100si

Vpisano: 30.12.2008 2:20:36

Premije PDPZ in priznavanje olajšav

Pojasnilo DURS, št. 4210-20/2008, 22. 12. 2008

Zavezanec je zastavil vprašanji glede davčne obravnave premij prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (v nadaljevanju: premije PDPZ) in prenosa sredstev med pokojninskimi načrti v primerih, ko gre za vplačila premij ali prenos sredstev v pokojninske načrte, ki jih upravljajo izvajalci pokojninskih načrtov s sedežem v drugi državi članici EU (so ustanovljeni po predpisih ene od držav članic EU in v tej državi opravljajo posle dodatnega pokojninskega zavarovanja). V nadaljevanju pojasnjujemo:

1. Ali tudi za napotene delavce oziroma njihove delodajalce, ki neposredno plačujejo premije za PDPZ v svoji matični državi, ter za premije, ki jih za račun svojih delojemalcev plačuje delodajalec s sedežem v Sloveniji izvajalcu pokojninskega načrta s sedežem v drugi državi članici EU, veljajo določbe 44. in 117. člena ZDoh-2 glede nevštevanja premij v davčno osnovo oziroma priznavanja davčnih olajšav?

V zvezi s tem naj uvodoma pojasnimo, da je v Sloveniji sistem PDPZ določen z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – UPB4, v nadaljevanju: ZPIZ-1), kar je potrebno upoštevati tudi pri davčni obravnavi vplačil premij PDPZ, izplačilu dohodkov in prenosu sredstev med pokojninskimi načrti.

S prvim odstavkom 297. člena ZPIZ-1 je določeno, da mora pokojninski načrt, na podlagi katerega se lahko uveljavljajo davčne olajšave, odobriti minister, pristojen za delo. V skladu s četrtim odstavkom 297. člena ZPIZ-1 minister, pristojen za delo, odobri pokojninski načrt, če ugotovi, da je ta v skladu z ZPIZ-1. Poleg tega je s 375. členom ZPIZ-1 določeno, da delodajalec in zavarovanci PDPZ pridobijo pravico do davčnih olajšav z vpisom pokojninskega načrta v poseben register, ki ga vodi davčni organ. V skladu s četrtim odstavkom 306. člena ZPIZ-1 pa je določeno, da lahko pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja iz prvega odstavka 297. člena tega zakona izvajajo tudi izvajalci pokojninskega načrta, ustanovljeni po predpisih ene od držav članic EU in v državi, v kateri ima institucija svoj uradni sedež in svojo glavno upravo ali, če nima sedeža, svojo glavno upravo, opravljajo posle dodatnega pokojninskega zavarovanja. Slednje pomeni, da lahko v Sloveniji pokojninske načrte izvajajo tudi izvajalci s sedežem v drugi državi članici EU pod pogojem, da gre za pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja in pod pogojem, da je ta odobren v skladu s 297. členom ZPIZ-1. Izvajanje pokojninskega načrta kolektivnega zavarovanja s strani izvajalca pokojninskega načrta druge države članice ureja 306. b člen ZPIZ-1.

Glede na navedeno in upoštevaje določbe 2. točke prvega odstavka 44. člena in 117. člena Zakona o dohodnini – ZDoh-2 (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08 in 78/08), se ne vštevanje premij PDPZ v davčno osnovo oziroma uveljavljanje premij PDPZ kot davčno olajšavo priznava v primeru, ko gre za vplačila izvajalcu pokojninskega načrta s sedežev v drugi državi članici EU, pod pogojem, da gre za pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, ki je odobren in vpisan v poseben register v skladu z navedenimi določbami ZPIZ-1, torej v Sloveniji.

2. Ali je prenos sredstev iz pokojninskega načrta v Sloveniji k drugemu pokojninskemu načrtu, ki ga izvaja izvajalec s sedežem v EU, kjer opravlja posle dodatnega pokojninskega zavarovanje oproščen plačila dohodnine na podlagi 7. točke 107. člena ZDoh-2?

Prenos sredstev iz enega pokojninskega načrta v drugi ureja 360. člen ZPIZ-1. V skladu s prvim odstavkom 360. člena ZPIZ-1 je prenos sredstev iz enega pokojninskega načrta k drugemu pokojninskemu načrtu dovoljen po tem zakonu le, če gre (ob upoštevanju tudi drugih pogojev) v obeh primerih za pokojninska načrta iz pravega odstavka 297. člena ZPIZ-1, kar pomeni, da sta oba odobrena s strani ministra, pristojnega za delo.

Glede na navedeno in upoštevaje določbo 7. točke 107. člena ZDoh-2, se dohodnina ne plačuje od prenosa sredstev v primeru, ko gre za prenos sredstev iz pokojninskega načrta, ki ga izvaja izvajalec pokojninskega načrta s sedežem v Sloveniji, pod pogojem, da gre za pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, ki je odobren v Sloveniji, v pokojninski načrt, ki ga izvaja izvajalec s sedežem v drugi državi članici EU, pod pogojem, da gre za pokojninski načrt kolektivnega zavarovanja, ki je odobren v Sloveniji.

Povezava na pojasnilo
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3089