100si

Vpisano: 17.10.2008 12:53:43

ZZZS omogoča izrednim študentom nemoteno posredovanje podatkov o njihovih obveznih zavarovanjih za nakup bonov za študentsko prehrano

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije usposobljen za sodobno elektronsko posredovanje podatkov o obveznih zavarovanjih izrednih študentov, ki so potrebni za nakup študentskih bonov pri Študentski organizaciji Slovenije, brez nepotrebnih administrativnih ovir

21. člen Pravilnika o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 70/2007 - v nadaljevanju: Pravilnik), ki ga je sprejelo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljevanju: MDDSZ) določa, da morajo zaradi ugotavljanja upravičenosti do subvencionirane študentske prehrane in za potrebe vodenja evidenc, izredni študenti izvajalcu ob prvem nakupu študentskih bonov v študijskem letu predložiti med drugim tudi izpis iz obveznih zavarovanj, ki ga pridobijo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS), izvajalec (v nadaljevanju: študentske organizacije) pa lahko tudi kadarkoli med študijskim letom določi, da mora študent predložiti izpis iz obveznih zavarovanj.

Da ne bi bilo potrebno izredne študente ob vpisu v študijsko leto in vsak mesec, ko študentske organizacije kontrolirajo ustreznost zavarovanja, ki je pogoj za upravičenost do subvencionirane študentske prehrane, osebno pošiljati na ZZZS po potrdilo oz. izpis iz obveznih zavarovanj ter zaradi znižanja stroškov in časa posredovanja podatkov ter zaradi zmanjšanja vrst pred okenci ZZZS, smo predstavniki ZZZS in MDDSZ sklenili Dogovor o računalniškem posredovanju teh podatkov.

6. člen Pravilnika določa, da si potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti v postopku pridobitve oziroma nakupa študentskih bonov, pridobijo študentske organizacije same. Tako MDDSZ redno vsak mesec, 3 delovne dni pred koncem meseca, pošlje vse EMŠO-je izrednih študentov, katerih imena pridobi od študentskih organizacij oz. univerz, na elektronski naslov ZZZS, ZZZS pa zadnji delovni dan v mesecu, po stanju na dan priprave podatkov, na elektronski naslov MDDSZ vrne podatke z namenom, da se izrednim študentom zagotovijo potrdila o obveznih zavarovanjih. MDDZS bi lahko prejemal podatke od ZZZS tudi večkrat mesečno ali tedensko, vendar MDDSZ ni izrazil potrebe po tako pogostem posredovanju podatkov.

Glede na to, da sta Študentska organizacija Slovenije (v nadaljevanju: ŠOS) in MDDSZ trdila, da mora ZZZS kljub sklenjenemu dogovoru o posredovanju podatkov in kljub 6. členu pravilnika, po katerem bi si morale študentske organizacije same pridobivati izpise iz uradnih evidenc, še vedno izdajati izpise iz obveznih zavarovanj, smo na ZZZS zaradi velike administrativne ovire, Ministrstvo za javno upravo zaprosili za mnenje o upravičenosti oz. smotrnosti takega ravnanja. Od Ministrstva za javno upravo pričakujemo, da bo omogočilo izrednim študentom pridobivanje potrdil o obveznih zavarovanjih brez nepotrebnih administrativnih ovir. Menimo namreč, da v teh primerih ŠOS in MDDSZ s svojim ravnanjem postavljata veliko administrativno oviro, saj kljub rednemu elektronskemu posredovanju podatkov upravljavca podatkov, torej ZZZS, še vedno zahtevajo osebno predložitev izpisa, kar ni sprejemljivo, saj menimo, da so podatki, ki jim jih pošiljamo prav tako verodostojni, kot sami izpisi, ki naj bi jih osebno pridobivali študenti in prinašali na ŠOS. V samo izmenjavo podatkov in pripravo programov je bilo vloženo veliko dela z namenom, da zavarovanim osebam prihranimo mnogo poti, zmanjšanja obsega dela referentov na okencih, ki se že tako preobremenjeni in skrajšanja vrst pred okenci, primarno pa seveda zadostiti pravnim predpisom, ki določajo, da si potrdila, izpiske in druge podatke o dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil, ki jih je potrebno priložiti v postopku pridobitve oziroma nakupa študentskih bonov, pridobijo študentske organizacije same.

Kljub vsemu je ZZZS vsaki zavarovani osebi dolžan izdati izpis iz uradne evidence, kar na ZZZS tudi nenehno zagotavljamo, čeprav je bil dogovor s Študentsko organizacijo Slovenije in MDDSZ drugačen.

Vir: ZZZS
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2908