100si

Vpisano: 19.8.2008 11:09:22

Poziv k izstavitvi ponudb za prodajo izdelkov z blagovno in storitveno znamko »I feel Slovenia«

Predmet razpisa:

Predmet javnega zbiranja ponudb: izdelava prodajnih izdelkov z blagovno in storitveno znamko »I feel Slovenia« po specifikaciji STO, distribucija in prodaja izdelkov (v nadaljevanju: predmet vabila):

 • skodelice za čaj,
 • magneti,
 • zložljivi dežniki,
 • majice,
 • USB ključi.

Pogoji in način prijave:

Pogoji za sodelovanje:

K oddaji ponudbe so vabljene pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki (s.p.), ki imajo najmanj pet let registrirano kot glavno dejavnost trgovine ali posredovanja ali proizvodnje in ki vsaj eno izmed navedenih dejavnosti opravljajo najmanj pet let pred oddajo ponudbe za pridobitev predmeta vabila in niso v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave. Izbran bo ponudnik, ki bo na podlagi kriterijev dosegel največje število točk. Pogoj za izbor je predložitev ponudbe za celoten predmet tega javnega vabila. STO sklene pogodbo za trženje zgoraj navedenih izdelkov izključno z izbranim ponudnikom. Podrobnejši pogoji in kriteriji za izbor so del razpisne dokumentacije vabila k oddaji ponudb.

Kriteriji za izbiro ponudnika (kumulativno):

 • izdelan vzorec predmeta vabila v skladu s specifikacijami vsebovanimi v »Uradni spominki Slovenske turistične organizacije«,
 • čim višji znesek kot nadomestilo za uporabo znamke, ki ga ponudnik plača naročniku v izdelkih iz tega vabila enkrat letno,
 • čim večje število prodajnih mest po Sloveniji,
 • čim višjo povprečno provizijo, ki jo izbrani ponudnik izroči STO-ju od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine,
 • najbolje razpoznaven kotiček z oznako I feel Slovenia na prodajnih mestih.

Obveznosti ponudnika:

Vsak ponudnik mora k svoji ponudbi priložiti:
- po en izvod vsakega izdelka v vsaki barvi in kvaliteti v skladu z navodili z naslovom Uradni spominki Slovenske turistične organizacije – Specifikacije;
- skico ureditve prodajnega kotička,
- naslednje izjave (na ustreznih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije povabila):

 • prodajna mesta (kraj, število, naziv in naslov posameznega prodajnega mesta v njem),
 • število izdelkov, ki jih izbrani ponudnik brezplačno izroči STO-ju,
 • navedbo maloprodajnih cen, ki so lahko nižje ali enake od naslednjih določenih cen, ki že vključujejo davek na dodano vrednost: 13 EUR za skodelico, 15 EUR za zložljiv dežnik, 3 EUR za magnet, 13 EUR za USB ključ, 15 EUR za majico;
 • odstotek provizije od vsakega prodanega izdelka preko spletne trgovine, odstotek naj navede za vsak izdelek posebej,
 • da je samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba in ima kot glavno dejavnost registrirano dejavnost trgovine ali proizvodnje ali posredovanja najmanj 5 let do oddaje ponudbe,
 • da dejavnost trgovine ali proizvodnje ali posredovanja opravlja že najmanj 5 let do oddaje ponudbe za pridobitev predmeta vabila,
 • da ni v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,
 • da je v zadnjem letu imel najmanj 1,000.000 EUR prometa,
 • da soglaša, da naročnik vpogleda v vse evidence in podatke v zvezi s poslovanjem ponudnika,
 • da je prebral in razumel navodila za uporabo spletne trgovine in, da ima kader, ki je usposobljen za upravljanje z njo.

Način prijave:

Rok, do katerega morajo ponudbe prispeti na sedež naročnika: 1. 9. 2008 do 10. ure. Na ovojnico je treba napisati »Ponudba za izbor tržnika – ne odpiraj!«

Dodatne informacije:

Slovenska turistična organizacija, Dunajska c. 156, Ljubljana,
Kontaktna oseba: Marija Rožman, Tel: 58-91-853, E-mail: marija.rozman@slovenia.info.

Razpisna dokumentacija:

Dostop do razpisne dokumentacije tega poziva lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na spletni strani naročnika: www.slovenia.info, v rubriki poslovne strani, pod kategorijo trženjske priložnosti, pod alinejo javni razpisi in pozivi.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2654