100si

Vpisano: 5.9.2008 15:00:58

Javni razpis za sofinanciranje ozaveščevalnih, promocijskih in izobraževalnih projektov za učinkovito rabo in obnovljive vire energije v letu 2009

Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je dodelitev sredstev za sofinanciranje projektov, ki po namenu in ciljih ustrezajo programskemu področju ozaveščevalne, promocijske in izobraževalne dejavnosti za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, ki se bodo izvajali v obdobju od 01.11.2008 do 31.10.2009 za leto 2009.

Sofinancirani bodo programi, ki s svojo vsebino zagotavljajo:

  • promoviranje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije v izobraževalnih programih, ki omogočajo boljše razumevanje teh vsebin ter vzpodbujajo privlačnejše metode učenja;
  • promocijske projekte, ki motivirajo lokalne skupnosti za uporabo lokalnih energetskih virov in za učinkovito rabo energije v javnih stavbah;
  • informiranje potencialnih investitorjev o naprednih energetskih tehnologijah za učinkovito rabo energije, kogeneracijo, izkoriščanje sončne energije, vetrne energije in drugih obnovljivih virov energije.
  • promoviranje učinkovite rabe energije v prometu.

Sofinancirani bodo projekti zajeti v naslednjih sklopih:

  • organiziranje prireditev (seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, učne ure, razstave, natečaji, ipd);
  • organiziranje skupinskih ogledov primerov dobre prakse;
  • izdajanje publikacij in promocijskih materialov (zgibanke, brošure, priročniki, učna gradiva, ipd).

Rok za oddajo vlog

Rok za oddajo vlog je 29. september 2008, do 15. ure na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije

Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega razpisa lahko vlagatelj dobi vsak delovnik med 9. in 12. uro pri Jožefu Pogačniku, tel.: 01/ 478 71 00 ter na spletni strani AURE

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2755