100si

Vpisano: 13.1.2009 15:33:33

Vlada sprejela Mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb

Vlada je na dopisni seji 12. januarja 2009 sprejela Mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo predložil poslanec mag. Andrej Vizjak, in amandmaje Vlade RS na ta predlog.

Poslanec mag. Andrej Vizjak je v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku poslal predlog sprememb in dopolnitev Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb. Po navedbah poslanca je cilj predlaganega zakona razbremenitev gospodarstva v času svetovne finančne krize in obenem spodbujanje gospodarstva za investiranje in posledično rast in razvoj tudi v težjih in spremenjenih razmerah.

Predlog zakona določa uveljavitev višje olajšave za investiranje in olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj ter znižanje splošne davčne stopnje. Po Predlogu zakona se davčna stopnja znižuje, in sicer tako, da bi splošna davčna stopnja za leto 2008 znašala 20 % od davčne osnove, v letih 2009 in 2010 bi se zniževala tako, da bi bila za leto 2009 19 % od davčne osnove in za leto 2010 ter za nadaljnja leta 18 % od davčne osnove.

Predlog zakona določa tudi spremembo in dopolnitev že uveljavljene investicijske olajšave. Poslanec predlaga povišanje zneska, ki se lahko uveljavlja kot investicijska olajšava, in sicer se olajšava po Predlogu zakona lahko uveljavlja v višini 30 % investiranega zneska, vendar največ v višini davčne osnove. Po Predlogu zakona se olajšava uveljavlja tako, da se v celoti lahko uveljavi že v letu vlaganja.

Predlog zakona nadalje določa tudi spremembo in dopolnitev že uveljavljene splošne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj. Po predlogu se navedena olajšava iz 20 % zneska, ki prestavlja vlaganja v raziskave in razvoj, poveča na 40 % navedenega zneska. Predlagano je tudi povečanje posebne davčne regijske olajšave za raziskave in razvoj.

V zvezi s predlaganimi spremembami in dopolnitvami ZDDPO-2 Vlada RS podaja naslednje mnenje:

Vlada pojasnjuje, da je pripravila celovit nabor ukrepov za blažitev posledic finančne krize. Predlogi novih ukrepov so bili že sprejeti v Državnem zboru RS. Nabor že sprejetih ukrepov zajema tako ukrepe na področju finančne politike kot tudi na področju ekonomske politike, kjer je poseben poudarek dan ukrepom za upočasnitev padanja gospodarske rasti, za povečanje likvidnosti gospodarstva, ukrepom za znižanje stroškov dela v času krčenja gospodarske dejavnosti ter ukrepom za nadaljnji kakovostni razvoj. Sestavni del tega predloga ukrepov so tudi ukrepi na področju fiskalne politike, med katerimi imajo pomembno mesto ukrepi na področju prestrukturiranja javnofinančnih prihodkov za nadaljnjo razbremenitev gospodarstva. Sprejeti so bili ukrepi na področju plačevanja socialnih prispevkov, ki lahko takoj pozitivno vplivajo na izboljšanje likvidnosti gospodarstva.

Vlada posebej poudarja, da je bil tudi na področju sistema davka od dohodkov pravnih oseb sprejet ukrep, katerega cilj in namen je povečanje likvidnosti gospodarstva v trenutnih razmerah. Spremenjen je bil zakon, ki ureja davčni postopek, v delu, ki določa akontacije davka. Po spremembah, ki so bile objavljene v Uradnem listu RS, št. 125/08 z dne 30. 12. 2008, se bodo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb izračunale in plačevale po stopnji, ki velja za tekoče davčno obdobje. To ob pogojih postopnega nižanja splošne davčne stopnje pomeni za zavezance nižje akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, kar predstavlja takojšnjo razbremenitev oziroma pozitivni vpliv na likvidnost zavezancev, katere obseg je ocenjen na 50 mio evrov. Naveden ukrep je bil sprejet v kontekstu celotnega nabora pripravljenih ukrepov in je bil usklajen z ostalimi aktivnostmi na področju preprečevanja negativnih posledic finančne krize.

Vlada meni, da je namen predlaganih ukrepov v predlogu zakona, ki ga je vladi predložil poslanec mag. Andrej Vizjak ustrezen in zato ta zakon podpira, poleg tega pa predlaga tudi določene amandmaje k predlogu zakona.

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3187