100si

Vpisano: 9.2.2009 11:06:14

LP2008 - Obvestilo društvom

Približuje se čas oddaje letnih poročil za leto 2008. Društva morajo po Zakonu o društvih letna poročila za leto 2008 predložiti AJPES, in sicer:

  • Društva, ki niso zavezana za revizijo računovodskih izkazov, predložijo AJPES letna poročila za zagotovitev javnosti podatkov in za državno statistiko do 31. marca 2009.
  • Društva, ki so zavezana za revizijo računovodskih izkazov, predložijo podatke iz letnih poročil za državno statistiko do 31. marca 2009, revidirana letna poročila pa do 31. avgusta 2009.
Letno poročilo društev vsebuje bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, pojasnila k izkazom in poročilo o poslovanju društva. Društva, ki niso zavezana za revizijo računovodskih izkazov, predložijo letno poročilo za oba namena hkrati, če AJPES predložijo tudi podpisano IZJAVO o uporabi podatkov, ki je sestavni del obrazcev.

Novosti pri predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij za leto 2008 pri predložitvi letnih poročil za leto 2008 je, da je ukinjena možnost predložitve podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih društev na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD), ohranja pa se Excel preglednica za lokalni vnos podatkov, iz katere izdelate XML datoteko, ki jo uvozite v spletno aplikacijo na spletnem portalu AJPES.

Način predložitve letnih poročil je podrobneje določen v Navodilu o predložitvi letnih poročil društev. Letna poročila lahko društva predložijo prek spletnega portala AJPES ali na papirju. Podrobnejše informacije so na voljo na spletnem portalu po izbiri naslova »Predložitev podatkov« => »Letna poročila« in rubrike »Pojasnila in pravne podlage – društva« in v izpostavah AJPES.

Letno poročilo, predloženo prek spletnega portala, lahko društva potrdijo na dva načina:

  • s kvalificiranim digitalnim potrdilom

  • z Obvestilom za AJPES, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga podpiše odgovorna oseba poslovnega subjekta, in ga posredujete pristojni izpostavi AJPES osebno ali po pošti s povratnico.
Priporočamo vam, da za podpis letnega poročila uporabite kvalificirano digitalno potrdilo, saj ta način povzroča vam in AJPES nižje stroške poslovanja.

NOVOST: Zakonitim zastopnikom, ki imajo v Poslovnem registru Slovenije vpisan EMŠO in davčno številko ni potrebno izpolnjevati obrazcev za e-podpisovanje letnih poročil s kvalificiranim digitalnim potrdilom, saj AJPES programsko preverja skladnost kvalificiranih digitalnih potrdil s podatki zastopnika v Evidenci digitalnih potrdil. Zastopniki z nepopolnimi podatki ali pooblaščenci, ki v preteklem obdobju še niso poslali "Obvestil o uporabi kvalificiranih digitalnih potrdil za podpisovanje letnih poročil" ali pa so se jim podatki spremenili, izpolnjeno in podpisano obvestilo posredujejo pristojni izpostavi AJPES. Podrobnosti o elektronskem podpisovanju so na voljo na naši spletni strani Elektronsko podpisovanje. Sporočamo vam tudi, da za podpisovanje letnih poročil lahko uporabite tudi potrdilo za državljane Republike Slovenije izdajatelja SIGEN-CA, ki ga lahko na upravnih enotah pridobite brezplačno!

Če društvo ni poslovalo in hkrati ne izkazuje nobenega podatka v bilanci stanja, mora AJPES kljub temu predložiti podpisane obrazce z izpolnjenimi osnovnimi podatki o društvu (samo predložitev izjave o neposlovanju ne zadostuje).

Vir: AJPES
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3292