100si

Vpisano: 25.3.2013 10:51:06

Javni razpis za sofinanciranje strokovnega sodelovanja tujih državljanov v Sloveniji v letu 2008/2009

Predmet javnega razpisa

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  strokovnega  oziroma  raziskovalnega  sodelovanja  tujih  gostujočih  doktorskih študentov ali doktorjev znanosti (v nadaljevanju: tujih raziskovalcev) za tri do dvanajstmesečno strokovno  oziroma  raziskovalno  sodelovanje  na  raziskovalnih  projektih  raziskovalnih  centrov  gospodarskih  družb  v  Republiki  Sloveniji. 

Vrednost javnega razpisa

Višina  sredstev  javnega  razpisa  znaša  100.000,00  EUR.  Višina  sofinanciranja  znaša  1.000,00  EUR  mesečno  za  posameznega tujega raziskovalca za vsak mesec trajanja strokovnega oziroma raziskovalnega sodelovanja v Republiki  Sloveniji, vendar skupno za največ dvanajst mesecev.

Pogoji javnega razpisa

Na javni razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, katerih raziskovalni centri so vpisani v register pri Javni agenciji  za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (v nadaljevanju: ARRS), za strokovnoa oziroma raziskovalno sodelovanje  tujega raziskovalca na projektu ali programu, ki ga je že potrdila in ga sofinancira ARRS. 

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati tuj raziskovalec, ki ga prijavi prijavitelj:

  • ima status podiplomskega študenta na tuji visokošolski  instituciji oziroma  ima dosežen naziv doktor znanosti na  področju, relevantnem za prijavljeno strokovno oziroma raziskovalno sodelovanje,
  • ni državljan Republike Slovenije,
  • ima stalno prebivališče izven Republike Slovenije. 

Dokumentacija

Prijava na razpis mora vsebovati v celoti  izpolnjeno prijavnico, žigosano  in podpisano s strani zakonitega zastopnika  prijavitelja. Prijave, ki ne bodo vložene na prijavnem obrazcu, bodo zavržene.

Prijavnici iz prejšnjega odstavka morajo biti predložena dokazila o izpolnjevanju pogojev: 

  • fotokopija veljavnega potnega lista prijavljenega tujega raziskovalca,
  • potrdilo  o  vpisu  tujega  raziskovalca  na  podiplomski  študij  na  tuji  visokošolski  instituciji  oziroma  potrdilo  pridobljenem doktorskem nazivu tujega raziskovalca, 
  • soglasje tujega raziskovalca, da ga prijavitelj prijavi za sofinanciranje. 

Dostopnost dokumentacije 

Razpisna dokumentacija skupaj z besedilom  javnega razpisa  je na voljo na spletni strani www.sklad‐kadri.si ter na naslovu  Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj kadrov  in štipendije na Vilharjevi 27 v  Ljubljani v času uradnih ur vsak delovni dan med 9. in 12. uro, v sredo tudi med 14. in 16. uro.  

Besedilo razpisa

Rok in način oddaje prijav

Prijave morajo  biti  predložene  Javnemu  skladu  Republike  Slovenije  za  razvoj  kadrov  in  štipendije  v  zaprti  kuverti,  vidno označene z napisom »Vloga na 57. javni razpis« in točnim naslovom prijavitelja na hrbtni strani.  

Rok za zbiranje prijav je določen kot odprti rok prijave in prične teči na dan objave javnega razpisa v Uradnem listu RS  in traja do vključno 31. avgusta 2009 oziroma do porabe sredstev.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2690