100si

Vpisano: 26.9.2008 10:51:43

Javni razpis za dodelitev štipendij nadarjenim študentom za študijsko leto 2008/2009 v Mestni občini Koper

Predmet razpisa:

Predmet javnega razpisa je dodelitev štipendij nadarjenim študentom dodiplomskega in podiplomskega študija v študijskem letu 2008/2009, in sicer:

  • 2 štipendiji za študij v tujini;
  • 3 štipendije za študij v Republiki Sloveniji.

Vlagatelji:

Pravico do štipendije lahko uveljavljajo študenti dodiplomskega in podiplomskega študija, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da dosegajo najmanj prav dober učni uspeh v zadnjem šolskem letu oziroma povprečno oceno vseh opravljenih izpitov najmanj 8 v preteklem oziroma zadnjem študijskem letu;
  • da so vsestransko dejavni, se odlikujejo z visoko sposobnostjo in ustvarjalnostjo ter dosegajo vidne rezultate na izvenšolskih področjih;
  • da študentje ob vpisu v prvi letnik niso starejši od 21 let, študentje podiplomskega študija pa ne starejši od 28 let;
  • da so državljani Republike Slovenije;
  • da imajo najmanj tri leta stalno prebivališče v Mestni občini Koper;
  • da mesečni bruto dohodek na družinskega člana ne presega 80 % povprečne bruto plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem letu;
  • da niso v delovnem razmerju, ne prejemajo nadomestila za brezposelne pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje, ne opravljajo dejavnosti, nimajo statusa zasebnika ali samostojnega podjetnika in nimajo druge štipendije.

Rok za oddajo prijave:

Prijava na razpis mora biti oddana na obrazcu:''Vloga za dodelitev štipendije za študijsko leto 2008/2009''. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v vlogi.

Prijavitelji morajo prijavo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko najkasneje do ponedeljka, 13. oktobra 2008 na naslov Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, in sicer v času uradnih ur.

Dodatne informacije:

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Uradu za družbene dejavnosti in razvoj Mestne občine Koper, Mirjam Lemut telefon 05 66 46 239, e-mail mirjam.lemut@koper.si ali na spletni strani Mestne občine Koper.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2819