bo na letni ravni za 1.690 funkcionarjev za obdobje dvanajstih mesecev od uveljavitve zakona znašalo 2.51 mio EUR bruto/bruto, od tega za 83 funkcionarjev drugih državnih organov 182.600 EUR, za 34 funkcionarjev izvršilne veje oblasti 86.400 EUR, za 1.345 pravosodnih funkcionarjev 1.930.500 EUR in za 228 županov in podžupanov 312.300 EUR.

Vir<: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3332