100si

Vpisano: 2.2.2009 1:19:19

Pravica do odbitka DDV - stranka v postopku

Opravilna številka: sklep U 1153/2002
Datum: 20.09.2004

JEDRO:
Iz podatkov v upravnih spisih ter iz izpodbijane odločbe in odločbe prvostopnega organa je razvidno, da je pravna oseba, ki je lahko uveljavljala odbitek vstopnega DDV po določbah ZDDV, v obravnavanem primeru AAA, Podružnica A. Davčni zavezanec AA je vložil zahtevek za uveljavitev pravice do odbitka vstopnega DDV po določbah ZDDV. O tem zahtevku je tudi odločal prvostopni davčni organ, tožena stranka pa je z izpodbijano odločbo kot neutemeljeno zavrnila pritožbo istega davčnega zavezanca. Tožnik pa v obravnavanem postopku ni sodeloval kot stranka v postopku.

IZREK:
Tožba se zavrže.

OBRAZLOŽITEV:

Tožena stranka je z izpodbijano odločbo kot neutemeljeno zavrnila pritožbo družbe AAA, Podružnica A, zoper odločbo Davčne uprave Republike Slovenije, Davčnega urada Maribor, št. ... z dne 23. 11. 2001, izdane v postopku kontrole obračuna davka na dodano vrednost za obdobje od 1. 5. 2001 do 31. 7. 2001. Z navedeno odločbo je bila zavrnjena zahteva navedene pravne osebe za popravek obračuna DDV-O za davčna obdobja maj, junij in julij 2001, z obrazložitvijo, da davčni zavezanec lahko odbije vstopni DDV le ob izpolnjevanju pogojev iz 6. odstavka 40. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 89/98, 17/00, 30/01, dalje ZDDV) in sicer v davčnem obdobju, v katerem je prejel račune za njemu opravljen promet blaga in storitev oz. carinske deklaracije za uvoženo blago.

Tožnik je dne 18. 6. 2002 vložil tožbo na odpravo navedene odločbe. Navaja, da ima z družbo AAA, Podružnica A, sklenjeno pogodbo o opravljanju računovodskih storitev, ter da je na podlagi te pogodbe knjižil račune za mesece maj, junij in julij 2001 in pomotoma ni odbil vstopnega DDV ter davčnemu organu predložil pravilno sestavljene, popravljene obračune, ki jih je le-ta z odločbo 23. 11. 2001 zavrnil, kar je potrdil v pritožbenem postopku po pritožbi zavezanca tudi drugostopni davčni organ. Na podlagi tega pravnega razmerja je AAA, Podružnica A, dne 7. 6. 2002 postavil tožniku odškodninski zahtevek za plačilo nevrnjenega DDV, sam davčni zavezanec, torej AAA, Podružnica A, pa ni vložil tožbe, zato jo vlaga tožeča stranka, ker ima na podlagi odškodninskega zahtevka izkazan pravni interes po 18. členu Zakona o upravnem sporu (Uradni list RS, št. 50/97 in 70/00, dalje ZUS). V dokaz prilaga pogodbo o opravljanju računovodskih storitev, navedeni odločbi in odškodninski zahtevek z dne 7. 6. 2002. V nadaljevanju tožbe tožeča stranka po vsebini razlaga in izpodbija odločbi obeh davčnih organov ter predlaga, da se tožbi ugodi in izpodbijana odločba odpravi.

V odgovoru na tožbo tožena stranka vztraja pri razlogih izpodbijane odločbe ter predlaga zavrnitev tožbe.

Državno pravobranilstvo Republike Slovenije kot zastopnik javnega interesa udeležbe v tem postopku ni prijavilo.

Sodišče je tožbo zavrglo iz naslednjih razlogov:

V skladu s 34. členom ZUS sodišče v predhodnem preizkusu tožbo zavrže s sklepom, če ugotovi, da upravni akt, ki se izpodbija s tožbo očitno ne posega v tožnikovo pravico ali njegovo neposredno, na zakon oprto korist (4. točka 1. odstavka 34. člena ZUS). Po 2. odstavku istega člena mora sodišče na razloge iz prejšnjega odstavka paziti po uradni dolžnosti ves čas postopka.

Iz podatkov v upravnih spisih ter iz izpodbijane odločbe in odločbe prvostopnega organa je razvidno, da je pravna oseba, ki je lahko uveljavljala odbitek vstopnega DDV po določbah ZDDV, v obravnavanem primeru AAA, Podružnica A. Davčni zavezanec AAA je vložil zahtevek za uveljavitev pravice do odbitka vstopnega DDV po določbah ZDDV. O tem zahtevku je tudi odločal prvostopni davčni organ, tožena stranka pa je z izpodbijano odločbo kot neutemeljeno zavrnila pritožbo istega davčnega zavezanca. Tožnik pa v obravnavanem postopku ni sodeloval kot stranka v postopku.

Po povedanem tožeča stranka nima aktivne legitimacije za vložitev tožbe, saj upravni akt, ki ga izpodbija, očitno ne posega v njeno pravico ali v njeno neposredno na zakon oprto korist. Sklicevanje tožnika na odškodninski zahtevek, ki ga je zoper njega vložil davčni zavezanec AAA, Podružnica A, pa po presoji sodišča tožniku ne daje položaja stranke po 18. členu ZUS.

Tako sodišče ugotavlja, da niso izpolnjene procesne predpostavke pri predhodnem preizkusu tožbe, zato je na podlagi 4. točke 1. odstavka 34. člena ZUS tožbo zavrglo.

Zadnja sprememba: 19.5.2008

VIR: http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3038