100si

Vpisano: 21.10.2008 12:08:08

Koledar obveznosti poročanja in plačevanja za poslovne subjekte - julij 2008

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

PRAVNE OSEBE

domačega prava (rezidenti), PRAVNE OSEBE tujega prava in DRUŽBE oz. ZDRUŽENJA po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji

PLAČILO:

10.7.

Tudi trimesečni zavezanci

(Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec).

Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

eDavki

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

 

FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost

PLAČILO:

10.7.

Tudi trimesečni zavezanci

DURS-u

eDavki

Plačilo akontacije davka v mesečnem ali trimesečnem obroku.

Obroki dospejo v plačilo na zadnji dan obdobja, na katerega se nanašajo in morajo biti plačani v desetih dneh po dospelosti.

 

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

10.7. za obd. apr.do jun

Do 10. v mesecu za pretekle 3 mesece.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obrazec o podatkih o doseženih prihodkih iz naslova osebnega dopolnilnega dela

 

LASTNIKI zasebnih podjetij, ki NIMAJO plače, ki izračunavajo obvezne prispevke za socialno varnost, določene z zakoni, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in družinske prejemke in zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

15.7.

(Do 15. v mesecu za pretekli mesec)

PLAČILO:

15.7.

(Do 15. v mesecu za pretekli mesec)

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače.

 

ZASEBNIK, ki izračunava obvezne prispevke za soc. varnost

PREDLOŽITEV:

15.7.

Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec

PLAČILO:

15.7.

Najpozneje do 15. v mesecu za pretekli mesec

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike

 

GOSPODARSKI SUBJEKT[1], ki:

- trguje z blagom z gospodarskimi subjekti v drugih državah članicah EU,

- skupna vrednost njegovih odprem/prejemkov blaga v/iz države članice EU je v letu 2007 presegla prag 200.000 EUR za odpreme blaga oz. 85.000 EUR za prejeme blaga[2],[3]

PREDLOŽITEV:

15.7.

(Do 15. v mesecu za pretekli mesec)

Carinski urad Nova Gorica
Oddelek za Intrastat
Mednarodni prehod 2 b, Vrtojba
SI-5290 Šempeter pri Gorici
SLOVENIJA

Povezava

INTRASTAT

Statistika blagovne menjave med državami članicami EU

 

DAVČNI ZAVEZANCI, ki ugotavljajo davčno osnovo od dohodka, doseženega z opravljanjem dejavnosti z upoštevanjem normiranih odhodkov, kadar je dohodek izplačan od osebe, ki ni plačnik davka v RS.

PREDLOŽITEV:

15.7. za obdobje apr. do jun.

Do 15. v mesecu za prihodke, dosežene v preteklem trimesečju (npr. jan-mar: 15.4.)

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti (ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov) za obdobje od… do…

Zavezanec nerezident mora priložiti potrdilo o rezidentstvu, ki ga izda pristojni organ druge države pogodbenice (v smislu pogodbe o izogibanju dvojnega obdavčenja dohodkov)

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka

Slovenije

PREDLOŽITEV:

18.7. za junij

(Do 20. v mesecu

za pretekli mesec)

Banki

Slovenije

Obrazec BST

Obrazec BST

Poročilo o storitveni menjavi in delu blagovne menjave, ter o tekočih/kapitalskih transferih z nerezidenti

 

PRAVNA OSEBA,

ki ima račun v tujini ali

kontokorent[4] vzpostavljen

z nerezidentom

PREDLOŽITEV:

18.7. za junij

(Do 20. v mesecu

za pretekli mesec)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec C

Poročilo računa v

tujini in kontokorentih

 

VSI IZPLAČEVALCI, ki

plačujejo dohodek iz

delovnega razmerja.

PREDLOŽITEV:

18.7.

(Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu.)

PLAČILO:

18.7.

(Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu)

DURS-u

eDavki

REK-1

iREK

Obrazec REK-1

Obračun davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja

Obrazec iREK

 

PRAVNE in FIZIČNE osebe, ki izplačujejo plače in so po posebnih zakonih zavezanci za plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, za porodniško varstvo in za zaposlovanje.

PREDLOŽITEV:

18.7.

(Na dan izplačila dohodkov, a najkasneje do 18. v mesecu)

PLAČILO:

25.7.

(Najkasneje 6 dni po izplačilu plač.)

Op.: Pred ugotovitvijo dobička.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obrazec za obračun davka na izplačane plače

Tudi v prilogi REK-1

 

PRAVNA OSEBA,

ki posluje s tujino in

jo določi Banka Slovenije

PREDLOŽITEV:

31.7. za junij

(Do zadnjega v mesecu za pretekli mesec)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SKV

Poročilo o kratkoročnih terjatvah in obveznostih iz poslovanja z >nerezidenti

 

PRAVNE OSEBE in SAMOSTOJNI

PODJETNIKI ter:

- investicijske družbe in vzajemni skladi, ki so v poročevalskem obdobju lastniki deleža v kapitalu ali delnic pravnih oseb v tujini,

- vlagatelji v investicijske sklade v tujini,

- ustanovitelji podružnice v tujini (ki opravlja pridobitno dejavnost) oz. posedujejo nepremičnino v tujini.

Poročanje ni potrebno.[5]

PREDLOŽITEV:

31.7. za junij

(Mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij))

(Letno - do 20. 4. za preteklo leto)

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN11, SN44

Poročilo o kapitalskih

naložbah rezidentov

v tujini

 

REZIDENTI, v katerih so v poročevalskem obdobju nerezidenti (pravne in fizične osebe) lastniki deleža v kapitalu ali delnic ali ustanovitelji podružnice (ki opravlja pridobitno dejavnost), (so) ustanovitelji zavoda ali fundacije na ozemlji RS ali lastniki investicijskih kuponov oz. delnic investicijske družbe.

Poročanje ni potrebno.[6]

PREDLOŽITEV:

31.7. za junij

Mesečno - do zadnjega v mesecu za pretekli mesec (v primeru transakcij)

Letno - do 20. 4. za preteklo leto

Banki

Slovenije

Obrazec

Obrazec SN22, SN55

Poročilo o kapitalskih naložbah nerezidentov v Sloveniji

 

PRAVNE OSEBE

(razen druge finančne institucije) in

SAMOSTOJNI PODJETNIKI, ki imajo začetno in/ali končno stanje terjatev v poročevalskem mesecu enako ali višje od protivrednosti 100.000 EUR

PREDLOŽITEV:

31.7. za junij

(Do zadnjega v mesecu za pretekli mesec)

Banki

Slovenije

Obrazec DVP

Obrazec DVP[7]

Poročilo o kupljenih/prodanih tujih dolžniških VP[8] mimo domačih posrednikov

 

DAVČNI ZAVEZANEC, identificiran za namene DDV.

PREDLOŽITEV:

31.7. za junij

TUDI TRIMESEČNI ZAVEZANCI

(Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja,

ne glede na to, ali izkazuje davčno obveznost v mesečnem ali trimesečnem obračunu DDV)

PLAČILO:

31.7. za junij

TUDI TRIMESEČNI ZAVEZANCI

(Do zadnjega delovnega dne naslednjega meseca po poteku davčnega obdobja)

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-O

Obrazec DDV-O

Obračun davka na dodano vrednost

Podatke o popravkih obračunanega DDV in odbitka DDV v primerih, ki so določenih v Pravilniku o izvajanju ZDDV.

Priloga A k obrazcu DDV-O (preložijo samo zavezanci, ki uporabljajo posebno ureditev po plačani realizaciji)

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA

PREDLOŽITEV:

31.7.

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1A

Izplačilo akontacij plač za mesec

Podatki o izplačanih plačah zaposlenih, za katere ne veljajo določila KP, in o najvišji plači

 

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

31.7.

Ob vsakokratnem izplačilu plač, najpozneje do zadnjega v mesecu

AJPES-u

Obrazec

Obrazec 1-ZAP/M

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri pravnih osebah

 

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA,

PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

31.7.

(Ob vsakokratnem izplačilu regresa za letni dopust)

AJPES-u

Obrazec

Obrazec – izplačilo regresa za letni dopust

Izplačilo regresa za letni dopust

 

OSTALE OBVEZNOSTI POROČANJA IN PLAČEVANJA V JULIJU 2008 ZA POSLOVNE SUBJEKTE

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

DAVČNI ZAVEZANEC, ki v Sloveniji nima sedeža svoje dejavnosti, niti stalne poslovne enote, iz katere se opravljajo poslovne transakcije, niti stalnega ali običajnega prebivališča, in ima ob pogojih, določenih z ZDDV.

PREDLOŽITEV:

(Najpozneje 6 mesecev po poteku koledarskega leta, v katerem je bil DDV obračunan)

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-VP

Priloga VP

Zahtevek za vračilo DDV davčnemu zavezancu, ki nima sedeža v Sloveniji.

 

PRAVNA OSEBA,

in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco.

PREDLOŽITEV:

8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco

ALI

PREDLOŽITEV:

8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

OSEBA, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v RS ter združenje oseb po tujem pravu, ki so brez pravne osebnosti.

PREDLOŽITEV:

Pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju RS.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej

OSEBA, ki je

že vpisana v

davčni register.

PREDLOŽITEV:

15 dni po nastanku spremembe razen, če DURS pridobi spremembe po uradni dolžnosti na podlagi podatkov iz drugih registrov in evidenc.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obrazec DR-04

Prijava za vpis pravne osebe v davčni register

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

PRAVNE OSEBE domačega prava (rezidenti), PRAVNE OSEBE tujega prava in DRUŽBE oz. ZDRUŽENJA po tujem pravu, vključno z družbo civilnega prava, ki je brez pravne osebnosti in ni zavezanec za dohodnino – nerezidenti za dejavnost oz. posle v poslovni enoti oz. preko poslovne enote v Sloveniji

PREDLOŽITEV:

Do 31.3. tekočega leta

za preteklo

leto

Op.: Če se poslovno leto razlikuje od koledarskega je potrebno obrazec oddati najpozneje v treh mesecih od začetka poslovnega leta

PLAČILO:

Akontacije se plačujejo mesečno ali trimesečno in sicer do 10. v mesecu za pretekli mesec.

Op. Do 10.4. je potrebno doplačati morebitno davčno obveznost.

DURS-u

eDavki

Obrazec DDPO

Priloge k obračunu davka od dohodkov pravnih oseb

Vse priloge, ki so sestavni del davčnega obračuna objavljene v Pravilniku o davčnem obračunu (Ur.l.RS, št.46/07).

PRAVNA OSEBA, plačnik davka

PREDLOŽITEV:

Najpozneje na dan plačila dohodkov

DURS-u

eDavki

Obrazec ODO-1

Obračun davčnih odtegljajev po 374. členu Zakona o davčnem postopku od plačil dohodkov rezidentov in nerezidentov po 70. členu Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb v povezavi z 260. členom Zakona o davčnem postopku

 

OSEBA, ki ni identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice[9].

PREDLOŽITEV:

15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-NPS-P1

Obrazec DDV-

NPS-P1

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice (v 3 izvodih)

 

OSEBA, ki je identificirana za namene DDV in pridobi novo prevozno sredstvo iz druge države članice in ni namenjeno nadaljnji prodaji[10].

PREDLOŽITEV:

15 dni od dneva pridobitve novega prevoznega sredstva

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-NPS-P2

Obrazec DDV-

NPS-P2

Prijava pridobitve novega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni zavezanec, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo) (v 3 izvodih)

 

DAVČNI ZAVEZANEC,

ki dobavi novo prevozno sredstvo v drugo državo članico katerikoli osebi, ki ni identificirana za namene DDV.

OSEBA, ki priložnostno dobavi novo prevozno sredstvo, ki ga kupcu odpošlje ali odpelje prodajalec ali kupec ali druga oseba za njun račun na ozemlje Skupnosti.

PREDLOŽITEV:

8 dni od opravljene dobave

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-NPS-D1

Obrazec DDV-

NPS-D1

Prijava dobave novega prevoznega sredstva iz Slovenije v drugo državo članico.

 

DAVČNI ZAVEZANEC,

identificiran za namene DDV, ki dobavlja blago pod pogoji iz 1. in 4. točke 46. čl. ZDDV ali v skladu s 4. odstavkom 23. čl. ZDDV

PREDLOŽITEV:

Do 10. dne drugega meseca, ki sledi koledarskemu trimesečju

DURS-u

eDavki

Obrazec RP-O

Obrazec RP-O

Rekapitulacijsko

poročilo

 

PRAVNA in

FIZIČNA OSEBA

PREDLOŽITEV:

Najpozneje v mesecu, v katerem je verjetno, da bo vrednost obdavčljivega prometa presegla predpisani

znesek 25.000 EUR.

ALI

S prvimi vidnimi aktivnostmi, ki so usmerjene na opravljanje dejavnosti.

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-P2

Obrazec DDV-P2

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti ipd.

DAVČNI ZAVEZANEC,

ki nima sedeža v Sloveniji in bo opravil obdavčeno dobavo blaga oz. storitev.

PREDLOŽITEV:

Najpozneje 15 dni pred obdavčeno dobavo.

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-P3

Obrazec DDV-P3

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV

Potrdilo pristojnega organa države, kjer ima sedež, da je dolžan obračunavati DDV v tej državi ali izpis iz sodnega (ali drugega registra), ki dokazuje, da opravlja dejavnost v države, v kateri ima sedež.

Predpogodbo ali pogodbo ali drugo dokazilo, iz katerega je razvidno, da namerava opravljati dejavnost v Sloveniji.

OSEBA,

identificirana za DDV v Sloveniji, ki pridobi rabljeno prevozno sredstvo od prodajalca, ki je identificiran za DDV v drugi državi članici.

PREDLOŽITEV:

Ob pridobitvi

DURS-u

eDavki

Obrazec DDV-RPS

Obrazec DDV-

RPS

Prijava pridobitve rabljenega prevoznega sredstva iz druge države članice, ki jo opravi oseba, identificirana za namene DDV v Sloveniji (ni nabavljeno za nadaljnjo prodajo)

 

PRAVNE OSEBE, ZDRUŽENJE OSEB, ki so brez pravne osebnosti in FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo dejavnost ...

PREDLOŽITEV:

SAMO ŠE ZA LETO 2008

Do 31. 1. 2009 tekočega leta za preteklo leto.[11]

DURS-u

eDavki

in

ZAVEZANCEM ZA DOHODNINO

Program

Program za vnos podatkov je na spletnih straneh DURS

 

PRAVNE in FIZIČNE OSEBE,

ki izplačujejo prejemke, obdavčene po ZPDDP.

PREDLOŽITEV:

Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov.

PLAČILO:

Najpozneje na dan izplačila z ZPDDP določenih prejemkov

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obračun posebnega davka na določene prejemke

Tudi v prilogi REK 2

 

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo tudi, če je davčni odtegljaj nič.

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodkov

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

eDavki

REK-1a

Obrazec REK-1a

Obračun davčnih odtegljajev od plačil vajencem, dijakom in študentom za obvezno praktično delo.

iREK

Individualni REK

 

VSI PLAČNIKI DAVKA, ki izplačujejo dohodke, ki ne sodijo med dohodke iz delovnega razmerja

PREDLOŽITEV:

Na dan izplačila dohodkov

PLAČILO:

Na dan izplačila dohodkov

DURS-u

eDavki

REK-2

Obrazec REK-2

Obračun davčnih odtegljajev od dohodkov po ZDoh-2, ki niso dohodki iz delovnega razmerja.

iREK

Individualni REK

 

Priglasitev opravita oseba, ki preneha opravljati dejavnost, in novi zasebnik oziroma pravna oseba, v katero so vložena sredstva.

PREDLOŽITEV:

Do roka za predložitev davčnega obračuna zavezanca, ki je prenehal opravljati dejavnost.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Priglasitev davčne obravnave ob prenehanju opravljanja dejavnosti in nadaljevanje po drugi osebi.

Ob prenehanju dejavnosti in nadaljevanju po drugi osebi:

- bilanco stanja na dan prenehanja dejavnosti (vrednost prenesenih sredstev)

SAMOSTOJNI PODJETNIK POSAMEZNIK in DRUGA FIZIČNA OSEBA, ki opravlja dejavnost.

PREDLOŽITEV:

8 dni po vpisu v sodni register, Poslovni register Slovenije ali drug register oz. evidenco

ALI

8 dni po začetku opravljanja dejavnosti

DURS-u

eDavki

ali

na vstopni točki

VEM

Obrazec DR-03

Obrazec DR-03

Prijava za vpis dejavnosti fizične osebe v davčni register.

Vsa dokazila, ki potrjujejo resničnost navedb v njej.

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je vpisan v razvid:

- samostojni kulturni delavec,

- samostojni novinar.

PREDLOŽITEV:

Kadarkoli v davčnem letu.

Op.: Enako velja za preklic

DURS-u

eDavki

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

Preklic

Obvestilo o preklicu uveljavljanja posebne osebne olajšave za samozaposlene v kulturi in samostojne novinarje.

 

DAVČNI ZAVEZANEC, ki izpolnjuje pogoje:

- ne obstaja obveznost vodenja poslovnih knjig in evidenc po drugih predpisih (ne davčnih),

- njegovi prihodki iz dejavnosti v zadnjih zaporednih 12 mesecih, vključno z oktobrom tekočega leta ne presegajo 42.000 EUR,

- ne zaposluje delavcev.

PREDLOŽITEV:

V novembru tekočega leta za naslednje leto.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Zahtevek za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov.

 

POSAMEZNIK, ki želi opravljati osebno dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

Pred pričetkom opravljanja dela

UE

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

 

POSAMEZNIK, ki opravlja dopolnilno delo

PREDLOŽITEV:

8 dni od spremembe ali prenehanja

UE

Obrazec

Priglasitev opravljanja osebnega dopolnilnega dela

 

GOSPODARSKE DRUŽBE

PREDLOŽITEV:

3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana in konsolidirana letna poročila[12]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

 

ZADRUGE

PREDLOŽITEV:

8 mesecev po koncu poslovnega leta[13]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

 

SAMOSTOJNI PODJETNIKI

PREDLOŽITEV:

3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.)

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

 

PRAVNE OSEBE

JAVNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

Do konca meseca februarja

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

 

NEPRIDOBITNE ORGANIZACIJE – PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA

PREDLOŽITEV:

Do konca meseca februarja

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

 

DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

3 mesece po koncu poslovnega leta (31.3.) oz. 8 mesecev po koncu poslovnega leta za revidirana letna poročila[14]

AJPES-u

Obrazci

Letna poročila

(Bilanca stanja, Izkaz poslovnega izida ...)

 

S11 – NEFINANČNE GOSPODARSKE DRUŽBE, katerih vrednost aktive je bila ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poročajo podatki, večja od 834.585 EUR

S12 – FINANČNE DRUŽBE

S13 – INSTITUCIONALNE ENOTE CENTRALNE IN LOKALNE RAVNI DRŽAVE, če imajo aktivo ob koncu koledarskega leta, pred obdobjem za katero se poroča večjo od 8.345.852 EUR

PREDLOŽITEV:

Do 10.5. za 1. četrtletje.

Do 10.8. za 2. četrtletje.

Do 10.11. za 3. četrtletje.

Do 10.2. za 4. četrtletje.

AJPES-u

Program

Statistika finančnih računov

 

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA

PREDLOŽITEV:

Najkasneje do konca novembra (enkrat letno)

AJPES-u

Obrazec

Obrazec ZAP/STRU/L

Zaposlene osebe po višini bruto plače

 

PRAVNE OSEBE JAVNEGA SEKTORJA, PRAVNE OSEBE ZASEBNEGA PRAVA, DRUŠTVA, SAMOSTOJNI PODJETNIKI in druge FIZIČNE OSEBE, ki opravljajo registrirano dejavnost

PREDLOŽITEV:

16.4.-15.5. 2007

AJPES-u

Obrazec

Obrazec ZAP-SP/4L

Anketa o strukturi plače

 

DELODAJALCI[15]

PREDLOŽITEV:

V 8 dneh po nastanku potrebe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o potrebi po sklenitvi pogodbe

 

DELODAJALCI[16]

PREDLOŽITEV:

V 8 dneh po sklenitvi pogodbe

Zavod-u RS za zaposlovanje

Povezava

Obvestilo o sklenjeni pogodbi

 

KOLEDAR OBVEZNOSTI POROČANJA IN PLAČEVANJA V JULIJU 2008 ZA FIZIČNE OSEBE

Kdo poroča/plačuje

Datum predložitve in/ali plačila

Komu poročati/plačati

Obrazec poročanja in/ali namen plačila

Priloge

DAVČNI ZAVEZANEC, če oseba, ki izplačuje dividende ni plačnik davka.

PREDLOŽITEV:

15.7.

Do 15. dne v mesecu za preteklo trimesečje

Op.: Listine o plačanem davku, izdane s strani ustreznega davčnega organa.

PLAČILO:

Davčni organ v roku 30 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dividend

 

DAVČNI ZAVEZANEC, če dohodek iz oddajanja premoženja v najem izplača oseba, ki ni plačnik davka.[17]

PREDLOŽITEV:

V 15. dneh od prejema dohodka iz oddajanja premoženja v najem.

Če je premoženje oddano za več mesecev v letu, se napoved vloži v 15 dneh po poteku časa, za katerega je bilo premoženje dano v najem, a najpozneje do 15.1. tekočega leta za preteklo leto.

PLAČILO:

30 dni od dneva vročitve[18] odločbe o višini akontacije, ki jo izda davčni organ v 30 dneh od vložitve napovedi.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem

 

REZIDENTI RS, lastniki plovil, ki so daljša od 5 m (razen plovil v gradnji), ki izpolnjujejo tehnične pogoje za vpis v evidenco plovil (na podlagi zakonov, ki urejajo plovbo po morju in celinskih vodah), vendar v njih niso vpisana[19].

PREDLOŽITEV:

30 dni po nabavi plovila oz. spremembi.

PLAČILO:

Na podlagi odmerne odločbe, pri čemer davčni urad odmeri davek za koledarsko leto najpozneje do 28.2. tekočega leta na podlagi podatkov iz davčne evidence na dan 1.1. tekočega leta. Za plovila, vpisana v evidenco po 1.1. tekočega leta, davčni urad izda odmerno odločbo 30 dni od dneva, ko je bilo plovilo prvič vpisano. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve odločbe.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Prijava podatkov o vodnem plovilu oziroma prijava sprememb podatkov o vodnem plovilu

 

DAVČNI ZAVEZANEC-REZIDENT, ki podari kapital svojemu zakoncu ali otroku in želi koristiti pravico do odloga ugotavljanja davčne obveznosti do naslednje obdavčljive odsvojitve podarjenega kapitala (ki jo opravi zakonec ali otrok).

PREDLOŽITEV:

Za nepremičnino v 15 dneh od podaritve, za delež ali VP v gospodarskih (drugih) družbah pa do 28.2. tekočega leta za podaritev v preteklem letu.

PLAČILO:

Pri naslednji odsvojitvi

DURS-u

eDavki

Obrazec

Priglasitev uveljavljanja odloga ugotavljanja davčne obveznosti pri podaritvi kapitala zavezančevemu zakoncu ali otroku.

 

DAVČNI ZAVEZANEC-REZIDENT, ki doseže obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji, in pri bankah in hranilnicah drugih držav članic EU, RAZEN, če skupni znesek teh obresti ne presega zneska 1.000 EUR.

PREDLOŽITEV:

Do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.

PLAČILO:

Na podlagi odločbe o višini dohodnine od obresti, ki jo izda davčni organ do 31.5., rok za plačilo je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah ustanovljenih v Sloveniji ter drugih državah članicah EU, doseženih v letu (2007)

 

DAVČNI ZAVEZANEC, ki je odsvojil VP in druge deleže ter investicijske kupone, če gre za:

- dolžniške VP,

- kapital, ki ni dolžniški VP po 20 letih imetništva,

- dosegli dobiček ali izgubo pri prvo odsvojitev delnic (deležev), ki so bili pridobljeni v procesu lastninskega preoblikovanja,

- dobiček pri odsvojitvi investicijskih kuponov, pridobljenih z menjavo delnic iz lastninskega preoblikovanja podjetij.

PREDLOŽITEV:

Do 28. 2. tekočega leta za preteklo leto.

PREDLOŽITEV za nerezidente:

15 dni od odsvojitve VP in drugih deležev ter investicijskih kuponov. Če vse odsvojitve napove v preteklem letu, lahko vloži napoved do 28.2. za preteklo leto.

PLAČILO:

Na podlagi odmerne odločbe, ki jo davčni organ izda v 30 dneh od dneva vložitve napovedi oz. do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto. Rok za plačilo je 30 dni od dneva vročitve odločbe.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov oziroma uveljavljanje zmanjšanja dobička od odsvojitve nepremičnin za izgubo, doseženo z odsvojitvijo nepremičnine za leto.

 

DAVČNI ZAVEZANCI, ki odsvojijo nepremičnino, razen za nepremičnine pridobljene pred 1.1.2002.

PREDLOŽITEV:

V 15. dneh od odsvojitve.

PLAČILO:

Davčni organ v roku 30 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine

 

NEREZIDENTI, če dohodek iz zaposlitve izplača oseba, ki ni plačnik davka v RS

PREDLOŽITEV:

V 7. dneh od izplačila dohodka.

PLAČILO:

Davčni organ v roku 15 dni od napovedi izda odločbo o višini dohodnine. Rok za plačilo je 30 dni od vročitve.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz zaposlitve

Priloge:

- dokazila, ki potrujejo podatke o dohodku iz delovnega razmerja (pogodba o zaposlitvi, avtorskem delu ...),

- računi, ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov (če jih zavezanec uveljavlja)

zahtevek za oprostitev plačila dohodnine po med. pogodbi

NEREZIDENT, ki mu je plačnik davka izračunal, odtegnil in plačal davčni odtegljaj od dohodka iz zaposlitve iz drugega pogodbenega razmerja

PREDLOŽITEV:

V 7. dneh od izplačila dohodka.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz zaposlitve (iz drugega pogodbenega razmerja) zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov.

Priloge:

- računi, ki potrjujejo nastanek dejanskih stroškov (če jih zavezanec uveljavlja)

ZAVEZANCI ZA DOHODNINO, ki med letom niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane in zavezanci, ki so olajšavo med letom uveljavljali, pa želijo podatke spremeniti

PREDLOŽITEV:

Do 31. 1.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine za leto 2007

 

ZAVEZANCI ZA DOHODNINO, ki do 31.5. ni prejel informativnega izračuna in je imel v letu 2007 obdavčljive dohodke višje od 2.800 EUR oziroma je poleg pokojnine, od katere ni bila odtegnjena ali plačana akontacija dohodnine dosegel dohodke, ki presegajo 80 EUR (pod pogojem, da ni uveljavljal olajšave za vzdrževane člane).

PREDLOŽITEV:

Do 30. 6.

DURS-u

eDavki

Obrazec

Napoved za odmero dohodnine za leto 2007

 

DAVČNI ZAVEZANEC, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje

PREDLOŽITEV:

Pred izplačilom dohodka

Glavnemu delodajalca, izplačevalcu pokojnine

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

 

PRIDELOVALCI OLJK, ki se jim davčna osnova od dohodka iz osnovne kmetijske in gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka

PREDLOŽITEV:

Do 30.6. tekočega leta

Op.: Obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, saj velja do naslednje predložitve (v primeru sprememb) ali do preklica

DURS-u

eDavki

Obrazec

Prijava parcel oljčnikov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo oljčnega olja iz lastnega pridelka oljk.

 

ZAVEZANCI, ki so lastniki, zakupniki ali uporabniki vinogradov na podlagi drugega naslova uporabe, če je bil pridelek iz njihovega vinograda porabljen za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja in se jim davčna osnovna od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti ugotavlja na podlagi katastrskega dohodka.

PREDLOŽITEV:

Do 30.6. tekočega leta

Op.: Obrazca ni potrebno predložiti vsako leto, saj velja do naslednje predložitve (v primeru sprememb) ali do preklica

DURS-u

eDavki

Obrazec

Prijava parcel vinogradov, iz katerih se pridelek porabi za pridelavo vina iz lastnega pridelka grozdja

 

DAVČNI ZAVEZANEC, ki uveljavlja olajšavo za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in od pokojnine, ki se izplačuje za mesečno obdobje

PREDLOŽITEV:

Pred izplačilom dohodka

Glavnemu delodajalca, izplačevalcu pokojnine

Obrazec

Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine

 


[1] Na podlagi obvestila CURS Nova Gorica

[2] Podatke o pogojih dobave, vrsti transporta in statistično vrednost mora sporočiti gospodarski subjekt, ki je presegel 9.000.000 EUR za odpreme blaga in 3.000.000 EUR za prejeme blaga.

[3] Poročevalska enota je dolžna poročati samo za tiste dobave/prejeme blaga, pri katerih je presegla prag vključitve.

[4] Kontokorent je tekoči računi

[5] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži v tujini manjši od 10 % in so naložbe opravljene preko domačih pooblaščenih udeležencev na trgu VP oz. naložbe opravijo banke, zavarovalnice, družbe za upravljanje, investicijske družbe, vzajemni (pokojninski) skladi, pokojninske družbe, Slovenska odškodninska družba, Kapitalska družba za svoj in tuj račun,

- za naložbe investicijskih družb, vzajemnih skladov in vzajemnih pokojninskih skladov poročajo njihovi upravljalci (družbe za upravljanje, banke, zavarovalnice,...), če so lastniški deleži v tujini večji ali enaki 10 %.

[6] Poročanje ni potrebno:

- če so lastniški deleži manjši od 10 % in so to naložbe v VP, ki so vpisani v centralni register nematerializiranih VP pri klirinško depotni družbi.

[7] DPV-dolžniški vrednostni papir

[8] VP-vrednostni papir

[9] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[10] Brez dokazila o plačilu DDV se novo prevozno sredstvo, ki je pridobljeno iz druge države članice, ne sme registrirati.

[11] Ob prenehanju obstoja zavezanca za dajanje podatkov iz drugih razlogov pošlje podatke pravna oz. fizična oseba, pri kateri se hranijo poslovne knjige in knjigovodska dokumentacije, v 1 mesecu po prenehanju.

[12] Za državno statistiko do konca mesece marca.

[13] Za državno statistiko do konca mesece marca

[14] Za državno statistiko do konca mesece marca.

[15] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[16] Obvestila ni potrebno poslati, če se nanaša na delavca, ki je v delovnem razmerju pri istem delodajalcu, ali na pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika oz. posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

[17] Plačnik davka je v skladu z 58. čl. Zakona o davčnem postopku-ZDavP.2 (Ur. l. RS, št. 117/06) pravna oseba oz. združenje oseb, vključno z družbo civilnega prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost in izplača dohodek, od katerega se v skladu z ZDavP-2 ali zakonom o obdavčenju izračunava, odteguje in plačuje davčni odtegljaj.

[18] Odločba se vroča z navadno vročitvijo. Vročitev je opravljena 20. dan od dneva odpreme (podatek o odpremi je zapisan na kuverti).

[19] Prijave ne vložijo rezidenti RS, katerih plovila so že vpisana v registru plovil pri Upravi za pomorstvo (luški kapitaniji Koper, Izola in Piran) ali pristojni Upravni enoti za plovila namenjena plovbi po celinskih vodah, ker podatke pridobi davčni organ po uradni dolžnosti.
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2488