100si

Vpisano: 7.1.2009 15:48:16

Zamenjava blaga v garancijskem roku in vrnitev blaga dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti z zahtevkom za povračilo stroškov

Pojasnilo DURS, št. 4230-297/2008, 29. 12. 2008

Davčni zavezanec opisuje, da v primeru reklamacij za popravilo blaga v garancijskem roku zamenja pokvarjeno (polomljeno) blago z blagom iz lastne zaloge in zamenjani del vrne svojemu dobavitelju v drugo državo članico Skupnosti (Francijo). Davčnega zavezanca zanima, ali za vgrajeno blago in opravljene storitve zaradi popravila v garancijskem roku lahko upošteva dobropis dobavitelja iz Francije, oziroma je omenjena transakcija nova dobava blaga, za katero je treba izstaviti račun, na katerem se navede tudi storitve demontaže in kilometrino. Na vprašanje, katero klavzulo o oprostitvi plačila DDV uporabiti v konkretnem primeru in kako ravnati, ko dobavitelj za vgrajeno blago prizna višjo ali nižjo vrednost, kot je prvotna vrednost dobavljenega blaga, odgovarjamo:

Zamenjava blaga v garancijskem roku ne velja za obdavčeno dobava blaga za plačilo, od katere je treba obračunati DDV. Storitev demontaže (zamenjave) pokvarjenega ali uničenega blaga v garancijskem roku ni obdavčena transakcija, če je dobavitelj na podlagi pogodbe odgovoren v okviru zamenjave blaga tudi za te storitve, ki so del enovite transakcije zamenjave blaga.

V skladu s prvo točko 1. odstavka 3. člena Zakona o davku na dodano vrednost - ZDDV-1 (Uradni list RS, št. 117/06 in 52/07) so predmet DDV dobave blaga, ki jih davčni zavezanec opravi v okviru opravljanja svoje ekonomske dejavnosti na ozemlju Republike Slovenije za plačilo. Na podlagi določbe prvega odstavka 6. člena ZDDV-1 je dobava blaga obdavčljiva transakcija, ki pomeni prenos pravice do razpolaganja z opredmetenimi stvarmi, kot da bi bil prejemnik lastnik. Vendar pa na podlagi določbe 14. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost – pravilnik (Uradni list RS, št. 141/06 , 52/07 , 120/07 in 21/08) zamenjava blaga v garancijskem roku ne predstavlja obdavčljive transakcije, če dobavitelj v garancijskem roku zamenja dobavljeno blago z drugim blagom iste vrste, enake trgovske kakovosti in tehničnih značilnosti.

Da se zamenjava blaga ne šteje za obdavčljivo transakcijo, mora dobavitelj razpolagati z vso dokumentacijo, ki dokazuje to zamenjavo (na primer reklamacijski zapisnik in dokazilo o uničenju ali dokazilo o odpošiljanju ali prevozu pokvarjenega oziroma uničenega – zamenjanega blaga k dobavitelju od prejemnika blaga).

Storitev demontaže in kilometrina, ki jo davčni zavezanec zaračuna svojemu dobavitelju v zvezi z zamenjanim blagom, se ne šteje za obdavčljivo transakcijo, če na podlagi pogodbe o zamenjavi blaga v garancijskem roku dobavitelj prevzame v okviru odgovornosti za zamenjavo blaga tudi opravljanje storitev zamenjave (demontaže). V tem primeru namreč velja opravljanje storitev demontaže za del enovite transakcije zamenjave blaga v garancijskem roku in ta storitev deli enako obravnavo z vidika DDV kot sama zamenjava blaga. Če pa je storitev demontaže in kilometrina posebej dogovorjena in za plačilo, se šteje ta storitev z vidika DDV kot samostojen obdavčljiv dogodek, ki ga je treba samostojno presojati. Glede na to, da se v primeru zamenjave blaga opravi storitev na premičnini, je kraj opravljanja teh storitev na podlagi c) točke prvega odstavka 28. člena ZDDV-1 v kraju, kjer so storitve dejansko opravljene. Kraj opravljanja storitev in obdavčitev storitev demontaže ter kilometrine z DDV je v konkretnem primeru v Sloveniji, če se storitev opravi na ozemlju Republike Slovenije.

Če se davčni zavezanec, ki opravi zamenjavo blaga, v zvezi z menjavo blaga v garancijskem roku s svojim dobaviteljem dogovori za zmanjšanje ali povečanje plačila na podlagi prejšnje dobave (z izdajo dobropisa), je treba opraviti popravek davčne osnove v skladu z določbo drugega odstavka 39. člena ZDDV-1 in popravek odbitka DDV v skladu s prvim odstavkom 68. člena ZDDV-1.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3166