100si

Vpisano: 17.6.2008 10:54:32

Vlada sprejela Poročilo medresorske projektne skupine za preučitev zahteve za ponovno uvedbo davčnih olajšav za razvojne investicije

Vlada je na seji 12. junija 2008 sprejela Poročilo medresorske projektne skupine za preučitev zahteve za ponovno uvedbo davčnih olajšav za razvojne investicije. Vlada RS podpira sklepe medresorske projektne skupine za preučitev zahteve za ponovno uvedbo davčnih olajšav za razvojne investicije in nalaga Ministrstvu za finance pripravo ustreznih sprememb zakonodaje.

Vlada Republike Slovenije je dne 17. 4. 2008 ustanovila medresorsko projektno skupino za preučitev zahteve za ponovno uvedbo davčnih olajšav za razvojne investicije. Naloga medresorske projektne skupine je bila preučitev zahteve slovenske obrti za ponovno uvedbo davčnih olajšav za razvojne investicije, ocena finančnih posledic zahteve in predlog rešitve. Medresorska projektna skupina je preučila zahtevo z različnih vidikov. Preučila je prednosti in slabosti sedaj veljavnega sistema brez navedene olajšave in sistema z olajšavo, nevtralnost oziroma nenevtralnost sistema z davčno olajšavo, vidik državnih pomoči, konkurenčnosti in razvoja v zvezi s tem ter administrativni vidik izvajanja. V poročilu je podana tudi ocena finančnih posledic uvedbe investicijske olajšave in sklepno stališče medresorske projektne skupine.

Stališče medresorske projektne skupine je naslednje. Uveljavi se davčna investicijska olajšava za vse zavezance, pravne osebe – zavezance po ZDDPO-2 in samostojne podjetnike – zavezance po ZDoh-2.

Olajšava naj bo v višini 20% investiranega zneska, za katerega se zmanjša davčna osnova, vendar se ta znesek davčne olajšave omeji do največ 10.000 evrov in največ do višine davčne osnove.

Vgradi se še dodaten pogoj, da lahko investicijsko olajšavo uveljavlja samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost in ki ima poleg sebe še 1 zaposlena za polni delovni čas, in pravna oseba, ki zaposluje najmanj 2 zaposlena za polni delovni čas. Ne glede na prejšnji pogoj pa lahko olajšavo uveljavlja tudi samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost in ki nima nobenega zaposlenega, če v letu, za katerega uveljavlja investicijsko olajšavo, zaposli najmanj 1 zaposlenega za polni delovni čas, in je ta pri samostojnem podjetniku zaposlen še najmanj eno leto, po letu, za katerega samostojni podjetnik uveljavlja investicijsko olajšavo.

Uveljavi se davčna olajšava za investicije: - v nakup opreme razen v pohištvo in pisarniško opremo brez računalniške opreme ter razen v osebna motorna vozila, vendar vključno s prevoznimi sredstvi za generacije EURO 6 in navzgor in vključno z osebnimi motornimi vozili na hibridni ali električni pogon, - za neopredmetena sredstva, ki pomenijo:
- nakup nove programske opreme,
- nakup patentiranih pravic, licenc,
- vlaganja v razvoj in zaščito pravic intelektualne lastnine (blagovna znamka, dizajn), ki so prijavljene na uradih za intelektualno lastnino.

Za leto 2008 se določi prehodna določba, ki omogoča uveljavitev investicijske olajšave za nakup prevoznega sredstva za generacije EURO 5 in navzgor.

Ob predlogu medresorske projektne skupine (investicijska davčna olajšava v višini 20% celotne investicije, vendar ne več kot 10.000 evrov pri posameznem zavezancu in ob pogoju, da lahko davčno investicijsko olajšavo uveljavi samostojni podjetnik, ki opravljajo dejavnost in ima poleg sebe še enega zaposlenega za polni delovni čas in pravna oseba, ki ima najmanj 2 zaposlena za polni delovni čas) se ob predpostavki 20% davčne stopnje ter predpostavki, da bi investicijsko olajšavo dejansko koristili zavezanci, ki so jo koristili v letu 2006, javnofinančni prihodki iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb in dohodnine znižajo za skoraj 43 mio evrov (po oceni za 24,8 mio evrov iz naslova davka od dohodkov pravnih oseb in 18,2 mio evrov iz naslova dohodnine).

Vir: UVI
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2478