100si

Vpisano: 18.8.2008 17:09:00

Delni odkup zavarovalne police in dodatna zavarovanja

Pojasnilo DURS, št. 4210-500/2007-3, 8. 7. 2008

Na vprašanji v zvezi z izvajanjem Zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05 – UPB1) odgovarjamo:

1. Davek od prometa zavarovalnih poslov v primeru prenehanja kritja za določen zavarovalni primer pred potekom 10 let

Davčni zavezanec navaja, da nekatere zavarovalne pogodbe življenjskega zavarovanja poleg kritja za primer smrti vključujejo tudi kritje za naslednje zavarovalne primere:

    a. nezgodna invalidnost zavarovanca – ob nastopu zavarovalnega primera zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovalno vsoto za nezgodno invalidnost, vsa zavarovalna kritja na podlagi zavarovalne pogodbe pa prenehajo;

    b. postavitev diagnoze določene nevarne bolezni (t.i. »kritične bolezni«) zavarovancu – ob nastopu zavarovalnega primera zavarovalnica izplača upravičencu dogovorjeno zavarovano vsoto za kritično bolezen, zavarovalno kritje za ta zavarovalni primer preneha, zavarovalna kritja za druge zavarovalne primere (npr. nezgodna invalidnost, smrt) pa ostanejo v veljavi.

Ali je ob izplačilu zavarovalne vsote za katerega od zgoraj opisanih zavarovalnih primerov zavarovalnica dolžna obračunati in plačati davek od prometa zavarovalnih poslov?

Če v primeru pod točko a zavarovalna kritja prenehajo pred potekom 10 let, je treba obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu.

Če v primeru pod točko b zavarovalno kritje za kritično bolezen preneha pred potekom 10 let, je treba obračunati in plačati davek od prometa zavarovalnih poslov od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu za kritično bolezen.

Zakon o davku od prometa zavarovalnih poslov – ZDPZP (Uradni list RS, št. 96/05 – UPB1) v 3. členu določa, da se davek od zavarovalnih poslov plačuje od opravljenih zavarovalnih poslov. Zavarovalni posli po tem zakonu so sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem oziroma življenjskem zavarovanju.

Po prvem odstavku 2. člena Zakona o zavarovalništvu – ZZavar (Uradni list RS, št. 109/06–UPB2) so zavarovalni posli po tem zakonu sklepanje in izvrševanje pogodb o premoženjskem in življenjskem zavarovanju ali pozavarovanju, razen obveznih socialnih zavarovanj. Zavarovanja so sestavni element zavarovalnih poslov in se po drugem odstavku 2. člena tega zakona razvrščajo glede na glavne nevarnosti, ki jih krijejo, v različne zavarovalne vrste. Zavarovalne vrste se po četrtem odstavku 2. člena tega zakona združujejo v zavarovalne skupine, to pa sta skupini življenjskih in premoženjskih zavarovanj.

V trinajstem odstavku 14. člena ZZavar je določeno, da lahko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj, k življenjskim zavarovanjem sklepa tudi dodatna zavarovanja. Dodatna zavarovanja, ki jih sklepa zavarovalnica, ki opravlja posle v zavarovalni skupini življenjskih zavarovanj, obsegajo različne oblike zavarovanj, vendar le, če so te oblike zavarovanj sklenjene kot dodatna zavarovanja k življenjskemu zavarovanju.

Ne glede na to, da gre v zadevnem primeru za eno zavarovalno pogodbo za življenjsko zavarovanje, znotraj katere je sklenjenih več dodatnih zavarovanj, je potrebno dodatna zavarovanja obravnavati ločeno, saj predstavljajo posamičen zavarovalni posel, od katerega se plačuje davek v skladu s 3. členom ZDPZP.

V skladu s 6. členom ZDPZP je osnova za obračun davka od zavarovalnih poslov premija oziroma prispevek, ki se plačuje na podlagi sklenjene zavarovalne pogodbe. Ta določba ureja osnovo za obračun davka od zavarovalnih poslov, zato je to določbo v okviru več zavarovanj (dodatnih) lahko razumeti, da se določa za vsak posamičen zavarovalni posel. Posamični zavarovalni posli pa so lahko sklenjeni znotraj ene same zavarovalne pogodbe.

ZDPZP v 2. točki prvega odstavka 8. člena določa, da se davka od zavarovalnih poslov ne plačuje od premoženjskih (nezgodnih in zdravstvenih) in življenjskih zavarovanj, pri katerih zavarovalno razmerje ni krajše od dobe 10 let.

V skladu z 11. členom ZDPZP mora davčni zavezanec, če zavarovalna pogodba za zavarovanja iz 2. točke prvega odstavka 8. člena tega zakona preneha pred potekom 10 let, obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov (razen v primeru izrednega prenehanja zavarovalne pogodbe zaradi smrti zavarovanca). Davek se odmeri od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu, in sicer v 15 dneh po poteku meseca, v katerem je zavarovanje prenehalo.

Če torej po izplačilu dogovorjene zavarovalne vsote za posamičen zavarovalni posel zavarovalna kritja za vse zavarovalne posle na podlagi iste zavarovalne pogodbe prenehajo pred potekom 10 let, je treba obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu.

Če pa po izplačilu dogovorjene zavarovalne vsote zavarovalno kritje za posamičen zavarovalni posel preneha pred potekom 10 let, zavarovalna kritja za ostale zavarovalne posle na podlagi iste zavarovalne pogodbe pa ostanejo v veljavi, je treba obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu za ta zavarovalni posel, ne pa tudi za ostale zavarovalne posle, za katere zavarovalno kritje še traja.

2. Delni odkup zavarovalne police

Ali je zavarovalnica dolžna v primeru delnega odkupa zavarovalne police oziroma izplačila dela odkupne vrednosti police, ki ga ni potrebno vračati, pred potekom 10 let, pri čemer zavarovalna pogodba ne preneha, obračunati in plačati davek od prometa zavarovalnih poslov?

Pri delnem odkupu police življenjskega zavarovanja pred potekom 10 let od sklenitve pogodbe o življenjskem zavarovanju je treba obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov, in sicer od vsote, ki se izplača zavarovancu ali zavarovalcu.

ZDPZP v svojih določbah ne ureja odkupa zavarovalne police, temveč le prekinitev zavarovalne pogodbe. Odkup prav tako ni opredeljen v ZZavar.

Odkup ureja Obligacijski zakonik – OZ (Uradni list RS, št. 97/07 – UPB1) v 978. členu, in sicer lahko zavarovalec ali zavarovana oseba, kadar je pogodba o življenjskem zavarovanju sklenjena za vse življenje zavarovalca ali zavarovane osebe, zahteva izplačilo odkupne vrednosti police, če so bile do tedaj plačane vsaj tri letne premije. Odkup zavarovalne police predstavlja prekinitev zavarovanja, saj pravice in obveznosti iz pogodbenega razmerja ugasnejo. OZ delnega odkupa ne opredeljuje.

Pri celotnem odkupu zavarovalna pogodba preneha, medtem ko pri delnem odkupu zavarovalnica razpolaga še z določenim preostankom zavarovalčevih premij, zato ima zavarovalnica v primeru nastanka zavarovalnega primera še vedno obveznost izplačila določenega privarčevanega dela zavarovalcu. Pri delnem odkupu torej še vedno obstaja obveznost zavarovalnice in pravica zavarovalca.

Pri delnem odkupu sicer ne gre za prenehanje zavarovalne pogodbe v celoti, gre pa za prenehanje v delu, na katerega se nanašajo izplačani zneski. Pri delnem odkupu zavarovalne police pred potekom 10 let od sklenitve zavarovalne pogodbe je tako treba od izplačane vsote obračunati in plačati davek od zavarovalnih poslov.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2645