100si

Vpisano: 30.12.2008 15:18:26

Uradni list RS, št. 119/2008 z dne 19.12.2008

Spremembe Slovenskih računovodskih standardov 2006

Strokovni svet Slovenskega inštituta za revizijo je na svoji seji dne 21. 10. 2008 sprejel spremembe SRS 3 (2006) – Finančne naložbe ter redakcijske popravke SRS 1 (2006) – Opredmetena osnovna sredstva, SRS 5 (2006) - Terjatve, SRS 18 (2006) – Prihodki in SRS 37 (2006) - Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju in likvidaciji, objavljene v Uradnem listu RS, št. 118/05 z dne 27. 12. 2005, kot sledi:

Spremembe SRS 1 – Opredmetena osnovna sredstva (SRS 1; Uradni list RS, št. 118/05)

V točki č) SRS 1.57. se za besedo »najemnin« doda beseda »skoraj«, beseda »najmanj« pa se črta.

Spremembe SRS 3 – Finančne naložbe (SRS 3; Uradni list RS, št. 118/05)

Za SRS 3.45. se doda SRS 3.45.a., ki se glasi:

»3.45.a. Če je podjetje prerazvrstilo finančno sredstvo iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu s tretjim odstavkom SRS 3.53., razkrije:
a) finančno sredstvo, prerazvrščeno v posamezno kategorijo in iz nje;
b) za vsako obdobje poročanja do odprave pripoznanja finančnih sredstev knjigovodsko vrednost in pošteno vrednost vseh finančnih sredstev, ki so bila prerazvrščena v sedanjem obdobju in predhodnih obdobjih poročanja;
c) izjemne razmere ter dejstva in okoliščine, ki nakazujejo, da so bile razmere izjemne;
č) za obdobje poročanja, v katerem je bilo finančno sredstvo prerazvrščeno, dobiček ali izgubo iz spremembe poštene vrednosti, ki je bil(a) pripoznan(a) v poslovnem izidu ali presežku iz prevrednotenja v tem obdobju in predhodnih obdobjih poročanja;
d) za vsako obdobje poročanja po prerazvrstitvi (vključno z obdobjem poročanja, v katerem je bilo prerazvrščeno) do odprave pripoznanja finančnega sredstva dobiček ali izgubo iz spremembe poštene vrednosti, ki bi bil(a) pripoznan(a) v poslovnem izidu ali presežku iz prevrednotenja, če finančno sredstvo ne bi bilo prerazvrščeno, ter dobiček, izgubo, dohodek in odhodek, ki so pripoznani v poslovnem izidu, ter
e) efektivno obrestno mero in ocenjene zneske denarnih tokov, za katere podjetje pričakuje, da jih bo izterjalo, po stanju na datum prerazvrstitve finančnega sredstva.

SRS 3.53. se spremeni, tako da se glasi:

»Podjetje
– ne sme prerazvrstiti izpeljanega finančnega instrumenta iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, medtem ko je instrument v posesti;
– ne sme prerazvrstiti finančnega instrumenta iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, če ga je pri začetnem pripoznanju označilo kot instrument po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, in
– sme prerazvrstiti finančno sredstvo, če ni več v posesti z namenom prodaje ali ponovnega nakupa v kratkem roku (čeprav je bilo finančno sredstvo pridobljeno ali prevzeto predvsem z namenom prodaje ali ponovnega nakupa v kratkem roku), iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida, če so izpolnjene zahteve iz tretjega odstavka SRS 3.53.
Podjetje ne sme prerazvrstiti finančnega instrumenta v kategorijo po pošteni vrednosti prek poslovnega izida po začetnem pripoznanju.
Finančno sredstvo, za katero se uporablja tretja alineja prvega odstavka SRS 3.53., se sme prerazvrstiti iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida le v izjemnih razmerah.
Če podjetje prerazvrsti finančni inštrument iz kategorije po pošteni vrednosti prek poslovnega izida v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka SRS 3.53., se finančni inštrument prerazvrsti po pošteni vrednosti na datum prerazvrstitve. Dobiček ali izguba, ki je že pripoznan(a) v poslovnem izidu, se ne razveljavi. Poštena vrednost finančnega sredstva na datum prerazvrstitve postane po potrebi njegova nova nabavna ali odplačna vrednost.«

V SRS 3.57. se doda nov tretji odstavek, ki se glasi.

»Spremembe SRS 3.53. se uporabljajo od 1. julija 2008. Podjetje finančnega sredstva ne sme prerazvrstiti v skladu s SRS 3.53. pred 1. julijem 2008. Vsaka prerazvrstitev finančnega sredstva v obdobjih, ki se začnejo s 1. novembrom 2008 ali po tem datumu, začne veljati šele z datumom, ko se prerazvrstitev izvede. Prerazvrstitev finančnega sredstva v skladu s tem odstavkom se ne uporablja za nazaj za obdobja poročanja, ki so se končala pred datumom začetka veljavnosti, opredeljenim v tem odstavku.«

Spremembe SRS 5 – Terjatve (SRS 5; Uradni list RS, št. 118/05, popr. 112/06)

V tretjem stavku SRS 5.1. se črta besedilo »in SRS 6«.

Spremembe SRS 18 – Prihodki (SRS 18; Uradni list RS, št. 118/05)

V drugem (zadnjem) stavku SRS 18.41. se besedilo »poravnanimi obveznostmi kupca do prodajalca« črta in nadomesti z besedilom »pretečenim obdobjem«.

Spremembe SRS 37 – Računovodske rešitve v podjetjih v stečaju ali likvidaciji (SRS 37; Uradni list RS, št. 118/05 (popr. 112/06)

V prvem odstavku SRS 37.31. se v besedni zvezi »dolgoročne rezervacije« beseda »dolgoročne« črta.
V drugem odstavku SRS 37.31. se v besedilu »95 – Obveznosti za stroške postopka« številka 95 črta in nadomesti s številko 96.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3104