100si

Vpisano: 18.12.2008 16:25:48

Zmanjšanje osnove za dohodnino s prispevki za dokup pokojninske dobe za čas zakjučenega rednega študija

Opravilna številka: Sodba I Up 402/2002
Datum: 15.4.2005

JEDRO: Prispevek za dokup študija je prostovoljni in ne obvezni prispevek, zato ne zmanjšuje dohodninske osnove.

IZREK: Pritožba se zavrne in se potrdi izpodbijana sodba.

OBRAZLOŽITEV:

Sodišče prve stopnje je z izpodbijano sodbo na podlagi 1. odstavka 59. člena ZUS zavrnilo tožnikovo tožbo, vloženo proti odločbi tožene stranke z dne 15.12.1999, s katero je bila zavrnjena njegova pritožba vložena proti odločbi Davčnega urada L., Izpostave V.-R. z dne 16.10.1998. Z omenjeno odločbo mu pri odmeri dohodnine za leto 1997 letni znesek plače ni bil zmanjšan za znesek prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačan po 216. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ) v višini 1.295.192,00 SIT.

Sodišče prve stopnje se v izpodbijani sodbi strinja s presojo tožene stranke, da prispevki za dokup pokojninske dobe za čas zaključenega rednega šolanja na višji in visoki stopnji po 216. členu ZPIZ niso obvezni prispevki za socialno varnost, ki po 1. alinei 6. člena ZDoh zmanjšujejo letni znesek plače, nadomestila plače in povračila stroškov, prejetih v odmernem letu, ter navaja da bi jih tožnik lahko uveljavljal le kot zmanjšanje osnove po 4. točki 1. odstavka 9. člena omenjenega zakona, kot prispevke in premije, namenjene za povečanje zavarovančeve socialne varnosti. Zato je tožena stranka pravilno odločila, ko tožniku za v napovedi navedeni znesek prispevkov (1.295.192,00 SIT) višine letnega zneska plač ni zmanjšala.

Tožnik vlaga pritožbo zaradi bistvene kršitve določb postopka v upravnem sporu in zmotne uporabe materialnega prava. Ne strinja se z razlago sodišča prve stopnje oziroma tožene stranke, da prispevek v znesku 1.295.192,00 SIT, ki ga je vplačal po 216. členu ZPIZ za dokup pokojninske dobe, ne znižuje letnega zneska plače kot dohodninskega vira. Zmotnost takšnega stališča dokazuje s komentarji k posameznim določbam ZPIZ oziroma ZDoh ter članki, ki so bili objavljeni v Pravni praksi. Predlaga, da se njegovi pritožbi ugodi ter zadeva vrne v nov postopek.

Odgovori na pritožbo niso bili vloženi.

Pritožba ni utemeljena.

Po določbi 1. odstavka 6. člena ZDoh se lahko plača kot vir dohodnine zmanjša le do višine zneska prispevkov za socialno varnost (obveznih in z zakonom uvedenih posebnih prispevkov), ki so bili obračunani in plačani od tega vira. Vrsto in višino obveznih prispevkov, ki se plačujejo od plače, je za leto 1997 določal Zakon o prispevkih za socialno varnost (Uradni list RS, št. 5/96 in 34/96), roke in način njihovega plačila pa Zakon o davčnem postopku (Uradni list RS, št. 18/96).

Prispevki za dokup časa študija so se po 235. členu ZPIZ obračunavali od osnove, ki je bila enaka znesku povprečne mesečne plače posameznega zavarovanca v koledarskem letu pred vložitvijo zahteve po 216. členu istega zakona, povečane za procent porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je bila zahteva vložena. Pomeni, da osnova od katere so bili prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje obračunani in plačani, ni predstavljala vira dohodnine (letnega zneska plače), od katerega bi bilo potrebno obračunati in plačati dohodnino. Zato sporni prispevki ne morejo zmanjšati omenjenega vira oziroma osnove, ki se všteva v dohodnino. Da v primeru plačila prispevkov za dokup časa študija ne gre za obvezne, ampak za prostovoljne prispevke, je presodilo že vrhovno sodišče v zadevi, št. U 755/95 z dne 19.3.1997. Pritožbeni ugovor zmotne uporabe materialnega prava zato ni izkazan.

Tožnik v pritožbi ni obrazložil, v čem naj bi sodišče prve stopnje bistveno kršilo določbe postopka v upravnem sporu. Zato je pritožbeno sodišče po uradni dolžnosti izpodbijano sodbo preizkusilo v mejah 3. odstavka 72. člena ZUS. Ugotovilo je, da bistvene kršitve določb postopka, na katere mora paziti po uradni dolžnosti, niso podane.

Glede na navedeno je pritožbeno sodišče na podlagi 73. člena ZUS pritožbo kot neutemeljeno zavrnilo in potrdilo izpodbijano sodbo sodišča prve stopnje.

Zadnja sprememba: 13.5.2008

VIR: http://www.sodnapraksa.si
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2791