100si

Vpisano: 29.8.2008 11:28:12

Davčna obravnava oškodovancev v naravnih nesrečah

Ministrstvo za finance oziroma Davčna uprava RS je pripravila potrebna navodila in zagotovila enak pristop in obravnavo vseh davčnih zavezancev, ki so jih prizadele naravne nesreče. Generalni davčni urad je vsem davčnim uradom poslal enotna navodila, ki so pripravljena tako, da postopek za zavezanca kar se da poenostavljen. Navodila bodo davčni uradi uporabljali za vse naravne nesreče, ne glede na vrsto naravne nesreče in ne glede na datum nastanka nesreče. Osnova za ravnanje davčnega organa pa bodo seveda podatki, ki jih bo davčna uprava prejela od pristojnih organov, ki ugotavljajo višino nastale škode.

V nadaljevanju v obliki vprašanj in odgovorov predstavljamo ključne informacije v zvezi z davčno obravnavo prizadetih v naravnih nesrečah.


1. Kdo lahko vloži vlogo za odlog plačila davčnih obveznosti?

Vlogo lahko vložijo vsi davčni zavezanci, ki so jim naravne nesreče povzročile škodo, ki so jo prijavili oz. je bila ugotovljena s strani pristojnega organa.

Vlogo lahko poleg davčnih zavezancev - fizičnih oseb vložijo tudi davčni zavezanci - pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost.


2. Do kdaj je potrebno vložiti vlogo?

Vlogo naj zavezanci (oškodovanci), ki so utrpeli škodo v naravni nesreči v določenem mesecu vložijo na pristojnih davčnih uradih do zadnjega dne naslednjega meseca (t. j. npr. do 31. 8. 2008 za tiste, ki so utrpeli škodo v julijskih neurjih oziroma do 30. 9. 2008 za tiste, ki so utrpeli škodo v avgustovskih neurjih). Omenjeni rok je zgolj okviren, kar pomeni, da zamuda teh rokov za zavezance nima posledic v smislu, da po tem roku iz tega naslova ne bi mogli več uveljavljati pravic.


3. Ali je za vse oškodovance v naravnih nesrečah predvidena ista vloga?

Ne. Za oškodovance v naravnih nesrečah, ki so fizične osebe, je predvidena ena vloga, za oškodovance v naravnih nesrečah, ki so pravne osebe oz. fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, pa druga, saj veljavni predpisi razlikujejo med fizičnimi in pravnimi osebami.


4. Kje sta vlogi dostopni?

Obe vlogi, sta dostopni na davčnih uradih in izpostavah, objavljeni pa sta tudi na spletni strani DURS.


5. Ali sta vlogi brezplačni?

Da. Obe vlogi lahko zavezanci prejmejo brezplačno na kateremkoli davčnem uradu oziroma izpostavi. Prav tako si ju lahko brezplačno natisnejo s spletne strani DURS.


6. Na kakšen način moram vložiti vlogo?

Vlogo lahko zavezanci vložijo osebno na pristojnem davčnem uradu oziroma izpostavi ali pa jo pošljejo po pošti.


7. Ali lahko vložim vlogo tudi v primeru, če sem sicer bil oškodovan v naravni nesreči, vendar ne 13. in 14. julija 2008 oziroma 8., 15., 16. in 23. avgusta 2008?

Da. Vsak zavezanec, ki je utrpel škodo zaradi naravne nesreče lahko vloži takšno vlogo. Na tem mestu poudarjamo, da se na podlagi takšne vloge avtomatično odloži samo plačilo davkov, ki jim je rok plačila potekel v letu, v katerem je zavezanec (oškodovanec) v naravni nesreči utrpel škodo. Zavezancu se lahko avtomatično dovoli odlog plačila za pet mesecev od zadnjega dne meseca, v katerem je bila škoda povzročena oziroma do odločitve pristojnega organa o nastali škodi in oškodovancih, če bo ta odločitev sprejeta po tem.


8. Kaj lahko z vlogo pridobi davčni zavezanec – fizična oseba?

Sprva jim davčni organ dovoli avtomatičen odlog plačila davka, ki mu je rok plačila potekel v letu, v katerem je zavezanec (oškodovanec) v naravni nesreči utrpel škodo, kasneje, ko bo škoda ugotovljena s strani pristojnega organa, pa mu bo lahko ob izpolnjevanju določenih kriterijev ta davek odpisal oziroma delno odpisal. Če zavezanec po teh kriterijih ne bo izpolnjeval pogojev za odpis oziroma delni odpis, mu bo lahko po običajnem postopku omogočeno obročno plačilo oziroma podaljšanje odloga plačila davka.


9. Kaj lahko z omenjeno vlogo pridobijo davčni zavezanci – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost?

Sprva jim davčni organ dovoli avtomatičen odlog plačila davka, ki mu je rok plačila potekel v letu, v katerem je zavezanec (oškodovanec) v naravni nesreči utrpel škodo, kasneje pa mu bo lahko ob izpolnjevanju določenih kriterijev dovolil podaljšanje odloga plačila oziroma obročno plačilo davka.


10. Ali lahko davčni zavezanci – pravne osebe, samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, zaprosijo za odpis ali pa za delni odpis davčnih obveznosti?

Davčni organ omenjenim zavezancem davka, zaradi zakonskih omejitev oz. določb 102. člena Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2), ne more odpisati oziroma delno odpisati. Lahko jim omogoči le odlog oziroma obročno plačilo davka.


11. Do kdaj se avtomatično prizna odlog plačila davčnih obveznosti?

Davčni organ zavezancu avtomatično dovoli odlog plačila za pet mesecev od zadnjega dne meseca, v katerem je bila škoda povzročena oziroma do odločitve pristojnega organa o nastali škodi in oškodovancih, če bo ta odločitev sprejeta po tem.


12. Ali se mi za čas odloga zaračunajo zamudne obresti?

Za čas, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo davka, se za odloženi znesek davka (vključno z zamudnimi obrestmi), v skladu s 104. členom ZDavP-2, zaračunajo obresti po medbančni obrestni meri za ročnost enega leta, v višini, ki je veljala na dan izdaje začasne odločbe. Medbančne obresti so seveda nižje od zamudnih obresti.


13. Kaj v primeru, če je zavezanec za posamezen davek že vložil vlogo, kasneje (po dnevu vložitve vloge) pa mu bo odmerjen drugi davek?

V tem primeru mora tak zavezanec vložiti novo vlogo.


14. Za katere davke je možen odlog, odpis, delni odpis, ali obročno plačila davka?

Davčni organ lahko zavezancem – fizičnim osebam odloži plačilo vseh davčnih obveznosti, razen akontacij davka, ki jih v skladu z 101. členom ZDavP-2 ni mogoče odpisati, delno odpisati, odložiti plačilo oziroma dovoliti obročno plačevanje.

Pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost lahko davčni organ odloži plačilo vseh davčnih obveznosti, razen akontacij davka in davčnih odtegljajev, za katere v skladu s 102. členom ZDavP-2 ne more odobriti odloga oziroma obročnega plačila.


15. Na podlagi kakšnih kriterijev se bo zavezancem – fizičnim osebam dovolil odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno plačilo davčnih obveznosti?

Kriteriji za odpis oziroma delni odpis davka fizičnim osebam bodo določeni naknadno, vsekakor pa bo osnovni kriterij temeljil na odločitvi pristojnega organa o nastali škodi in oškodovancih. V primeru, da zavezanec po teh kriterijih ne bo izpolnjeval pogojev za odpis oziroma delni odpis davka, bo davčni organ po običajnem postopku odločal o obročnem plačilu oziroma morebitnem podaljšanju odloga plačila tega davka po 101. členu ZDavP-2 v povezavi z določbo 36. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.


16. Na podlagi kakšnih kriterijev se bo zavezancem – pravnim osebam, samostojnim podjetnikom posameznikom in posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, dovolilo podaljšanje odloga plačila oziroma obročno plačilo davka?

Natančnejši kriteriji, ki bodo prilagojeni odločanju o podaljšanju odloga plačila oziroma obročnem plačilu davka zavezancev, ki so utrpeli škodo v neurjih, bodo oblikovani naknadno, vsekakor pa bo osnovni kriterij (tako kot pri fizičnih osebah) temeljil na odločitvi pristojnega organa o nastali škodi in oškodovancih. V primeru, da zavezanec po teh kriterijih ne bo izpolnjeval pogojev za podaljšanje odloga oziroma obročno plačilo davka, bo davčni organ po običajnem postopku odločal o odlogu oziroma obročnem plačilu tega davka po 102. členu ZDavP-2 v povezavi z določbami 40. – 43. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.


17. Kakšno je ravnanje davčnega organa po prejemu vloge?

Po prejemu vloge bo davčni urad najprej ugotovil, ali se odlog za katerega prosi zavezanec, nanaša na davek, ki mu je rok plačila potekel v letu, v katerem je zavezanec (oškodovanec) v naravni nesreči utrpel škodo, ali na davek, ki mu je rok plačila potekel pred tem. Vložnika vloge bo davčni urad seznanil (če bo vlogo zavezanec vložil osebno), da bo avtomatično dovoljen odlog plačila davka, ki mu je rok plačila potekel v letu, v katerem je zavezanec (oškodovanec) v naravni nesreči utrpel škodo in da bo na podlagi individualne obravnave od primera do primera lahko dovoljen odlog plačila davka, ki mu je rok plačila potekel pred tem. Po potrebi bo davčni urad pomagal izpolniti vlogo, ki jo bo vložil prosilec.


18. Kakšen akt bo prejel zavezanec, ki je vložil vlogo?

Na podlagi prejete vloge bo davčni organ zavezancu izdal začasno odločbo o obravnavi vloge. Glavno odločbo bo izdal kasneje, ko bo odločal o odpisu, delnem odpisu oziroma obročnem plačilu davka (pri fizičnih osebah) oziroma ko bo odločal o podaljšanju odloga plačila oziroma obročnem plačilu davka (pri pravnih osebah, samostojnih podjetnikih posameznikih oziroma posameznikih, ki samostojno opravljajo dejavnost).


19. Kako se kmetom v primeru naravnih nesreč lahko zmanjšajo oziroma odpišejo prispevki za PIZ?

Kmetom in članom njihovih gospodarstev, ki so zavarovani na podlagi predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se zaradi zmanjšanja pridelave, ki je posledica naravnih nesreč ali drugih dogodkov, ki jih ni bilo mogoče preprečiti, zmanjšajo ali odpišejo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

V primeru elementarnih nesreč zavarovanec vloži posebno vlogo za odpis ali zmanjšanje v roku 15 dni od nastanka škode pri pristojni izpostavi DURS.

Odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete in člane njihovih gospodarstev ureja poseben zakon (Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane – ZPKZ).


20. Kje je dostopna Vloga za znižanje ali odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

Vloga je brezplačno dostopna na vseh davčnih uradih in izpostavah, objavljena pa je tudi na spletni strani DURS.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2709