100si

Vpisano: 28.4.2004

Uradni list 43/2004

Pojasnila k računovodskim standardom (26.3.2004)

Na podlagi 4. točke uvoda v slovenske računovodske standarde (Uradni list RS, št. 107/01) je strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo na 53. seji 26. 3. 2004 sprejel

P O J A S N I L A
k slovenskim računovodskim standardom

POJASNILO 1
K UVODU V SLOVENSKE RAČUNOVODSKE STANDARDE

Sestavljanje konsolidiranih računovodskih izkazov

V skladu s 53. členom zakona o gospodarskih družbah in 9. točko uvoda v slovenske računovodske standarde ni treba sestavljati konsolidiranih računovodskih izkazov slovenskemu obvladujočemu podjetju, ki je sámo odvisno od drugega slovenskega obvladujočega podjetja, če pridobi privolitev vseh manjšinskih lastnikov in v računovodskih izkazih pojasni, zakaj je opustilo konsolidiranje.

POJASNILO 2
K SRS 1

Obračunavanje amortizacije

Ob pridobitvi amortizirljivega opredmetenega osnovnega
sredstva se podjetje lahko odloči (skladno s svojo računovodsko usmeritvijo) razporediti vso nabavno vrednost sredstva na njegove sestavne dele in obračunati vsakega posebej.
To stori, če imajo sestavni deli sredstva različne dobe koristnosti ali podjetju koristijo na različne načine, zato je potrebna uporaba različnih amortizacijskih stopenj in metod.Če je podjetje kot ločeno sestavino vrednosti amortizirljivega opredmetenega osnovnega sredstva razpoznalo znesek, ki se nanaša na redni pregled oziroma popravilo, in to sestavino že amortiziralo, da bi izrazilo porabo koristi, nadomeščenih ali obnovljenih z naslednjim rednim pregledom oziroma popravilom, se takšni stroški rednih pregledov
oziroma popravil usredstvijo in obračunajo kot sestavina vrednosti sredstva, če je verjetno, da bodo prihodnje gospodarske koristi, povezane z njim, pritekale v podjetje, in če se stroški rednih pregledov oziroma popravil v podjetju lahko zanesljivo izmerijo.

POJASNILO 1
K SRS 21

Podpisovanje računovodskih listin

Izpeljana knjigovodska listina (SRS 21.8), poslana drugi pravni ali fizični osebi, je lahko podpisana z elektronskim podpisom, z lastnoročnim podpisom ali s faksimilom podpisa pooblaščene osebe. Na računalniško sestavljeni knjigovodski listini, poslani drugi pravni ali fizični osebi, sta lahko faksimile podpisa pooblaščene osebe in faksimile žiga podjetja, oboje odtisnjeno z računalnikom.

POJASNILO 1
K SRS 38

Upoštevanje enotnega tečaja

Pri vrednotenju vrednostnih papirjev tujih izdajateljev, s katerimi se trguje na borzah in organiziranih prostih trgih, se upošteva zadnji znani najnižji zaključni (close) tečaj.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=327