100si

Vpisano: 24.12.2002

Računovodja.com

Spremembe Zakona o davku od dobička pravnih oseb

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 108 z dne 12.12.2002, je bil objavljen zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb (ZDDPO-C), ki je začel veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 1. januarja 2003.

Spremembe in dopolnitve po ZDDPO-C se nanašajo na naslednje določbe zakona o davku od dobička pravnih oseb:

K 12. členu - Po že uveljavljenem splošnem načelu se med odhodke davčnega zavezanca vštevajo samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti ali posledica opravljanja dejavnosti, oziroma samo tisti odhodki, ki so neposreden pogoj za ustvarjanje prihodkov. V zvezi z odločbo Ustavnega sodišča (Ur. l. RS, št. 50/02) je z novim drugim odstavkom tega člena podana zakonska podlaga za določitev podrobnejših okvirov za razmejitev med odhodki, ki se priznajo oziroma ne priznajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove. Kot temeljni kriteriji za razmejitev odhodkov, ki jih bo sicer natančneje določil minister za finance v podzakonskem aktu, se upoštevajo ekonomska upravičenost zaradi pridobivanja dobička, povezanost z obdavčenimi prihodki, poslovna potrebnost, značaj privatnosti ter skladnost z običajno poslovno prakso.

K 17. členu - Spremenjene (znižane) so najvišje dovoljene letne stopnje amortizacije kot zgornje meje, do katere se amortizacija prizna kot odhodek, zmanjšano pa je tudi število skupin za razvrščanje osnovnih sredstev. Pri tem je potrebno upoštevati, da se v skladu s prehodno določbo davčnemu zavezancu, ki je pričel sredstva amortizirati pred dnevom začetka uporabe ZDDPO-C, kot odhodek prizna amortizacija teh sredstev do dokončne amortizacije po do tedaj veljavnih stopnjah iz 17. člena zakona.

K 21. členu - Glede na odločbo Ustavnega sodišča (Uradni list RS, št. 82/97) je opredeljena zakonska podlaga za določanje višine povračil stroškov, do katere se priznajo kot odhodek pri ugotavljanju davčne osnove, tako da se pri tem upošteva raven posameznih navedenih pravic delavcev, kot jo določa zakon in splošni kolektivni pogodbi.

K 23. členu - Priznavanje stroškov v davčnem obračunu na račun dolgoročnih rezervacij stroškov (razen dolgoročnih rezervacij iz naslova dotacij iz proračunov za osnovna sredstva) se zmanjšuje iz dosedanjih 70 % na 50 % teh stroškov.

K 39. in 40. členu - Davčna olajšava za investicije je v splošnem znižana od dosedanjih 40 % na 20 %, izjema so investicije v opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva, za katere se prizna dodatna davčna olajšava v višini 20 % investiranega zneska (in s tem ohranja dosedanja 40 % olajšava iz tega naslova). V obeh primerih se davčna olajšava po novem prizna le ob pogoju, če gre za investicije v Republiki Sloveniji. Glede pogojev, na katere je vezano uveljavljanje investicijske davčne olajšave, je potrebno posebej opozoriti na dodatno zahtevo v zvezi z ohranjanjem sredstev pri davčnem zavezancu v obdobju treh let po uveljavitvi davčne olajšave (obveznost povečanja davčne osnove je po novem določena tudi za primer predčasnega prenosa sredstev izven Republike Slovenije), ter na skrajšanje obdobja, za katero velja prepoved razporejanja dobička za udeležbo v dobičku (s petih na tri leta). Na podlagi prehodne določbe pa davčnemu zavezancu, ki mu na dan začetka uporabe ZDDPO-C še tečejo roki po 39. in 40. členu, ti roki tečejo do poteka.

V zvezi z navedenimi spremembami 39. in 40. člena ZDDPO je treba upoštevati posebnosti, ki veljajo za prehodno obdobje (posebej za leto 2003 in posebej za leto 2004). Za leto 2003 se tako davčnemu zavezancu prizna davčna olajšava v višini 30 % investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstva (razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove, če gre za investicije v Republiki Sloveniji (za leto 2004 se navedeni odstotek zniža na 25 %), in dodatna davčna olajšava (razen v osebna motorna vozila) v višini 10 % investiranega zneska v opremo, razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme, in neopredmetena dolgoročna sredstva v Republiki Sloveniji (za leto 2004 se navedeni odstotek zviša na 15 %).

K 41. členu - Tudi olajšavo za investicijske rezerve je po novem možno uveljavljati le z namenom investiranja v Republiki Sloveniji, ob dodatni zahtevi po vodenju in zagotavljanju evidenc o oblikovanju in porabi investicijske rezerve po posameznih namenih oblikovanja ter o stanju investicije. Obdobje, za katerega se prizna navedena davčna olajšava in na katerega je vezana obveznost povečanja davčne osnove v primeru neizpolnitve pogojev, je skrajšano iz štirih na dve leti, s tem, da za zavezance, ki jim na dan začetka uporabe tega zakona še tečejo roki po dosedanji določbi 41. člena, ti roki tečejo do poteka.
Vir: DURS , objava za javnost 23.12.2002


Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=26