100si

Vpisano: 17.11.2008 13:21:47

Predlogi sprememb Navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008 (AJPES)

Na spletni strani AJPES-a so objavljeni Predlogi sprememb navodil o predložitvi letnih poročil za leto 2008. Morebitne pripombe jim lahko posredujete najkasneje do 28. 11. 2008 na elektronski naslov info@ajpes.si.

Bistvena novost je, da AJPES ukinja možnost predložitve letnih poročil na elektronskem mediju (disketa, CD, DVD). Poslovnim subjektom še vedno nudi možnost lokalnega vnosa podatkov in naknadnega uvoza le-teh v spletno aplikacijo, zato ohranja Excel preglednice za vnos podatkov iz letnih poročil (razen za pravne osebe javnega prava), ki jih objavi na spletnem portalu AJPES. Poslovni subjekti, ki ne razpolagajo z ustrezno računalniško opremo ali dostopom do interneta, imajo možnost neposrednega vnosa v spletno aplikacijo ali uvoza podatkov letnih poročil, pripravljenih iz Excelove preglednice, na sedežu pristojne izpostave AJPES.

Navodilo o spremembi in dopolnitvi navodila o predložitvi letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov posameznikov.pdf

Novosti predloga tega navodila sta:

1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poroči na poenotenih obrazcih gospodarskih družb, zadrug in samostojnih podjetnikov na elektronskem mediju;

2. dopolnitev oznak vrst statusnih sprememb z novo vrsto statusne spremembe - izčlenitev, zaradi 42. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B, Uradni list RS, št. 68/2008).

Navodilo o spremembi navodila o predložitvi letnih poročil društev

Novost predloga tega navodila je:

1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poroči na poenotenih obrazcih društev na elektronskem mediju.

Navodilo o spremembi navodila o predložitvi letnih poročil nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava

Novosti predloga tega navodila so:

1. ukinitev možnosti predložitve podatkov iz letnih poročil na poenotenih obrazcih nepridobitnih organizacij - pravnih oseb zasebnega prava:
1. na elektronskem mediju in
2. na papirju;

2. ukinitev možnosti predložitve izjave, pojasnil k izkazom in poslovnih poročil na papirju (predložitev je mogoča le v elektronski obliki, skupaj s poenotenimi obrazci);

3. ukinitev možnosti predložitve letnih poročil v neenotni obliki za zagotovitev javnosti na papirju (predložitev je mogoča le v elektronski obliki, v PDF datoteki).

Navodilo o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava

AJPES je v navodilu o predložitvi letnih poročil pravnih oseb javnega prava povzel dodatno obveznost upravljavcev sredstev sistema enotnega zakladniškega računa, da AJPES predložijo računovodsko poročilo v skladu s Pravilnikom o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS, št. 120/07). Upravljavci sredstev sistema enotnega zakladniškega računa države ali občine morajo voditi ločene poslovne knjige in izdelati ločeno računovodsko poročilo, ki ga predložijo AJPES in je sestavni del zaključnega računa proračuna države ali občine.

Več na spletni strani AJPES.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2982