100si

Vpisano: 17.6.2008 10:28:43

Javni razpis javni razpis o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj za leto 2008

Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v Občini Črnomelj s sofinanciranjem naslednjih ukrepov, ki so se izvajali v razpisnem obdobju na območju občine Črnomelj:
A. Subvencioniranje obrestne mere za dodeljevanje posojil
B. Sofinanciranje stroškov investicijske in razpisne dokumentacije

Upravičenci do sredstev iz tega razpisa so:
- Samostojni podjetniki posamezniki (pri podjetnikih posameznikih se vsi pogoji za majhna podjetja smiselno upoštevajo);
- Podjetja v zasebni ali mešani lasti z do 50 zaposlenimi. Podjetja morajo izpolnjevati pogoj za majhna podjetja iz 3. člena veljavnega Zakona o podpornem okolju za podjetništvo;
- Občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za vpis v Poslovni register Slovenije, in zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.

Rok za prijavo in način prijave:
Vloge s predpisano dokumentacijo po tem razpisu morajo prispeti najpozneje do petka 08. avgusta 2008 (velja poštni žig), na naslov: Občina Črnomelj, Trg svobode 3, 8340 Črnomelj. Vloge se oddajo za vsak posamezen ukrep posebej. Pisne vloge morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah, opremljene z naslovom pošiljatelja in označene za vsak ukrep posebej.

Informacije:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave Javnega razpisa v Uradnem listu do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani Občine Črnomelj, http://www.crnomelj.si in na sedežu Občine Črnomelj (sprejemna pisarna).
Dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi z javnim razpisom posreduje Tanja Ivanušič, tel.: 07/30-61-122, e- mail: tanja.ivanusic@crnomelj.si, v času uradnih ur.

Razpisna dokumentacija
Vzpostavljeno iz www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=2476